FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  111 Automatika i sustavi
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Automatska regulacija 1

    (FELA19)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Teorija sustava
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i zakona automatskog upravljanja,
    • provođenje analize sustava automatskog upravljanja u vremenskom i frekvencijskom području,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja automatike.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojmove analize sustava u vremenskom i frekvencijskom području,
    2. provesti analizu sustava u vremenskom i frekvencijskom području,
    3. opisati sustav diferencijalnom jednadžbom, prijenosnom funkcijom i varijablama stanja,
    4. provesti analizu stabilnosti sustava,
    5. izračunati parametre regulatora,
    6. provesti sintezu u prostoru stanja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Matematički modeli sustava: Uvod; Diferencijalne jednadžbe fizičkih sustava; Linearne aproksimacije fizičkih sustava; Laplaceova transformacija; Prijenosna funkcija linearnih sustava; Blok dijagrami; Dijagrami toka; Simulacija sustava upotrebom Matlab-a. Karakteristike sustava s povratnom vezom: Sustavi sa otvorenom i zatvorenom povratnom vezom; Osjetljivost sustava na promjene parametara; Upravljanje prijelaznim odzivom sustava; Pogreška ustaljenog stanja. Svojstva sustava s povratnom vezom: Svojstva sustava drugoga reda; Položaj singularnih točaka u s-ravnini i prijelazni odziv; Pogreška ustaljenog stanja kod sustava s povratnom vezom; Pojednostavljenje linearnih sustava; Performanse sustava upotrebom Matlaba. Stabilnost sustava s linearnom povratnom vezom: Pojam stabilnosti; Routh-Hurwitzov kriterij stabilnosti; Relativna stabilnost sustava s povratnom vezom; Određivanje položaja singularnih točaka u s-ravnini; Stabilnost sustava upotrebom Matlaba. GMK metoda: Pojam GMK; Procedura pri određivanju GMK. Frekvencijski odziv: Uvod; Dijagrami frekvencijskog odziva; Primjer crtanja Bodeova dijagrama; Mjerenja kod frekvencijskog odziva; Frekvencijski odziv primjenom Matlaba. Stabilnost u frekvencijskom području : Nyquistov kriterij; Relativna stabilnost i Nyquistov kriterij; Bodeov dijagram i stabilnost; Stabilnost sustava sa vremenskim kašnjenjem; Stabilnost u frekvencijskom području upotrebom Matlaba. Izvedba i podešavanje regulatora :P,PI i PID; Kompenzatori s faznim zakašnjenjem i faznim prethođenjem; Relejni regulatori.

    preporučena literatura
    • R.C.Dorf, R.H.Bishop, Moderna teorija vođenja, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York, USA, 1995.

    • Zanchi, V.: Automatika I, FESB-Split, 1989.

    • he Math Works: Control System Toolbox: Getting Started, Version 5, The MathWorks Inc., Natick, 2000

    dopunska literatura
    • Hohn Van de Vegte: Feedback Control System, Prentice Hall Inc., 1986.

    • J.Travis, J. Kring: LabVIEW for everyone: Graphical programming made easy and fun, Prentice Hall, 2007

    • V. Zanchi: Simulacija, FESB-Split, 1996

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 13 tjedna nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili onaj dio gradiva kojeg nisu položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova ostvarenih na međuispitima te odrađene laboratorijske vježbe. Student koji nije zadovoljan prolaznom ocjenom ima pravo zatražiti ponovno polaganje ispita u sljedećem ispitnom terminu. Na ponovljenom ispitu vrednuje se isključivo znanje prikazano na tom ispitu slijedom čega student može biti ocijenjen i nižom ocjenom, uključujući i negativnu.

    Konačna ocjena(%)= 0,5*(M1 + M2)

    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postotcima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    - 50% do 65% dovoljan (2)
    - 65% do 77.5% dobar (3)
    - 77.5% do 90% vrlo dobar (4)
    - 90% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u sustave sa povratnom vezom

    3 sata
    2.

    Matematičko modeliranje prijenosnom funkcijom

    3 sata
    3.

    Matematičko modeliranje varijablama stanja

    5 sati
    4.

    Svojstva sustava sa povratnom vezom - simulacija

    5 sati
    5.

    Vrednovanje u vremenskom i frekvencijskom području

    4 sata
    6.

    Stabilnost

    4 sata
    7.

    Geometrijsko mjesto korijena

    5 sati
    8.

    Regulatori i kompenzatori

    5 sati
    9.

    Sinteza

    5 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Sinteza kompenzatora pomoću MATLAB-a

    2 sata
    2.

    Sinteza regulatora pomoću MATLAB-a

    2 sata
    3.

    Utvrđivanje stabilnosti sustava pomoću MATLAB-a

    2 sata
    4.

    Geometrijsko mjesto korijena - MATLAB

    1 sat
    5.

    Osnove LabVIEW-a

    4 sata
    6.

    Modeliranje i simulacija pomoću LabVIEW-a

    2 sata
    7.

    Frekvencijska analiza sustava pomoću LabVIEW-a

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.