FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje za internet

    (FELA14)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje principa rada interneta
    • Pripremu i obradu podataka i informacija za objavljivanje na webu
    • Dizajniranje, uređivanje i održavanje sadržaja objavljenog na webu
    • Izradu jednostavnih skripti za dinamične sadržaje na webu.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Identificirati komunikacijske protokole koji se koriste na internetu te opisati njihove korake
    2. Kreirati web stranicu kodiranjem u HTML, CSS i JavaScript jeziku
    3. Primijeniti osnovne tehnologije za razvoj klijentske strane web aplikacije
    4. Identificirati klijentske i poslužiteljske web tehnologije te objasniti razlike

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    - Tehničke osnove Interneta: Organizacija, mrežne adrese, imena domena, domenski poslužitelji (DNS), portovi, komunikacijski protokol TCP/IP, osnovne mrežne usluge i protokoli (http. ftp, telnet, mail, wap).
    - Osnovni programski jezici za izradu Web dokumenata: Jezici oznaka (Marup Languages - ML) i Hyper Text Markup Language (HTML).
    - Postavljanje web stranica na poslužitelj i objava
    - Formatiranje dokumenata kaskadnim oblicima (Cascading Style Sheets – CSS).
    - Dinamički Web: Što je Dinamički HTML (Dynamic DHTML)? Klijentski i poslužiteljski jezici. Skriptni jezici i jezici koji se prevode (kompajliraju).
    - Skriptni jezici na strani korisnika: Scriptni jezici JavaScript i VB Script i razlike među njima. Uvod u jezik JavaScript (osnovne osobine, operatori i instrukcije, primjeri).
    - Objektni model dokumenata (Document Object Model - DOM). Definicija objektnog modela dokumenata. Povezivanje HTML-a, CSS-a , JavaScript-a i DOM-a).
    - Formati za razmjenu podataka (XML i JSON)
    - Ajax tehnologija i Asinkrona komunikacija
    - Uvod u tehnologiju programiranja na strani poslužitelja.

    preporučena literatura
    • Stranice kolegija na e-learning portalu FESB-a

    • M.Štula, D.Stipaničev, Programiranje za Internet

    dopunska literatura
    • On-line škola programiranja za Web na Engleskom http://www.w3schools.com

    • World Wide Web Consortium (http://www.w3.org)

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit iz kolegija se sastoji od dva dijela - provjere teoretskog znaja (T) i demonstracije praktičnih vještina (P).

    Teoretski dio ocjene obuhvaća teoretska znanja iz svih nastavnih cjelina. Praktični dio obuhvaća demonstraciju naučenih vještina samostalnom izradom web stranice u kojoj su sadržani i stilski uklopljeni svi naučeni elementi.
    Teoretski dio ocjene čine rezultati dva kolokvija (K1 i K2) i rezultati kratkih provjera koje će se provoditi na predavanjima Tp.
    Tijekom semestra, u okviru predavanja, kontinuirano će se provoditi provjere znanja kratkim kvizovima. Kvizovima će pristupati samo studenti prisutni na predavanjima. Biti će dopušteno ponavljanje kviza u okviru dozvoljenog vremena kako bi se postigao što bolji rezultat. Studentu se pridjeljuje najbolji ostvareni rezultat u postotcima na kvizu ili 0% bodova ako nije prisutan na satu predavanja ili nije pristupio kvizu. Ukupan postotak maksimalnog broja bodova na kvizu čini postotak Tp.

    Tijekom semestra održati će se dva kolokvija. Kolokviji se održavaju u terminima u skladu sa kalendarom nastave.
    Studenti na prvom međuispitu polažu gradivo prvog kolokvija. Na prvom ispitnom roku studenti mogu polagati gradivo prvog kolokvija i gradivo drugog kolokvija.
    Ocjena teoretskog dijela ispita računa se prema formuli:

    T=0.45 x K1 + 0.45 x K2 + 0.1 x Tp

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima ukupno najmanje 50 % maksimalnog broja bodova iz dijela teorije, tj . T>= 50% .

    Uvjet za polaganje praktičnog dijela ispita je 100% riješenih zadataka iz laboratorijskih vježbi te najmanje 50% maksimalnog broja bodova iz praktičnog dijela ispita - samostalno napravljene vlastite web stranice. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama. Studenti koji iz opravdanog razloga nisu prisustvovali nekoj od laboratorijskih vježbi istu su dužni odraditi u terminu nadoknade.
    Web stranica -seminar - treba biti objavljena na web poslužitelju olegija te se predaje url za pregled stranice putem forme na elearning portalu. Nastavnik ocjenjuje tehničku ispravnost,uklopljenost sadržaja u stilske elemente i interaktivnost stranice bodovima u rasponu 0-100%. U slučaju da seminar ne zadovoljava minimalne zahtjeve nastavnik ostavlja povratnu informaciju o razlogu odbijanja rada. Uvjet polaganja ispita je da je seminar ocijenjen s više od 50% bodova.

    Studenti koji su na jednom dijelu ispita, K1, K2 ii Postigli barem 50% maksimalnog broja bodova, a nisu položili cjelokupni ispit, taj dio ne moraju polagati na ispitnim rokovima.Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Broj bodova računa se kao prosjek postotka postignutog na teorijskom i praktičnom dijelu ispita
    O=0.5 x T + 0.5 x P

    Ocjena se određuje prema sljedećoj tablici:
    Postotak(O) Ocjena
    50% do 61.99% dovoljan (2)
    62% do 73.99% dobar (3)
    74% do 87.99% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi. Definicija Interneta. Nastanak Interneta. Internet u Hrvatskoj.

    2 sata
    2.

    Koncept interneta. Protokoli Tcp/IP i ostali. Organizacija IP adresa

    2 sata
    3.

    Usluge interneta (telnet, ssh, FTP, e-mail, usenet, gopher i www). Portovi. Način spajanja na internet (Dial-up, ethernet, ISDN,ADSL )

    2 sata
    4.

    Protokoli na kojima se temelji www. URL, HTTP protokol. Uvod u HTML jezik, nastanak, koncept dokumenta , tagovi i atributi, odabir boja

    2 sata
    5.

    HTML jezik, formatiranje teksta, entiteti, linkovi, slike

    2 sata
    6.

    HTML jezik, okviri, tablice, liste, forme.

    2 sata
    7.

    Uvod u CSS, sintaksa CSS-a, tri načina uključivanja CSS stila u HTML dokument CSS, upravljanje pozadinama, fontom, marginama i obrubima. Vrste lista.

    2 sata
    8.

    CSS pozicioniranje, dimenzioniranje, pseudo klase i pseudo elementi

    2 sata
    9.

    Formati za razmjenu podataka na webu, XML, JSON. HTTP - HttpRequest i XmlHttpRequest

    2 sata
    10.

    Dinamički HTML, JavaScript – Što je JavaScript, što su skriptni jezici, način uključivanja JavaSkripti u HTML dokument

    2 sata
    11.

    JavaScript – Osnove programskog jezika, varijable, kontrola toka, ugrađeni objekti

    2 sata
    12.

    Objektni model dokumenta (DOM), AJAX tehnologija.

    2 sata
    13.

    Serversko skriptiranje. PHP, Rad sa MySql bazom. Što je NodeJS

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Internet, telnet, FTP, objavljivanje web stranica

    2 sata
    2.

    HTML, formatiranje teksta, umetanje linkova i slika,kreiranje listi

    2 sata
    3.

    HTML, izrada tablica, formi, okviri

    4 sata
    4.

    Osnove CSS-a

    2 sata
    5.

    Napredni CSS

    2 sata
    6.

    Izrada XML dokumenta i JSON dokumenta

    2 sata
    7.

    Osnove JavaScripta

    2 sata
    8.

    JavaScript, izrada aplikacije

    2 sata
    9.

    JavaScript i Ajax

    4 sata
    10.

    Osnove PHP-a

    2 sata
    11.

    Nadoknade

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.