FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 1

    (FEOA04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    - Podučavanje studenata kako primijeniti, u govoru i pisanju, osnovnu stručnu terminologiju i gramatičke strukture specifične za tehnički engleski jezik
    - Produbljivanje znanja o engleskom jeziku i njegovim strukturama
    - Razvijanje pismenih i usmenih komunikacijskih vještina studenata na engleskom jeziku
    - Trajno usvajanje znanja iz područja jezika elektrotehničke struke

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Objasniti i komentirati pojmove elektrotehnike, elektriciteta, elektromagnetizma, električnog naboja i vodljivosti
    2. Definirati pojam elektronike te objasniti uporabu poluvodiča i tranzistora
    3. Pravilno čitati brojeve, jedinice, jednadžbe i ostale matematičke izraze koji se koriste u tehnici
    4. Samostalno prevoditi jednostavnije stručne tekstove iz područja tehnike te interpretirati grafikone, tablice i dijagrame
    5. Koristiti gramatičke strukture svojstvene jeziku struke (pasiv, skraćene odnosne rečenice, uzročno-posljedične rečenice, pogodbene rečenice, nepravilnu množinu imenica, složenice).

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Priprema za predavanja iz jezika struke ponavljanjem komunikacijskih sadržaja i gramatičkih struktura usvojenih u srednjoj školi, te usvajanjem novih.
    Uvod u leksičke i gramatičke strukture jezika struke iz studentova usmjerenja obradom nastavnih tekstova i brojnih i raznovrsnih vježbi uz te tekstove. Oblici provođenja nastave: frontalna nastava, uz aktivno sudjelovanje studenata koje se potiče na samostalno zaključivanje o specifičnim obilježjima jezika struke na temelju obrade strukovnih tekstova. Obrada svake cjeline uključuje čitanje, prijevod i prateće gramatičke i leksičke vježbe (Study section), te upotrebu dodatnih materijala kojima se proširuje znanje općeg jezika i jezika struke.
    Nastavne jedinice: Electricity. Electromagnetism. Electric Charges; Electrical Conductivity.
    Mathematics. Electronics. Semiconductors. Transistors.

    preporučena literatura
    • Štambuk, Anuška (2005). English in Electrical Engineering and Computing. Split: FESB.

    • Glendinning, Eric H.; John McEwan (2006). Oxford English for Information Technology. Oxford:OUP

    dopunska literatura
    • Glendinng, Eric H.; Glendinning, Norman (2001). Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford: Oxford University Press.

    • Master, Peter (2004). English Grammar and Technical Writing. Washington: US Department of State, Office of English Language Programs.

    • Mc Carthy, Michael; O'Dell, Felicity. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

    jezik poduke
    Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    - Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    - Konzultacije
    - Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    - Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolokviji i ispiti polažu se u pismenom obliku. Za prolaznu ocjenu potrebno je imati pozitivno riješeno 50% od svakog dijela gradiva.
    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.
    Studenti su dužni redovito pohađati nastavu.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Uvod, opis kolegija. Unit 1 – Electricity ( čitanje, prijevod, vježbe)

    2 sata
    2.

    Study section 1- uvodno upoznavanje s jezikom znanosti i tehnologije, te njegovim leksičkim i gramatičkim značajkama

    2 sata
    3.

    Unit 2 – Electromagnetism

    2 sata
    4.

    Study section 2 – opći znanstveni i tehnički vokabular

    2 sata
    5.

    Unit 3 – Electric charges; electrical conductivity

    2 sata
    6.

    Study section 3 – višečlani jezični nazivi

    2 sata
    7.

    Unit 4 - Mathematics; Study section 4 – matematički izrazi

    2 sata
    8.

    Međuispit 1

    2 sata
    9.

    Unit 5 - Electronics

    2 sata
    10.

    Study section 5 – upotreba gramatičke strukture pasiva u jeziku struke

    2 sata
    11.

    Unit 6 - Semiconductors

    2 sata
    12.

    Study section 6 – reducirane relativne rečenice

    2 sata
    13.

    Unit 7 – Transistors

    2 sata
    14.

    Study section 7 – both, either, neither

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.