FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 3

    (FEOA06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Glavni ciljevi nastave stranog jezika kao popratnog studijskog predmeta su sljedeći:
    • razvijanje komunikativne i socijalne sposobnosti djelovanja u dotičnoj struci, prije svega u općejezičnim situacijama i onima koje prelaze okvire struke;
    • stjecanje znanja o jezičnim strukturama (znanje o govornim aktivnostima: funkcionalna i sistematska gramatika, u skladu s vrstama tekstova prikladnih za visoke škole)
    • produbljivanje znanja o stranom jeziku i njegovim strukturama
    • proširivanje stručnog znanja ponajprije na receptivnoj razini (pismena i usmena recepcija) ovisno o studijskom smjeru i željenoj jezičnoj razini
    • senzibilizacija za vlastitu odgovornost i za sudjelovanje u procesu učenja.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
    1. Prepoznati različite vrste tekstova, njihove tekstualne obrasce i jezične aktivnosti.
    2. Identificirati i objasniti stručni vokabular.
    3. Prepoznati ključne ideje, riječi i rečenice.
    4. Pronaći i kasnije koristiti gramatičke strukture specifične za stručne i znanstvene tekstove.
    5. Primijeniti različite stilove čitanja i slušanja u svrhu razumijevanja smislenog konteksta autentičnih tekstova (također i sa stručnim sadržajima).
    6. Argumentirano (usmeno/pismeno) prezentirati različite teme.
    7. Analitički obraditi određene stručne sadržaje i prezentirati ih u okvirima stručno-specifičnih komunikacijskih postupaka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Priprema za predavanja iz jezika struke ponavljanjem komunikacijskih sadržaja i gramatičkih struktura usvojenih u srednjoj školi, te usvajanjem novih. Uvod u leksičke i gramatičke strukture jezika elektrotehničke struke obradom nastavnih tekstova i brojnih i raznovrsnih vježbi uz te tekstove.
    Oblici provođenja nastave: frontalna nastava, uz aktivno sudjelovanje studenata koje se potiče na samostalno zaključivanje o specifičnim obilježjima jezika struke na temelju obrade strukovnih tekstova i vježbi uz te tekstove. Obrada cjelina uključuje čitanje, slušanje, pisanje, govorenje kroz prateće gramatičke i leksičke vježbe te upotrebu dodatnih materijala kojima se proširuje znanje općeg jezika i jezika struke. Nastava se izvodi na engleskome jeziku.

    preporučena literatura
    • Bonamy, David. (2011). Technical English 3. Course Book. Harlow: Pearson Education Ltd.

    • Jacques, Christopher. (2011). Technical English 3. Workbook. Harlow: Pearson Education Ltd.

    dopunska literatura
    • Paterson, Ken, Roberta Wedge. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: OUP.

    • de Chazal, Edward, Sam McCarter. (2012). Oxford EAP: A Course in English for Academic Purposes. Upper-intermediate/B2. Oxford: OUP.

    jezik poduke
    Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Za vrijeme trajanja nastave provodit će se kontinuirana provjera znanja kroz razne pismene zadatke. Tijekom nastave studenti samostalno drže izlaganja na temama iz elektrotehničke struke. Vrednuje se pripremljenost studenta za izlaganje, razumljivost, pojednostavljenost i sintetiziranost sadržaja, vladanje jezikom (gramatikom i vokabularom) i vizualni dojam prikazane prezentacije. Prezentacije su usmeni dio ispita i čine 20% konačne ocjene. Pozitivno ocijenjena prezentacija uvjet je koji se mora ispuniti prije izlaska na ispit, tijekom nastave (a ne kad nastava završi), pred publikom (kolegama studentima), jer prezentacija je javni nastup.
    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija) kojima se provjerava poznavanje vokabulara iz gradiva obrađenog u dijelu semestra te gramatičkih oblika specifičnih za jezik struke: prvi kolokvij održava se nakon 7 tjedana, a drugi nakon 14 tjedana neposredne nastave. Po završetku nastave slijede četiri ispitna termina. Studenti koji ne pristupe međuispitima ili ne polože oba, u ispitnom roku polažu završni pismeni ispit.
    U konačnu ocjenu ulazi ocjena postignuta na pismenome ispitu (70%), ocjena izlaganja (20%), redovito pohađanje nastave (5%) te pismeni zadatci (5%).
    Kolokviji i ispiti održavaju se u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Upoznavanje s kolegijem, obvezama i uvjetima koje je potrebno ispuniti. Upoznavanje s Uputama o kolegiju i Uputama za prezentacije na e-learning portalu.
    Oxford EAP, Unit 11D: Speaking - Presentations
    Technical English 3, Unit 1 Systems, Section 1.2 Transmissions

    2 sata
    2.

    Unit 2, Processes, Section 2.2, Solid shapes
    Unit 2, Processes, Section 2.3, Hollow shapes
    Oxford Grammar for EAP: Unit 11 - Modal verbs

    2 sata
    3.

    Review unit A
    Unit 4, Careers, Section 4.1 Engineers
    Unit 4, Careers, Section 4.2 Inventor

    2 sata
    4.

    Unit 5, Safety, Section 5.1 Warnings
    Unit 5, Safety, Section 5.2 Instructions
    Oxford Grammar for EAP: Unit 04 - Being formal and informal

    2 sata
    5.

    Unit 6, Planning, Section 6.1 Schedules
    Oxford Grammar for EAP: Unit 16 - Paraphrasing

    2 sata
    6.

    Unit 6, Planning, Section 6.2 Causes
    Unit 6, Planning, Section 6.3 Systems
    Oxford Grammar for EAP: Unit U12 Talking about cause and effect

    2 sata
    7.

    Review unit C
    Oxford EAP: Unit 7E - Vocabulary - General and technical meaning
    Oxford Grammar for EAP: Unit 19 - Collocations

    2 sata
    8.

    MEĐUISPIT 1

    2 sata
    9.

    Unit 7, Reports, Section 7.1 Statements
    Oxford EAP, Unit 3A - Reading; 3B - Writing
    Oxford Grammar for EAP: Unit 05 - Relative clauses

    2 sata
    10.

    Unit 7, Reports, Section 7.2 Incidents
    Unit 7, Reports, Section 7.3 Progress
    Oxford Grammar for EAP: Unit 09 - Passives

    2 sata
    11.

    Review unit D
    Oxford Grammar for EAP: Unit 10 - Arguing and persuading

    2 sata
    12.

    Unit 9, Design, Section 9.1 Inventions
    Review unit E
    Oxford Grammar for EAP: Unit 02 - Comparing and contrasting

    2 sata
    13.

    Unit 11, Materials, Section 11.2 Properties 1
    Unit 11, Materials, Section 11.3 Properties 2
    Oxford Grammar for EAP: Unit 03 - Noun phrases

    2 sata
    14.

    Unit 12, Opportunities, Section 12.3 Priorities
    Review unit F

    2 sata
    15.

    MEĐUISPIT 2

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.