FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Fizika 1

    (FEMA01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Razumijevanje osnovnih zakona klasične fizike te njihova primjena na realne probleme. Usvojena znanja i vještine oblikuju prirodoznanstveno poimanje materijalnog svijeta kroz upoznavanje s znanstvenim metodama i znanstvenim načinom razmišljanja kao preduvjeti daljnjeg uspješnog studiranja

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne fizikalne pojave, veličine i zakone iz područja mehanike, fizike fluida i termodinamike,
    2. primijeniti temeljne zakone mehanike, fizike fluida i termodinamike za izračun fizikalnih veličina,
    3. matematički formulirati jednostavne fizikalne probleme iz mehanike, fizike fluida i termodinamike,
    4. izmjeriti osnovne fizikalne veličine iz mehanike, fizike fluida i termodinamike.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    O fizici. Fizikalne veličine. Dimenzije fizikalnih veličina. Međunarodni sustav jednica (SI). Kinematika čestice. Dinamika čestice. Rad i energija. Statika. Rotacija krutog tijela. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Gravitacija. Relativistička mehanika. Statika fluida. Dinamika fluida. Toplina i temperatura. Termodinamika. Kinetičko-molekularna teorija topline.

    preporučena literatura
    • I. Doršner, I. Sorić: On-line materijali, E-learning portal FESB-a.

    • P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

    • M. Grbac, L. Rađa-Ljubić: Zadaci iz mehanike i hidromehanike, FESB, Split, 1991.

    • P. Kulišić i drugi: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

    dopunska literatura
    • N. Cindro: Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • L. Rađa-Ljubić: Riješeni ispitni zadaci iz Fizike I, FESB, Split, 1993.

    • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics 7th edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

    • C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman: Mehanika, udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeley, svezak 1. Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Uvjet za slušanje predavanja je poznavanje grčkog alfabeta.

    Kolokviji (međuispiti):

    Gradivo će se podijeliti na dva dijela te polagati u dva kolokvija tijekom nastave u terminima definiranim kalendarom nastave.

    Svaki kolokvij se sastoji od 6 pitanja:
    - 2 obavezna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva);
    - 4 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na kolokviju potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja;
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.
    U izračun ostvarenog postotka na kolokviju ulaze samo postotci iz pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke i to kroz aritmetičku sredinu. Maksimalan postotak na kolokviju je 100%.

    Student koji ne položi jedan od kolokvija može ga polagati u okviru završnih i popravnih ispita, a u protivnom student polaže cjeloviti ispit.

    Ispiti:
    Cjeloviti ispit se sastoji od 12 pitanja:
    - 4 obavezna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva)
    - 8 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na cjelovitom ispitu potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja;
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.
    U izračun ostvarenog postotka na ispitu ulaze samo postotci iz pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke i to kroz aritmetičku sredinu. Maksimalan postotak na ispitu je 100%.

    Kolokvij iz laboratorijskih vježbi polaže se nakon odrađenih i pozitivno ocjenjenih svih laboratorijskih vježbi.

    Uvrđivanje konačne ocjene:
    Konačna ocjena određuje se prema apsolutnom načinu ocjenjivanja, prema ukupnom postotku koji se računa na sljedeći način:

    - obavezni dio ne ulazi u konačnu ocjenu već je samo uvjet za prolaz (više od 90%),

    - aritmetička sredina postotaka iz pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke predstavljaju 5/6 ukupnog postotka,
    - bodovi iz laboratorijskih vježbi, normirani na 100%, predstavlja 1/6 ukupnog postotka.

    Ocjene iz kolegija i pripadajući intervali ukupnog ostvarenog postotka su:
    - dovoljan (2), postotak: 50% - 59%;
    - dobar (3), postotak: 60% - 74%;
    - vrlo dobar (4), postotak: 75% - 89%;
    - izvrstan (5), postotak: 90% - 100%.

    Termini kolokvija i ispitnih rokova definirani su kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodno predavanje. O fizici. Dimenzije i mjerenje fizikalnih veličina. Skalari i vektori (skalarni i vektorski produkt).

    3 sata
    2.

    Materijalna točka. Jednoliko pravocrtno gibanje. Nejednoliko pravocrtno gibanje.
    Gibanje s konstantnom akceleracijom. Slobodni pad.

    3 sata
    3.

    Jednoliko i nejednoliko kružno gibanje. Kosi hitac. Općenito krivocrtno gibanje u ravnini.

    3 sata
    4.

    Masa i sila. Newtonovi zakoni. Količina gibanja i impuls sile. Zakon očuvanja količine gibanja. Trenje. Centripetalna sila.

    3 sata
    5.

    Sistem materijalnih točaka. Centar mase. Zakon očuvanja količine gibanja. Zakon očuvanja momenta količine gibanja.

    3 sata
    6.

    Kinematika krutog tijela.

    3 sata
    7.

    Dinamika krutog tijela.

    3 sata
    8.

    Rad i energija. Zakon očuvanja energije. Snaga. Sudari.

    3 sata
    9.

    Inercijalni i neinercijalni sustavi. Gravitacija.

    3 sata
    10.

    Statika i dinamika fluida.

    3 sata
    11.

    Toplina i temperatura.

    3 sata
    12.

    Kinetičko-molekularna teorija topline.

    3 sata
    13.

    Termodinamika.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvodno predavanje. O fizici. Dimenzije i mjerenje fizikalnih veličina. Skalari i vektori (skalarni i vektorski produkt).

    2 sata
    2.

    Materijalna točka. Jednoliko pravocrtno gibanje. Nejednoliko pravocrtno gibanje.
    Gibanje s konstantnom akceleracijom. Slobodni pad.

    2 sata
    3.

    Jednoliko i nejednoliko kružno gibanje. Kosi hitac. Općenito krivocrtno gibanje u ravnini.

    2 sata
    4.

    Masa i sila. Newtonovi zakoni. Količina gibanja i impuls sile. Zakon očuvanja količine gibanja. Trenje. Centripetalna sila.

    2 sata
    5.

    Sistem materijalnih točaka. Centar mase. Zakon očuvanja količine gibanja. Zakon očuvanja momenta količine gibanja.

    2 sata
    6.

    Kinematika krutog tijela.

    2 sata
    7.

    Dinamika krutog tijela.

    2 sata
    8.

    Rad i energija. Zakon očuvanja energije. Snaga. Sudari.

    2 sata
    9.

    Inercijalni i neinercijalni sustavi. Gravitacija.

    2 sata
    10.

    Statika i dinamika fluida.

    2 sata
    11.

    Toplina i temperatura.

    2 sata
    12.

    Kinetičko-molekularna teorija topline.

    2 sata
    13.

    Termodinamika.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje dužine i mase

    1 sat
    2.

    Mjerenje jakosti gravitacijskog polja na površini Zemlje

    1 sat
    3.

    Trenje

    1 sat
    4.

    Određivanje momenta tromosti

    1 sat
    5.

    Venturijeva cijev

    1 sat
    6.

    Određivanje gustoće krutih tijela pomoću uzgona

    1 sat
    7.

    Određivanje gustoće tekućina pomoću uzgona

    1 sat
    8.

    Napetost površine

    1 sat
    9.

    Plinski zakoni

    1 sat
    10.

    Određivanje specifične topline čvrstog tijela

    1 sat
    11.

    Određivanje specifične topline tekućine

    1 sat
    12.

    Određivanje topline taljenja leda

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.