FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove elektrotehnike 2

    (FENA02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje osnova vremenski promjenjivih veličina u elektrotehnici;
    • rješavanje jednostavnih mreža izmjenične struje;
    • cjeloživotno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja elektrotehnike.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati osnovne karakteristike vremenski promjenjivih veličina;
    2. opisati strujno-naponske odnose u krugovima izmjenične struje;
    3. primijeniti vektorske i simboličke metode na rješavanje izmjeničnih mreža;
    4. interpretirati prijelazne pojave u jednostavnim krugovima;
    5. matematički opisati titrajne električne krugove;
    6. izračunati osnovne parametre jednostavnih trofaznih sustava;
    7. objasniti međuinduktivnu spregu u izmjeničnim mrežama;
    8. provesti mjerenja osnovnih električnih veličina.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Vremenski promjenljive veličine. Učinci izmjenične struje. Princip generatora izmjeničnog napona. Strujno-naponski odnosi u izmjeničnim krugovima. Snaga i energija izmjenične struje. Vektorsko predočavanje sinusnih veličina. Primjena kompleksnog računa pri rješavanju mreža izmjenične struje. Prijelazne pojave u jednostavnim strujnim krugovima. Titrajni električni krugovi. Serijska i paralelna rezonancija. Trofazni sustavi. Međuinduktivitet u mrežama izmjenične struje.

    preporučena literatura
    • Šesnić, S.: Osnove elektrotehnike 2 - Repetitorij predavanja, FESB, Split, 2022.

    • Pinter, V.: Osnove elektrotehnike, Knjiga druga, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

    • Felja, I., Koračin, D.: Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, I i II dio, Školska knjiga, Zagreb

    dopunska literatura
    • Jajac, B.: Teorijske osnove elektrotehnike, Svezak III, Graphis, Zagreb, 2007.

    • Lončar, J.: Osnovi elektrotehnike, Knjiga prva i druga, Graphis, Zagreb, 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se jedan kolokvij nakon 7 tjedana neposredne nastave. Po završetku nastave održat će se četiri ispitna roka (dva u ljetnom i dva u jesenskom ispitnom roku). Na ispitima studenti polažu dio kolegija koje nisu položili na kolokviju ili ispitu.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz kolegija je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te ostvarenih 50% bodova iz svakog dijela kolegija. Položeni dio kolegija se priznaje do kraja akademske godine.

    Konačna ocjena utvrđuje se temeljem ostvarenog uspjeha na kolokviju, ispitnim rokovima i laboratorijskim vježbama, na sljedeći način:

    prvi dio kolegija - 40% ukupne ocjene;
    drugi dio kolegija - 40% ukupne ocjene;
    laboratorijske vježbe - 20% ukupne ocjene.

    90% - 100%, ocjena izvrstan (5);
    75% - 89%, ocjena vrlo dobar (4);
    60% - 74%, ocjena dobar (3);
    50% - 59%, ocjena dovoljan (2).

    Kolokvij i ispiti održavaju se u terminima određenim kalendarom ispita u akademskoj godini 2023/2024.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Općenito o vremenski promjenljivim veličinama. Periodički promjenljive, izmjenične i sinusoidalne struje.

    2 sata
    2.

    Osnovni učinci izmjenične struje. Srednja vrijednost. Efektivna vrijednost. Princip generatora izmjeničnog napona.

    2 sata
    3.

    Strujni i naponski odnosi u krugovima izmjenične struje.

    2 sata
    4.

    Snaga i energija izmjenične struje.

    2 sata
    5.

    Matematičke osnove vektorskog predočavanja sinusoidalnih veličina.

    2 sata
    6.

    Primjena kompleksnog računa na izmjenične struje i napone.

    2 sata
    7.

    Metode analize izmjeničnih mreža primjenom kompleksnog računa. Snaga predočena u kompleksnom području.

    2 sata
    8.

    Prijelazne pojave u jednostavnim strujnim krugovima.

    2 sata
    9.

    Slobodni titrajni električni krugovi.

    2 sata
    10.

    Prisilni titrajni električni krugovi.

    2 sata
    11.

    Rezonancija u strujnim krugovima izmjenične struje.

    2 sata
    12.

    Simetrični i nesimetrični trofazni sustavi. Snaga trofaznih sustava.

    2 sata
    13.

    Međuinduktivitet u mrežama izmjenične struje.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Općenito o vremenski promjenljivim veličinama. Periodički promjenljive, izmjenične i sinusoidalne struje.

    2 sata
    2.

    Učinci izmjenične struje. Srednja vrijednost. Efektivna vrijednost.

    2 sata
    3.

    Priključak otpornika, svitka i kondenzatora na sinusoidalni naponski izvor.

    2 sata
    4.

    Snaga i energija u izmjeničnom strujnom krugu.

    2 sata
    5.

    Matematičke osnove vektorskog predočavanja izmjeničnih veličina.

    2 sata
    6.

    Primjena kompleksnog računa na analizu izmjeničnih krugova.

    2 sata
    7.

    Metode analize izmjeničnih mreža primjenom kompleksnog računa.

    2 sata
    8.

    Snaga predočena u kompleksnom području. Teorem maksimalne snage.

    2 sata
    9.

    Prijelazne pojave u jednostavnim strujnim krugovima.

    2 sata
    10.

    Rezonancija u strujnim krugovima izmjenične struje.

    2 sata
    11.

    Simetrični i nesimetrični trofazni sustavi.

    2 sata
    12.

    Spoj trokut. Spoj zvijezda. Snaga trofaznih sustava.

    2 sata
    13.

    Međuinduktivitet u mrežama izmjenične struje.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Serijski, paralelni i mješoviti spoj otpora

    3 sata
    2.

    Kirchhoffovi zakoni, zakon superpozicije, Theveninov teorem

    3 sata
    3.

    Aktivni, induktivni i kapacitivni otpor u krugu izmjenične struje

    3 sata
    4.

    Snaga izmjenične struje

    3 sata
    5.

    Serijska (naponska) rezonancija

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.