FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Teorija sustava

    (FELA09)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela koja se koriste u analizi i sintezi sustava,
    • opisivanje i analizu jednostavnih linearnih dinamičkih sustava,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja teorije tehničkih sustava.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti temeljna načela teorije sustava, osnovne značajke sustava,
    2. koristiti standardne programske pakete za analizu sustava,
    3. primijeniti metode i tehnike primjerene opisivanju ponašanja linearnih dinamičkih sustava u vremenskom i frekvencijskom području,
    4. matematički formulirati jednostavne električne i mehaničke sustave,
    5. analizirati stabilnost i pogreške ustaljenog stanja linearnih dinamičkih sustava,
    6. interpretirati sustav pomoću varijabli stanja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u sustave: Sustavsko mišljenje i sustavske znanosti.
    Koncept i klasifikacija sustava: Linearni, nelinearni, promjenjivi i stalni sustavi; Vremenski kontinuirani sustavi; Laplaceova transformacija; Racionalne prijenosne funkcije, polovi i nule; Vlastite vrijednosti; Blok dijagrami i grafovi toka signala.; Uvod u frekvencijsku analizu.; Stabilnost sustava; Varijable stanja; Primjeri.
    Sustavi prvoga reda: Primjeri sustava prvoga reda; Pojam stanja i svojstva vezana za stanja prijenosne funkcije; Matematička svojstva sustava prvoga reda; Primjeri: analiza sustava prvoga reda u MATLAB-u i Simulink-u;
    Sustavi drugoga reda: Primjeri sustava drugoga reda i proširenje pojma stanja;Blok dijagrami i predstavljanje sustava; Rješenja diferencijalnih jednadžbi stanja spregnutih sustava prvoga reda; Primjeri: analiza sustava drugoga reda u MATLAB-u i Simulink-u.

    preporučena literatura
    • Papić, V. Teorija sustava, predavanja. Interna skripta.

    • Zanchi, V. : Automatika, III izdanje, FESB, Split, 2003./2004.

    • Zanchi, V., Cecić M., Šupuk T. : MATLAB podrška u analizi regulacijskih sustava, FESB – interno izdanje, Split, 2006.

    dopunska literatura
    • Hohn Van de Vegte: Feedback Control System, Prentice Hall Inc., 1986.

    • Gugić, P.: Teorija automatskog reguliranja I, FESB-Split, 1981.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) prema kalendaru nastave. Po završetku nastave bit će završni i popravni ispit. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima, a na popravnom i komisijskom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.

    U konačnoj ocjeni, svaki kolokvij (M) sudjeluje s maksimalno 40%, laboratorijske vježbe (LV) s maksimalno 20% od ukupno maksimalno mogućeg broja bodova . Ocjena(%)=0,2 (LV) + 0,4(M1 + M2)

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu, ili iz svakog dijela gradiva na završnom ispitu te pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi. Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom ispitu je 50% ukupnog broja bodova. Kako se svaki ispit i međuispit sastoji od dvije skupine zadataka, dodatni uvjet za polaganje je ostvarivanje minimalno 30% od ukupno mogućih bodova iz svake skupine.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Međuispiti i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova. Svaki međuispit se sastoji od 4 pitanja podijeljenih u dvije skupine, završni ispit sastoji se od 6 pitanja podijeljenih u dvije skupine.

    Ukoliko je student iz nekog međuispita imao 50% i više bodova, na završnom ispitu pitanja iz tog područja nije nužno odgovarati. Konačnu ocjenu se i u ovom slučaju izračunava kao suma postignutih postotaka ispita (maksimalno 80%) i laboratorijskih vježbi (maksimalno 20%).

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Uvod u sustave

    3 sata
    2.

    2. Linearni, nelinearni, promjenljivi i stalni sustavi, primjeri

    2 sata
    3.

    3. Prijenosna funkcija

    3 sata
    4.

    4. Laplaceova transformacija, primjeri

    4 sata
    5.

    5. Algebra blokova i grafovi toka signala

    3 sata
    6.

    6. Sustav prvog reda, primjeri sustava prvog reda

    2 sata
    7.

    7. Sustav drugog reda, primjeri

    5 sati
    8.

    8. Opis sustava u frekvencijskom prostoru

    3 sata
    9.

    9. Nyquistovi i Bodeovi dijagrami, primjeri

    4 sata
    10.

    10. Grafoanalitički kriteriji stabilnosti

    3 sata
    11.

    11. Analitički kriteriji stabilnosti

    2 sata
    12.

    12. Pogreške ustaljenog stanja

    2 sata
    13.

    13. Opis sustava pomoću varijabli stanja

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Osnove MATLABa, Laplaceova transformacija pri rješavanju diferencijalnih jednadžbi

    1 sat
    2.

    2. Prijenosne funkcije i vremenski odzivi

    2 sata
    3.

    3. Modeliranje i simulacija sustava u Simulinku

    2 sata
    4.

    4. Vremenski odzivi sustava 1. i 2. reda

    2 sata
    5.

    5. Frekvencijska analiza: polarni i Nyquistovi dijagrami

    2 sata
    6.

    6. Frekvencijska analiza: Bodeovi dijagrami

    2 sata
    7.

    7. Modeliranje po varijablama stanja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.