FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Baze podataka

    (FELA26)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje načina rada tipične baze podataka,
    • modeliranje, normalizaciju i kreiranje manjih baza podataka,
    • dohvat, unos, brisanje i ažuriranje podataka korištenjem jednostavnih i složenih SQL upita.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti osnovne pojmove baza podataka, tipove i strukture te metodologiju i životni ciklus,
    2. koristiti standardne sustave za upravljanje bazama podataka,
    3. osmisliti upite za kreiranje, dohvat i modifikaciju podataka iz tablica,
    4. analizirati stupanj normalnosti formi relacija (do BCNF) u zadanoj bazi podataka,
    5. modelirati baze podataka temeljem dane specifikacije.
    6. mapirati objektne modele u relacijske (ORM)
    7. programski pristupiti bazama podataka

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Modeli baza podataka. Informacijski sustavi. Konceptualno modeliranje podataka. ER modeli. Objektni modeli. Logičko modeliranje, relacijski model, relacijska algebra. SQL jezik, Hijerarhijski model. Mrežni model. Funkcionalne zavisnost. Normalne forme. Normalizacije. Fizičko modeliranje podataka. Indeksiranje. Spremanje na disk. Hashing. B-stabla. Ažuriranje. Zaključavanje. Višestruki pristupi. Transakcije. Konzistentnost i sigurnost podataka. Raspodijeljeni sustavi. Klijent-server arhitekture. Aktivni sustavi. Multimedijski sustavi.

    preporučena literatura
    • Zoraja, Ivan. Baze podataka, predavanja. Interna skripta. e-learning portal

    dopunska literatura
    • An Introduction to Database Systems, Eighth Edition by C.J. Date, Addison Wesley 2003.

    • Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer D. Widom: Database Systems: The Complete Book, Prentice-Hall 2002.

    • Clare Churcher, Beginning Database Design From Novice to Professional, Apress, 2007.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 90 minuta i sastoji se od ukupno 4 pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te barem 40% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,2 LV + 0,4 (M1 + M2)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima. .
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 40% bodova na svakom međuispitu, ili iz svakog dijela gradiva na završnom ispitu, pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te napravljen seminarski rad. Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom ispitu je 50% ukupnog broja bodova.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Međuispiti i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova. Svaki međuispit se sastoji od 4 pitanja podijeljenih u dvije skupine, završni ispit sastoji se od 6 pitanja podijeljenih u dvije skupine.

    Ukoliko je student iz nekog međuispita imao 40% i više bodova, na završnom ispitu pitanja iz tog područja nije nužno odgovarati. Konačnu ocjenu se i u ovom slučaju izračunava kao suma postignutih postotaka ispita (maksimalno 80%) i laboratorijskih vježbi (maksimalno 20%).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Arhitektura sustava za upravljanje bazama podataka. Tipovi i strukture baza podataka.

    2.

    Osnove baza podataka: entiteti, atributi i kardinalitet atributa u entitetu. Viševrijednosni atributi, opisni atributi i identifikatori, dijagram entiteta.

    3.

    Složeni atributi, kardinalitet složenih atributa. Relacije, kardinalitet entiteta u relaciji. Dijagram entiteti-veze.

    2 sata
    4.

    Vrste relacija: jedan prema više, više prema više, jedan prema jedan. Transformacijska pravila za formiranje relacijskog modela podataka.

    2 sata
    5.

    Relacijska pravila, primarni i strani ključ. Dekompizicija atributa, integritet podataka.

    2 sata
    6.

    Normalizacija baze podataka: funkcijska zavisnost, 1NF, 2 NF, 3NF, BCNF, 4NF.

    2 sata
    7.

    Relacijska algebra: unija, presjek, razlika, produkt, projekcija, selekcija. Operacije spajanja.

    2 sata
    8.

    Dijeljenje, prioritet logičkih operatora, logičke operacije, međuzavisnost prirodnih relacijskih operacija.

    2 sata
    9.

    Indeksiranje baze podataka: clustered indeks, jedinstveni indeks.

    1 sat
    10.

    SQL jezik baza podataka. Tipovi podataka.

    2 sata
    11.

    Formiranje i rad s tablicama, indeksi.

    2 sata
    12.

    Unos podataka, selekcija podataka, uvjetni izrazi. Oblikovanje izlaznih rezultata, sortiranje izlaznih rezultata, ograničavanje ispisa rezultata.

    2 sata
    13.

    Ažuriranje i brisanje podataka u tablici. Alias-i, agregatne funkcije

    2 sata
    14.

    Grupni upiti, 'having' uvjetni izraz. Ugnježdeni upiti - podupiti: podupiti liste, podupiti sa predikatom usporedbe, podupiti sa predikatom postojanja.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Arhitektura sustava za upravljanje bazama podataka. Uvod u DBMS.

    2 sata
    2.

    Dijagram entiteti-veze.

    6 sati
    3.

    Normalizacija baze podataka.

    3 sata
    4.

    Unos podataka, selekcija podataka, uvjetni izrazi.

    4 sata
    5.

    Formiranje tablice, promjene strukture tablice. Brisanje postojećih kolona, promjena svojstava postojećih kolona, indeksi.

    3 sata
    6.

    SQL upiti.

    3 sata
    7.

    Složeni SQL upiti.

    2 sata
    8.

    Izrada obrazaca (formi).

    3 sata
    9.

    Forme za unos podataka.

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.