FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Računala i programiranje

    (FELA01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za razumijevanje i primjenu temeljnih znanja o:
    • arhitekturi i osnovnim djelovima računala
    • brojevnim sustavima i predstavljanju podataka
    • načinu predstavljanja podataka u memoriji računala,
    • semantičkim strukturama koje grade programski kod,
    • tehnikama programiranja u programskom jeziku C,
    • korištenju MATLAB-a

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. Definirati područja računarstva i ulogu algoritma kao temelja funkcionalnosti
    2. Opisati način na koji se jednostavni tipovi podataka pohranjuju u memoriji računala i ilustrirati postupak na konkretnim primjerima
    3. Definirati i primijeniti ulogu operatora, te značenje i kodiranje izraza
    4. Primijeniti osnovne semantičke strukture: pridruživanje, grananje, ponavljanje i funkciju
    5. Definirati algoritamska i programska rješenja zadanih problema C jezikom.
    6. Definirati algoritamska i programska rješenja zadanih problema MATLAB programskim alatom.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Povijest računarstva
    Binarno predstavljanje podataka i upravljanje informacijama.
    Instrukcijski format. Metode adresiranja. Izvođenje instrukcije u računalu.
    Arhitektura računala. Funkcije sastavnih dijelova računala. Funkcije sabirnice.
    Izvođenje instrukcije. Upravljanje podacima na primjeru jednostavnog procesora.
    Svojstva jednostavnih ulazno/izlaznih jedinica i njihovi kontroleri.
    Programiranje. Predstavljanje cijelih i realnih brojeva, znakova i instrukcija.
    Tipovi podataka, konstante, varijable. Aritmetički izrazi. Operatori: logički, relacijski, binarni, bitznačajni. Naredbe pridruživanja.
    Slijedno izvođenje, grananje i petlja. Nizovi. Potprogrami i parametri. Funkcije i procedure. Tehnike debugiranja.
    Pokazivači, stringovi i dinamičko alociranje memorije.
    Razvoj algoritma. Tehnike rješavanja problema. Dijagram toka. Postepeno poboljšavanje. Jednostavni numerički primjeri.

    preporučena literatura
    • J. Glenn Brookshear: Computer Science: An Overview, Addison Wesley, 2004.

    • Ivo Mateljan: Računala i programiranje, skripta, FESB, 2005

    • R. Goić: Programski jezik C, FESB, 2005

    dopunska literatura
    • Tannenbaum, S. Structured Computer Organisation., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990.

    jezik poduke
    Hrvatski, Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    1. vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    2. godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    3. studentska anketa s ciljem evaluacije kvalitete nastavnika i kolegija
    4. samoevulacija nastavnika
    5. povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali (ili su na višim godinama studija) o relevantnosti sadržaja kolegija
    6. povremeno promatranje i evaluacija nastava od strane šefa katedre

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit obihvaća prvih 6 nastavnih jedinica, a drugi preostalih 7 nastavnih jedinica. Na završnom ispitu studenti polažu djelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Iz laboratorijskih vježbi se također organiziraju 2 kolokvija.
    Pozitivna ocjena se dobija na sljedeći način:
    Nužni uvjet: 75% prisustva na laboratorijskim vježbama i 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena(%)=0.4*K1 + 0.4*K2 +0.2*L
    K1, K2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    L - prosjek bodova na kolokvijima iz lab.vježbi izražen u postocima
    Na popravnom i komisijskom ispitu, polaže se cjeloviti ispit, a ocjena (%) se formira samo na osnovu rezultata ispita.
    Konačna brojčana ocjena, pod uvjetom da su oba kolokvija pozitivna, se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati, laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti, te će kolegij morati ponovo upisati.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: Povijesni pregled.

    2 sata
    2.

    Brojevni sustavi. Binarno predstavljanje podataka.

    2 sata
    3.

    Razvoj programskih jezika. Pojam apstrakcije. Pojam algoritma.

    1 sat
    4.

    Programiranje: Predstavljanje cijelih i realnih brojeva, znakova i instrukcija. Tipovi podataka, konstante, varijable.

    1 sat
    5.

    Programiranje: Aritmetički izrazi. Naredbe pridruživanja. Korištenje operatora: aritmetički, logički, relacijski i bitznačajni.

    4 sata
    6.

    Programiranje: Slijedno izvođenje, grananje i petlja.

    4 sata
    7.

    Programiranje: Nizovi. Tehnike debugiranja.

    2 sata
    8.

    Programiranje: Funkcije. Blokovska struktura programa. Moduli.

    2 sata
    9.

    Razvoj algoritma. Tehnike rješavanja problema. Dijagram toka.

    1 sat
    10.

    Postepeno poboljšavanje. Jednostavni numerički primjeri.

    1 sat
    11.

    Instrukcijski formati. Metode adresiranja. Izvođenje instrukcije.

    1 sat
    12.

    Arhitektura računala. Funkcije osnovnih sastavnih dijelova računala. Funkcije sabirnice. Izvođenje instrukcije. Upravljanje podacima na primjeru jednostavnog procesora. Svojstva jednostavnih ulazno/izlaznih jedinica i njihovi kontroleri.

    1 sat
    13.

    Programska podrška računala: Korisnički programi (MATLAB).

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Temeljna struktura C programa.

    2 sata
    2.

    Osnovne programske strukture: sekvenca, iteracija, petlja. Jednostavni primjeri.

    6 sati
    3.

    Binarno predstavljanje podataka. Formati podataka.

    4 sata
    4.

    Funkcije u C-u.

    4 sata
    5.

    Blokovska struktura programa. Moduli.

    2 sata
    6.

    Nizovi.

    4 sata
    7.

    Matlab – osnove

    2 sata
    8.

    Matlab – programiranje

    2 sata
    9.

    Razni ispitni primjeri.

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.