FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Komunikacijske vještine

    (FEOA03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenta za:
    • razumijevanje osnovnih pojmova vezanih uz verbalnu i neverbalnu komunikaciju te
    čimbenike koji utječu na nju,
    • razvijanje vještine pripreme i prezentiranja stručnih sadržaja na hrvatskom jeziku,
    • razvijanje pragmatične jezične kompetencije,
    • usvajanje osnovnih načela pisane komunikacije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
    1. opisati teorije i oblike komunikacije,
    2. prepoznati i primijeniti vještine aktivnog slušanja,
    3. primijeniti vještine postavljanja pitanja,
    4. prezentirati stručne sadržaje na hrvatskom i engleskom jeziku,
    5. kritički prosuđivati vlastite komunikacijske vještine,
    6. prepoznati govorne disfluentnosti,
    7. pregovarati i demonstrirati vještinu asertivne komunikacije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Tematske cjeline:
    Definicije komunikacije; pregled teorija komunikacije; međukulturalna komunikacija
    Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija
    Vještine postavljanja pitanja
    Aktivno slušanje i drugi oblici slušanja
    Uvjeravanje i pregovaranje
    Pisana komunikacija, pisanje izvještaja
    Vještina prezentiranja
    Prezentiranje stručnih sadržaja
    Prezentiranje stručnih sadržaja
    Asertivna komunikacija i kritičko razmišljanje
    Suvremeno govorništvo
    Govorne disfluentnosti
    Komunikacija u grupi i timu

    preporučena literatura
    • 1.Kovač, M.M., Sirković, N.: Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills. FESB, 2014.

    dopunska literatura
    • 1.Davies, J. W.: Communication skills: A Guide for Engineering and Applied Science Students. Pearson: Prentice Hall, 2001.

    • 2.Harris, T. E., Sherblom, J.C.: Small Group and Team Communication. Pearson Education/Allyn & Bacon, 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Za vrijeme trajanja nastave provodit će se kontinuirana provjera znanja kroz testove postignuća, dijagnostičke testove, a vrednovat će se samostalan rad i prezentacija studenata na zadanu ili odabranu temu.

    Međuispiti i ispiti održavaju se u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Definicija komunikacije; pregled teorija komunikacije; međukulturalna komunikacija

    2 sata
    2.

    Verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija

    2 sata
    3.

    Vještina postavljanja pitanja

    2 sata
    4.

    Aktivno slušanje i drugi oblici slušanja

    2 sata
    5.

    Uvjeravanje i pregovaranje

    2 sata
    6.

    Pisana komunikacija; pisanje izvještaja

    2 sata
    7.

    Vještina prezentiranja

    2 sata
    8.

    Prezentiranje stručnih sadržaja

    4 sata
    9.

    Asertivna komunikacija i kritičko razmišljanje

    2 sata
    10.

    Suvremeno govorništvo

    2 sata
    11.

    Govorne disfluentnosti

    2 sata
    12.

    Komunikacija u grupi i timu

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.