FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Dijagnostičke metode u vozilima

    (FENA25)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Električna mjerenja
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje pojmova vezanih za komunikacijske protokole i dijagnostičke metode koji se koriste unutar suvremenih vozila
    • razumijevanje alata i instrumentacije potrebne za mjerenje i interpretaciju signala na komunikacijskoj sabirnici u vozilu
    • razumijevanja rada i primjena u instrumentaciji i dijagnostici suvremenih embedded sustava korištenih u vozilima
    • samostalno analiziranje komunikacije između mikroračunala vozila i vanjskog računala, obrada signala
    • samostalnu uspostavu komunikacije između mikroračunala u vozilu i servisnog računala

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Poznavati teoretske osnove obrađenih komunikacijskih protokola koji se koriste u suvremenim vozilima (CAN, LIN, FlexRay, OBD, UDS, XCP…)
    2. Poznavati osnovne alate za ispitivanje komunikacije unutar vozila
    3. Biti sposoban samostalno izmjeriti i analizirati komunikacijske signale koji se koriste unutar vozila
    4. Biti sposoban razviti jednostavnu komunikaciju između računala i mikroračunala koji se koristi u vozilu korištenjem “real-time” operativnog sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovne spoznaje o komunikaciji uređaja unutar modernih vozila
    Osnovne spoznaje o ispitivanju ispravnosti komunikacije unutar modernih vozila
    Pregled i upoznavanje sa radom CAN sabirnice
    Detaljna razrada CAN protokola
    Detaljna razrada CAN FD protokola
    Pregled i upoznavanje sa LIN protokolom
    Pregled i upoznavanje sa FlexRay protokolom
    Osnove mjerenja parametara u vozilu
    Mjerenje ne-električnih parametara unutar vozila
    Mjerenje električnih parametara unutar vozila
    Osnovne spoznaje o dijagnostičkim protokolima koji se koriste unutar automobila
    Razrada OBD dijagnostičkog protokola
    Razrada UDS dijagnostičkog protokola
    Osnovne spoznaje o kalibracijskim protokolima koji se koriste unutar automobila
    Razrada XCP kalibracijskog protokola

    preporučena literatura
    • • Miljenko Baković, “Komunikacijski protokoli u vozilima", Rimac Automobili, Split, 2019. (ppt prezentacija)

    • • Christoph Marscholik, “Road Vehicles – Diagnostic Communication”, Paperback – Prosinac, 2010.

    • https://www.amazon.com/Road-Vehicles-Communication-Christoph-Marscholik/dp/8131807347

    • • Tonko Garma, Upute za laboratorijske vježbe iz kolegija Dijagnostika motornih vozila, autorizirane upute, FESB, 2020

    dopunska literatura
    • • Unruh, J.; Mathony, H. J.; Kaiser, K.H: Error Detection, Analysis of Automotive Communication Protocols. SAE International Congress 1990.

    • • Christmann, E.: Data Communication in the Automobile – Part 1: Architecture, Tasks, and Advantages of Serial Bus Systems

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ocjena studenata utvrđuje se na temelju ocjene seminarskog rada ili test. Preduvjeti za pozitivnu ocjenu su: pozitivno ocijenjen seminarski rad ili test te stečena praktična znanja i vještine kroz odrađene laboratorijske vježbe.

    Student koji se odluči na polaganje ispita putem testa piše pismenu provjeru znanja te na taj način može dobiti ocjenu dovoljan (2) ili dobar (3) . Na provjeri znanja su ponuđeni odgovori od kojih je jedan točan te ga treba zaokružiti. Za prolazak treba točno riješiti barem 50 % testa.
    Kriterij ocjenjivanja je:
    50 % do 75 % dovoljan (2)
    76 % i bolje dobar (3)

    Studenti koji se odluče za polaganje ispita putem seminara u slučaju zadovoljavajuće izrađenog rada mogu dobiti ocjenu vrlo dobar (4) ili izvrstan (5).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovne spoznaje o komunikaciji uređaja unutar modernih vozila

    2 sata
    2.

    Osnovne spoznaje o ispitivanju ispravnosti komunikacije unutar modernih vozila

    2 sata
    3.

    Pregled i upoznavanje sa radom CAN sabirnice

    2 sata
    4.

    Detaljna razrada CAN protokola

    2 sata
    5.

    Detaljna razrada CAN FD protokola

    2 sata
    6.

    Pregled i upoznavanje sa LIN protokolom

    2 sata
    7.

    Pregled i upoznavanje sa FlexRay protokolom

    2 sata
    8.

    Mjerenja parametara u vozilima

    2 sata
    9.

    Mjerenje ne-električnih parametara unutar vozila

    2 sata
    10.

    Mjerenje električnih parametara unutar vozila

    2 sata
    11.

    Osnovne spoznaje o dijagnostičkim protokolima koji se koriste unutar automobila

    2 sata
    12.

    Razrada OBD dijagnostičkog protokola

    2 sata
    13.

    Razrada UDS dijagnostičkog protokola

    2 sata
    14.

    Osnovne spoznaje o kalibracijskim protokolima koji se koriste unutar automobila

    2 sata
    15.

    Razrada XCP kalibracijskog protokola

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uspostava komunikacije između mikroračunala i računala preko CAN sabirnice

    2 sata
    2.

    Softverska implementacija komunikacije između računala i mikroračunala preko CAN sabirnice

    2 sata
    3.

    Mjerenje električnih veličina u vozilima: kontaktno i beskontaktno mjerenje DC i AC struje, napona i snage.

    2 sata
    4.

    Mjerenje električnih veličina u vozilima: mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta

    2 sata
    5.

    Mjerenje električnih veličina u vozilima: mjerenje valnih oblika osciloskopom

    2 sata
    6.

    Mjerenje električnih veličina u vozilima: ispitivanje akumulatora, kapacitivna proba

    2 sata
    7.

    Mjerenje ne-električnih veličina u vozilima: mjerenje brzine vrtnje kotača i efekt na ABS sustav

    2 sata
    8.

    Mjerenje ne-električnih veličina u vozilima: mjerenje osvijetljenosti. Kontaktno i beskontaktno mjerenje temperature, mjerenje buke i vibracija

    2 sata
    9.

    Mjerenje procesnih veličina u vozilima: mjerenje tlaka

    2 sata
    10.

    Mjerenje procesnih veličina u vozilima: mjerenje sila koje utječu na vozača tijekom vožnje (tzv:„G-force“)

    2 sata
    11.

    Mjerenje emisija ispušnih plinova u vozilima

    2 sata
    12.

    Termovizijsko ispitivanje vozila

    2 sata
    13.

    EMC ispitivanja u vozilima

    2 sata
    14.

    Stručni posjet 1

    2 sata
    15.

    Stručni posjet 2

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.