FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Digitalna elektronika

    (FELA05)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Kolegij pruža temeljna znanja Booleove algebre i teorije automata kao osnovu digitalne elektronike, uz praktična znanja sinteze kombinacijskih i sekvencijalnih digitalnih sklopova, te programabilnih struktura

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Dizajnirati kombinacijske i sekvencijalne digitalne sklopove
    2. Odlučiti o izboru optimalne metode sinteze
    3. Komentirati primjenu postulata i teorema Booleove algebre
    4. Modelirati digitalne sustave automatima s konačnim brojem stanja
    5. Argumentirati primjenu digitalnih sklopova nižeg, srednjeg i visokog stupnja integracije
    6. Vrednovati postignute rezultate sinteze i modeliranja digitalnih sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    1. Digitalni i analogni signali. Informacija. Kodiranje.
    2. Brojevni sustavi. Binarni brojevni sustav.
    3. Elementarni logički sklopovi. Booleova algebra i algebra logike.
    4. Booleove funkcije. Potpuni sustavi algebre logike
    5. Minimizacija Booleove funkcije i realizacija sklopova logičkim vratima.
    6. Realizacija sklopova korištenjem multipleksera i demultipleksera.
    7. Memorije. Programabilne logičke strukture.
    8. Vremenski odnosi. Bistabili.
    9. Sinteza općih bistabila.
    10. Registri, pomačni registri i brojila.
    11. Diskretni konačni digitalni automati.
    12. Strukturna sinteza digitalnih automata.
    13. Algebra događaja. Regularni izrazi.

    preporučena literatura
    • 1. Ožegović: Digitalna i mikroprocesorska tehnika, Veleučilište u Splitu, 2002.

    • 2. Župan-Tkalić-Kunštić: Logičko projektiranje digitalnih sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1984, 1995.

    • 3. Peruško, Glavinić: "Digitalni sustavi", Školska knjiga, Zagreb, 2005.

    dopunska literatura
    • 1. Ožegović: Digitalna i mikroprocesorska tehnika, upute za laboratorijske vježbe, interna skripta, FESB Split 1995.

    • 2. Morris Mano, Ciletti: Digital Design with an Introduction to the Verilog HDL, 5th edition, Pearson, 2013.

    • 3. Floyd: Digital Fundamentals, Global Edition, Pearson, 2015.

    • 4. Kleitz: Digital Electronics: a practical approach with VHDL, 9th edition, Pearson, 2011.

    • 5. Anand Kumar: Fundamentals of Digital Circuits, 4th edition, PHI Learning, 2016.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda za elektroniku.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održavaju se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana, a drugi nakon 13 tjedana neposredne nastave. Po završetku nastave održat će se tri ispitna roka (dva završna u ljetnom i popravni u jesenskom ispitnom roku). Na kolokvijima i ispitima polaže se cjelovito gradivo u integralnom obliku (kombinacija teorije i zadataka u jedinstvenom testu).
    Na početku svakog termina laboratorijskih vježbi pišu se ulazni testovi kako bi se potvrdila spremnost studenata da odrade laboratorijske vježbe na smislen i siguran način.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom kolokviju / ispitu, kao i položene sve laboratorijske vježbe.
    Ukupni postotak utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

    Ocjena(%)=0,2L + 0,8(M1+M2)/2

    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na kolokvijima izraženi u postocima.

    Konačna ocjena formira se na sljedeći način:
    - studenti koji su kolegij položili na kolokvijima i završnim ispitnim rokovima;
    15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan (5);
    35% sljedećih ocjenu vrlo dobar (4);
    35% sljedećih ocjenu dobar (3);
    15% posljednjih ocjenu dovoljan (2).
    - studenti koji su kolegij položili na popravnom ispitnom roku;
    dobivaju ocjenu dovoljan (2).
    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom nastavne djelatnosti u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. DIGITALNI SUSTAVI
    1.1. Elektronika. Informacija. Analogni i digitalni signali.
    1.2. Kodovi i kodiranje. Poliadski brojevni sustav.
    1.3. Aritmetičke operacije u binarnom brojevnom sustavu.

    3 sata
    2.

    2. ELEMENTARNI LOGIČKI SKLOPOVI
    2.1. Koncept elementarnih logičkih sklopova.
    2.2. Klasifikacija digitalnih tehnologija.
    2.3. Primjena elementarnih logičkih sklopova.

    3 sata
    3.

    3. BOOLEOVA ALGEBRA I FUNKCIJE
    3.1. Booleova algebra i algebra logike. Postulati i teoremi.
    3.2. Vrste i načini zapisivanja Booleovih funkcija.
    3.3. Normalni algebarski oblici. Potpuni skupovi funkcija.

    3 sata
    4.

    4. MINIMIZACIJA NORMALNIH OBLIKA
    4.1. Motivacija i kriteriji minimizacije.
    4.2. Algebarski, grafički i tablični postupci minimizacije.
    4.3. Realizacija NI i NILI vratima.

    3 sata
    5.

    5. KOMBINACIJSKI SKLOPOVI SREDNJEG STUPNJA INTEGRACIJE
    5.1. Sklopovi za zbrajanje. Enkoder s prioritetom.
    5.2. Multiplekser. Realizacija BF multiplekserom.
    5.3. Demultiplekser. Realizacija BF demultiplekserom.

    3 sata
    6.

    6. KOMBINACIJSKI SKLOPOVI VISOKOG STUPNJA INTEGRACIJE
    6.1. Multipleksersko-demultiplekserska struktura.
    6.2. Memorije: ROM, statički RAM, dinamički RAM.
    6.3. Programabilne logičke strukture: FPLA, PAL, GAL.

    3 sata
    7.

    7. SKLOPOVI VRLO VISOKOG STUPNJA INTEGRACIJE (VLSI)
    7.1. Programabilne logičke strukture: CPLD, FPGA.
    7.2. Integrirani krugovi specifične namjene (ASIC).
    7.3. Jezici za opisivanje sklopovlja: Verilog i VHDL.

    3 sata
    8.

    1. kolokvij

    3 sata
    9.

    8. SEKVENCIJALNI SKLOPOVI
    8.1. Kombinacijski i sekvencijalni sklopovi.
    8.2. Diskretno vrijeme. Sinkroni sklopovi.
    8.3. Bistabili.

    3 sata
    10.

    9. SINTEZA OPĆIH BISTABILA
    9.1. Model realizacije općih bistabila.
    9.2. Metoda rekonstrukcije.
    9.3. Metoda izjednačavanja. Metoda za D bistabil.

    3 sata
    11.

    10. SLOŽENE STRUKTURE S BISTABILIMA
    10.1. Registri.
    10.2. Pomačni registri.
    10.3. Sinkrona brojila. Asinkrona brojila.

    3 sata
    12.

    11. DIGITALNI AUTOMATI
    11.1. Apstraktni model digitalnog automata.
    11.2. Mealyjev i Mooreov model automata.
    11.3. Pristupi zadavanju automata. Vrste ulazne sekvence.

    3 sata
    13.

    12. STRUKTURNA SINTEZA DIGITALNOG AUTOMATA
    12.1. Ekvivalentnost automata i stanja.
    12.2. Minimizacija automata. Napredni postupci minimizacije.
    12.3. Model realizacije automata. Primjer sinteze automata.

    3 sata
    14.

    13. REGULARNI IZRAZI
    13.1. Algebra događaja. Elementarni i složeni događaji.
    13.2. Zadavanje automata regularnim izrazom. Indeksiranje.
    13.3. Dobivanje strukture automata iz RI.

    3 sata
    15.

    2. kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    1. Poliadski brojevni sustavi. Pretvorba među brojevnim sustavima.

    1 sat
    2.

    2. Aritmetičke operacije u binarnom brojevnom sustavu.

    1 sat
    3.

    3. Normalni algebarski oblici. Minterm i maksterm.

    1 sat
    4.

    4. Grafičke metode minimizacije Booleovih funkcija.

    1 sat
    5.

    5. Realizacija Booleovih funkcija NI i NILI vratima.

    1 sat
    6.

    6. Realizacija Booleovih funkcija multiplekserom.

    1 sat
    7.

    7. Realizacija Booleovih funkcija demultiplekserom.

    1 sat
    8.

    1. kolokvij

    1 sat
    9.

    8. Bistabili.

    1 sat
    10.

    9. Realizacija općih bistabila metodom rekonstrukcije.

    1 sat
    11.

    10. Realizacija općih bistabila metodom izjednačavanja.

    1 sat
    12.

    11. Mealyjev i Mooreov model digitalnog automata.

    1 sat
    13.

    12. Strukturna sinteza digitalnog automata.

    1 sat
    14.

    13. Zadavanje automata regularnim izrazom.

    1 sat
    15.

    2. kolokvij

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Elementarni logički sklopovi

    2 sata
    2.

    Minimizacija Booleovih funkcija i sinteza logičkim vratima NI i NILI

    2 sata
    3.

    Sinteza sklopova primjenom multipleksera

    2 sata
    4.

    Sinteza programabilnih logičkih struktura (EPROM, GAL)

    2 sata
    5.

    Sinteza bistabila

    2 sata
    6.

    Sinteza digitalnih automata logičkim vratima i bistabilima

    2 sata
    7.

    Sinteza digitalnih automata programabilnim logičkim strukturama

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.