FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  113 Elektrotehnika
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Električni strojevi

    (FENA07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za razumijevanje s mogućnošću analize rada osnovnih vrsta električnih strojeva (sinkronih, kompenzatora, reluktantnih, asinkronih, istosmjernih i izmjeničnih kolektorskih, s permanentnim magnetima, koračnih)

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti princip rada osnovnih vrsta električnih strojeva.
    2. Opisati sve konstrukcijske dijelove i izvedbe osnovnih vrsta električnih strojeva.
    3. Usporediti različite električne strojeve na temelju teorijskih spoznaja i provedenih karakterističnih mjerenja u laboratoriju (eksperimenata).
    4. Primijeniti švedski dijagram, kružni dijagram i I-liniju za analizu karakteristika sinkronih, asinkronih i istosmjernih strojeva.
    5. Proračunati parametre namota i nadomjesne sheme električnog stroja.
    6. Izračunati bilancu snage i elektromagnetski moment električnog stroja.
    7. Skicirati izvedbu namota i vektorske dijagrame za izmjenične električne strojeve.
    8. Upotrijebiti metodu simetričnih komponenata kod analize rada nesimetrično ili jednofazno napajanog trofaznog električnog stroja.
    9. Koristiti alat za računalno modeliranje i simulaciju električnih strojeva.
    10. Provjeriti računalno dobivene odzive i karakteristične veličine stroja usporedbom s odgovarajućim mjerenjima dobivenim u laboratoriju.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Sinkroni strojevi: princip gradnje namota izmjeničnih strojeva, faktor namota, elektromotorna sila u armaturnom namotu sinkronog stroja. Izgradnja magnetskog polja; glavni tok i rasipni tokovi, reakcija armature. Specifičnosti analize stroja s istaknutim polovima. Redukcija struje armaturnog namota. Jednadžbe sinkronog stroja, rad na mreži, vektorski dijagram. Statičke karakteristike. Određivanje uzbude. Elektromagnetski moment. Statička i dinamička stabilnost. Tropolni udarni kratki spoj.

    Asinkroni strojevi: Magnetomotorna sila i polje u zračnom rasporu. Naponske jednadžbe, nadomjesna shema, kružni dijagram. Bilanca snage, momentna karakteristika. Svođenje kaveza na trofazni namot. Nesimetrični spojevi, jednofazni motor.

    Istosmjerni strojevi: Struktura, inducirani napon i elektromagentski moment. Reakcija armature, kompaundni i kompenzacijski namot. Komutacija i pomoćni polovi. Osnovne vrste uzbude i vanjske karakteristike. Jednofazni serijski kolektorski motor.

    Elektronički komutiran motor: Materijali za permanentne magnete, petlja histereze, krivulja demagnetiziranja. EKM s pravokutnim oblikom polja - struktura, elektromotorna sila, napajanje statorskog namota, elektromagnetski moment, vanjska karakteristika. EKM sa sinusnim oblikom polja.

    preporučena literatura
    • Interni materijali na e-Learningu, FESB, Split

    • M. Kurtović: Sinkroni strojevi, Interna skripta, FESB, Split, 2007.

    • M. Jadrić: Asinkroni strojevi; Kolektorski strojevi; Elektronički komutirani motori, Interna skripta, FESB, Split, 2007.

    dopunska literatura
    • Z. Sirotić, Z. Maljković: Sinkroni strojevi, Element, Zagreb, 1996.

    • M. Jadrić, B. Frančić: Dinamika električnih strojeva, Graphis, Zagreb, 2004.

    • B. Jurković, Z. Smolčić: Kolektorski strojevi, Školska knjiga, Zagreb, 1986.

    • R. Wolf: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dva dijela gradiva. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij koji se polaže nakon 7. tjedna nastave. Na ostalim ispitima studenti polažu dio gradiva koji nisu položili na kolokviju ili ispitu. Ako na nekom od ispita student položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati do kraja tekuće akademske godine. Sve provjere znanja izvode se u pisanom obliku.

    Preduvjet za pristup ispitu jest pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi što podrazumijeva nazočnost na svim laboratorijskim vježbama, pozitivnu ocjenu (minimalno 50% bodova) ulaznih kolokvija te kompletirane sve izvještaje. Ocjena laboratorijskih vježbi formira se kao srednja ocjena svih laboratorijskih vježbi. Povrh toga, student je dužan prisustvovati predavanjima najmanje 50% nastavnih sati te auditornim vježbama najmanje 50% nastavnih sati.

    Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih minimalno 50% bodova na svakom od dva dijela gradiva.

    Ocjena(%) = 0,4•(G1 + G2) + 0,2•LV
    G1, G2 - bodovi ostvareni na pojedinom dijelu gradiva, izraženi u postocima
    LV - ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postocima

    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
    Postotak--------Ocjena
    50% do 61%----dovoljan (2)
    62% do 74%----dobar (3)
    75% do 87%----vrlo dobar (4)
    88% do 100%---izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Sinkroni strojevi: namjena i sastav sinkronog stroja, okrugli rotor, rotor s izraženim polovima, nazivne veličine, krivulja strujnog obloga.

    3 sata
    2.

    Polje i reaktancije uzbudnog namota turbogeneratora, krivulja MMS, krivulja jakosti polja, krivulja indukcije, međuinduktivitet uzbudnog i armaturnog namota.

    3 sata
    3.

    Inducirana EMS rotora, karakteristika praznog hoda, polje i reaktancije uzbudnog namota hidrogeneratora, principi gradnje armaturnog namota.

    3 sata
    4.

    Ind. EMS skraćenog namota, faktori namota, jednoslojni i dvoslojni namot, faktori namota za više harmonike, MMS armaturnog namota.

    3 sata
    5.

    Tokovi i reaktancije armaturnog namota, induktiviteti i reaktancije na glavnom i rasipnim magnetskim krugovima, dvoosna teorija sinkronog stroja. Redukcija armaturnog namota na uzbudni namot, vektorska slika i režimi rada sinkronog stroja. Sinkroni kompenzator i reluktantni motor.

    3 sata
    6.

    Elektromagnetski moment i kutna karakteristika. Prigušni kavez i njegova uloga. Trajni tropolni kratki spoj. Određivanje sinkrone reaktancije mjerenjem. Određivanje uzbude, švedski dijagram, pogonska karta, udarni tropolni kratki spoj.

    3 sata
    7.

    Asinkroni strojevi: konstrukcijska izvedba, okretno polje, rezultirajući vektori trofaznih varijabli, induktiviteti i ulančeni tokovi, vektorske naponske jednadžbe u originalnim koordinatama.

    3 sata
    8.

    Kolokvij

    3 sata
    9.

    Transformacija rotorskih varijabli, redukcija rotorskih veličina, naponske jednadžbe i nadomjesna shema za stacionarna stanja, stacionarne karakteristike - bilanca snage i elektromagnetski moment, strujna karakteristika, pojednostavljeni kružni dijagram.

    3 sata
    10.

    Bilanca snage i moment u kružnom dijagramu, utjecaj statorskog otpora na strujnu karakteristiku, pojednostavljena momentna karakteristika, analiza poteznog momenta, utjecaj statorskog otpora - točna momentna karakteristika. Strojevi s kaveznim rotorom: svođenje na teoriju kolutnog stroja, dvokavezni motori, motori s visokim rotorskim štapovima.

    3 sata
    11.

    Podešavanje brzine vrtnje: dodavanje otpora u rotorski krug, promjena napona, promjena frekvencije. Nesimetrično napajanje: primjena metode simetričnih komponenata, jednofazni asinkroni motor.

    3 sata
    12.

    Kolektorski strojevi: konstrukcijska izvedba i princip djelovanja istosmjernih strojeva, inducirani napon i naponske jednadžbe, elektromagnetski moment, reakcija armature - pojava i posljedice, smanjivanje utjecaja reakcije armature. Stacionarne karakteristike, način uzbuđivanja, vrste istosmjernih strojeva.

    3 sata
    13.

    Karakteristika praznog hoda, vanjske karakteristike generatora, vanjske karakteristike motora. Jednofazni serijski kolektorski motor.
    Elektronički komutirani motori: pregled karakteristika i materijala za izradu permanentnih magneta, petlja histereze, pravac demagnetiziranja, konstrukcijske izvedbe rotora s permanentnim magnetima.

    3 sata
    14.

    Motori s pravokutnim i sinusnim oblikom polja - struktura, inducirani napon, napajanje, elektromagnetski moment, vanjska karakteristika.
    Koračni motori: konstrukcijska izvedba i princip djelovanja. Stacionarne karakteristike, elektromagnetski moment.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Sinkroni strojevi: namjena i sastav sinkronog stroja, okrugli rotor, rotor s izraženim polovima, nazivne veličine, krivulja strujnog obloga.

    1 sat
    2.

    Polje i reaktancije uzbudnog namota turbogeneratora, krivulja MMS, krivulja jakosti polja, krivulja indukcije, međuinduktivitet uzbudnog i armaturnog namota.

    1 sat
    3.

    Inducirana EMS rotora, karakteristika praznog hoda, polje i reaktancije uzbudnog namota hidrogeneratora, principi gradnje armaturnog namota.

    1 sat
    4.

    Ind. EMS skraćenog namota, faktori namota, jednoslojni i dvoslojni namot, faktori namota za više harmonike, MMS armaturnog namota.

    1 sat
    5.

    Tokovi i reaktancije armaturnog namota, induktiviteti i reaktancije na glavnom i rasipnim magnetskim krugovima, dvoosna teorija sinkronog stroja. Redukcija armaturnog namota na uzbudni namot, vektorska slika i režimi rada sinkronog stroja. Sinkroni kompenzator i reluktantni motor.

    1 sat
    6.

    Elektromagnetski moment i kutna karakteristika. Prigušni kavez i njegova uloga. Trajni tropolni kratki spoj. Određivanje sinkrone reaktancije mjerenjem. Određivanje uzbude, švedski dijagram, pogonska karta, udarni tropolni kratki spoj.

    1 sat
    7.

    Asinkroni strojevi: konstrukcijska izvedba, okretno polje, rezultirajući vektori trofaznih varijabli, induktiviteti i ulančeni tokovi, vektorske naponske jednadžbe u originalnim koordinatama.

    1 sat
    8.

    Kolokvij

    1 sat
    9.

    Transformacija rotorskih varijabli, redukcija rotorskih veličina, naponske jednadžbe i nadomjesna shema za stacionarna stanja, stacionarne karakteristike - bilanca snage i elektromagnetski moment, strujna karakteristika, pojednostavljeni kružni dijagram.

    1 sat
    10.

    Bilanca snage i moment u kružnom dijagramu, utjecaj statorskog otpora na strujnu karakteristiku, pojednostavljena momentna karakteristika, analiza poteznog momenta, utjecaj statorskog otpora - točna momentna karakteristika. Strojevi s kaveznim rotorom: svođenje na teoriju kolutnog stroja, dvokavezni motori, motori s visokim rotorskim štapovima.

    1 sat
    11.

    Podešavanje brzine vrtnje: dodavanje otpora u rotorski krug, promjena napona, promjena frekvencije. Nesimetrično napajanje: primjena metode simetričnih komponenata, jednofazni asinkroni motor.

    1 sat
    12.

    Kolektorski strojevi: konstrukcijska izvedba i princip djelovanja istosmjernih strojeva, inducirani napon i naponske jednadžbe, elektromagnetski moment, reakcija armature - pojava i posljedice, smanjivanje utjecaja reakcije armature. Stacionarne karakteristike, način uzbuđivanja, vrste istosmjernih strojeva.

    1 sat
    13.

    Karakteristika praznog hoda, vanjske karakteristike generatora, vanjske karakteristike motora. Jednofazni serijski kolektorski motor.
    Elektronički komutirani motori: pregled karakteristika i materijala za izradu permanentnih magneta, petlja histereze, pravac demagnetiziranja, konstrukcijske izvedbe rotora s permanentnim magnetima.

    1 sat
    14.

    Motori s pravokutnim i sinusnim oblikom polja - struktura, inducirani napon, napajanje, elektromagnetski moment, vanjska karakteristika.
    Koračni motori: konstrukcijska izvedba i princip djelovanja. Stacionarne karakteristike, elektromagnetski moment.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Određivanje karakteristika praznog hoda, kratkog spoja i krivulje regulacije sinkronog generatora.

    3 sata
    2.

    Određivanje parametara i stacionarne radne točke sinkronog generatora - sinkrone reaktancije u uzdužnoj i poprečnoj osi, kut opterećenja, moment na vratilu.

    3 sata
    3.

    Pokus praznog hoda i kratkog spoja trofaznog asinkronog motora - određivanje parametara nadomjesne sheme i kružnog dijagrama.

    2 sata
    4.

    Snimanje momentne i strujne karakteristike trofaznog asinkronog motora.

    2 sata
    5.

    Osnovna ispitivanja na istosmjernom stroju - određivanje: krajeva namota i stezaljki stroja, neutralne osi, krivulje praznog hoda, smjera vrtnje.

    2 sata
    6.

    Valni oblik napona i struja elektronički komutiranog motora, estimacija električne snage i momenta na vratilu.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.