FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  113 Elektrotehnika
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elementi električnih postrojenja

    (FENA08)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - razumijevanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o električnim postrojenjima,
    - kategoriziranje elemenata električnih postrojenja i njihove funkcije,
    - dimenzioniranje i izbor elemenata električnih postrojenja,
    - određivanje nadomjesnih shema i impedancija elemenata u elektroenergetskom sustavu,
    - proračun struja kratkih spojeva prema normi HRN EN 60909,
    - razlučivanje mehanizama prekidanja strujnog luka s obzirom na tehnologiju sklopnih aparata.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. navesti ulogu i vrste električnih postrojenja u elektroenergetskom sustavu,
    2. kategorizirati elemente električnog postrojenja i njihove funkcije,
    3. definirati struje mjerodavne za odabir elemenata električnih postrojenja,
    4. opisati osnovne vrste kratkih spojeva u elektroenergetskom sustavu,
    5. izračunati struje kratkih spojeva prema normi HRN EN 60909,
    6. proračunati strujno-naponske prilike korištenjem programskog paketa za modeliranje elektroenergetskog sustava i proračun kratkog spoja,
    7. odabrati elemente električnog postrojenja prema strujno-naponskim i toplinskim opterećenjima te silama koje djeluju na elemente,
    8. razlučiti mehanizme prekidanja strujnog luka s obzirom na tehnologiju sklopnih aparata,
    9. usporediti različite načine uzemljenja neutralne točke električnih mreža.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uloga električnih postrojenja (EP) u elektroenergetskom sustavu (EES-u). Vrste EP. Grafički simboli i funkcije osnovnih visokonaponskih elemenata EP. Strujna naprezanja elemenata EP. Osnovne vrste nesimetričnih kvarova. Proračun struja osnovnih vrsta kratkih spojeva primjenom metode simetričnih komponenti. Utjecaj transformacije na raspodjelu nesimetričnih struja. Određivanje struja nesimetrično opterećenih transformatora. Primjena metode strelica kod osnovnih slučajeva nesimetrično opterećenih transformatora. Nadomjesne sheme i impedancije elemenata EES-a u proračunima struja kratkih spojeva. Dijagram vremenske promjene struje kratkog spoja. Komponente struje kratkog spoja. Struje mjerodavne za dimenzioniranje opreme visokonaponskih EP. Definicije i izrazi za proračun udarne, termičke i rasklopne struje kratkog spoja.
    Naponska naprezanja visokonaponskih elemenata EP. Standardni nazivni i najveći naponi električnih mreža. Vrste prenapona. Standardni podnosivi ispitni naponi. Koordinacija izolacije. Utjecaj načina uzemljenja neutralne točke električnih mreža. Glavni elementi visokonaponskih električnih postrojenja: sabirnice, izolatori, rastavljači, zemljospojnici, visokonaponski sklopni aparati (osigurači, prekidači, rastavne sklopke), niskonaponski sklopni aparati, energetski transformatori, mjerni transformatori (strujni, naponski, kombinirani), odvodnici prenapona. Primjer izbora tipičnih elemenata glavnog strujnog kruga električnih postrojenja.

    preporučena literatura
    • T. Modrić: "Predavanja iz predmeta Elementi električnih postrojenja (113)", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2023. (interna skripta u elektroničkom obliku - dostupno u sustavu za e-učenje Merlin)

    dopunska literatura
    • I. Medić, E. Sutlović: Električna postrojenja, upute za laboratorijske vježbe, Redak, Split, 2014. (webknjizara.hr)

    • L. Jozsa, K. Fekete, H. Glavaš: Kratki spojevi u elektroenergetskim mrežama, Graphis, Zagreb, 2020.

    • F. Škrtić: ''Priručnik za izobrazbu uklopničara u transformatorskim stanicama gornjeg napona 400, 220 i 110 kV'', HEP OPS, Osijek, 2006.

    • H. Požar: Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

    • K. Meštrović: Sklopni aparati srednjeg i visokog napona, Graphis, Zagreb, 2007.

    • R. Milošević: Vakuumski električni sklopni aparati, Graphis, Zagreb, 2011.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nakon prvih 7 tjedana neposredne nastave održat će se međuispit (kolokvij). Slijedi drugih 6 tjedana neposredne nastave, a nakon toga ispitni rokovi prema kalendaru nastave.
    Ispiti se sastoji od teorijskog dijela (4 pitanja) i numeričkog dijela (1 zadatak) za prvi i za drugi dio gradiva. Uvjet za prolaz je ostvariti najmanje 50% bodova iz teorijskog dijela i 50% bodova iz numeričkog dijela na svakom dijelu gradiva. Dodatno, na svakom od pitanja potrebno je ostvariti minimalno 33% bodova. Studenti koji na ispitu polože cjeloviti dio gradiva (i teorijski i numerički dio) do kraja tekuće akademske godine ne moraju ponovno polagati taj dio gradiva.
    Ukupna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:

    Ocjena (%) = L + 0,45 (G1 + G2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • L - nazočnost i aktivnost na nastavi i laboratorijskim vježbama (maksimalno 10 bodova),
    • G1, G2 - bodovi iz prvog, odnosno drugog dijela gradiva (međuispita).
    Bodovi na međuispitima su srednja vrijednost bodova ostvarenih iz teorijskog i numeričkog dijela ispita.

    Konačna se ocjena ispita utvrđuje na sljedeći način:
    50 - 61 % dovoljan (2)
    62 - 74 % dobar (3)
    75 - 87 % vrlo dobar (4)
    88 - 100 % izvrstan (5)

    Da bi ostvarili pravo polaganja ispita na ispitnim rokovima studenti trebaju:
    - prisustvovati predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati,
    - prisustvovati auditornim vježbama najmanje 60 % nastavnih sati,
    - prisustvovati laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati,
    - najkasnije do petka u 12:00 sati u pretposljednjem tjednu održavanja neposredne nastave izraditi i predati cjelovite i točne izvještaje iz svih laboratorijskih vježbi.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uloga električnih postrojenja u elektroenergetskom sustavu. Vrste i izvedbe električnih postrojenja. Grafički simboli i funkcije osnovnih elemenata električnih postrojenja.

    3 sata
    2.

    Strujna naprezanja elemenata električnih postrojenja. Metoda simetričnih komponenti. Struje kratkih spojeva prema normi HRN EN 60909. Primjeri proračuna.

    6 sati
    3.

    Struje mjerodavne za odabir i dimenzioniranje elemenata električnih postrojenja: udarna struja kratkog spoja, prekidna simetrična struja kratkog spoja i struja mjerodavna za ugrijavanje za vrijeme trajanja kratkog spoja. Primjeri proračuna.

    3 sata
    4.

    Utjecaj transformacije na raspodjelu nesimetričnih struja. Određivanje struja nesimetrično opterećenih transformatora. Primjena metode strelica. Primjeri proračuna.

    6 sati
    5.

    Nadomjesne sheme i impedancije elemenata elektroenergetskog sustava (energetski transformatori, pojne mreže, vodovi i kabeli, sinkroni generatori, elektrane, asinkroni motori) u proračunima struja kratkih spojeva. Primjeri proračuna.

    6 sati
    6.

    Uzemljenje neutralne točke električnih mreža.

    2 sata
    7.

    Naponska naprezanja elemenata električnih postrojenja. Naponi osnovne frekvencije u elektroenergetskom sustavu. Vrste prenapona. Standardni ispitni naponi. Koordinacija izolacije.

    2 sata
    8.

    Elementi električnih postrojenja: sabirnice, izolatori, rastavljači, zemljospojnici.

    3 sata
    9.

    Elementi električnih postrojenja: sklopni aparati (visokonaponski osigurači, prekidači, rastavne sklopke).

    3 sata
    10.

    Elementi električnih postrojenja: energetski i mjerni (strujni, naponski i kombinirani) transformatori.

    3 sata
    11.

    Elementi električnih postrojenja: odvodnici prenapona.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Nesimetrično opterećenje transformatora (metoda simetričnih komponenti).

    3 sata
    2.

    Nesimetrično opterećenje transformatora (metoda strelica).

    3 sata
    3.

    Mjerenje reaktancija transformatora.

    3 sata
    4.

    Strujni mjerni transformatori (mjerenje i proračun strujne pogreške i nadstrujne karakteristike).

    2 sata
    5.

    Proračun kratkog spoja (struja i napona) na računalu.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.