FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Zavarivanje i srodni postupci

    (FETR02)
    2022/23 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovama procesa spajanja i razdvajanja metalnih materijala - zavarivanja i njemu pridruženih procesa - navarivanja, lemljenja, toplinskih nanašanja slojeva i rezanja za glavne potrebe metalo-prerađivačke industrije.
    Naučiti studente glavne značajke i najčešće industrijske primjene procesa spajanja i razdvajanja metalnih materijala.
    Omogućiti studentima stjecanje znanja o utjecaju procesa spajanja i razdvajanja na kvalitetu zavarenih spojeva i čimbenike koji utječu na zavarljivost i rezljivost glavnih konstrukcijskih metala i legura.
    Obučiti studente pravilnom radu, informirati ih o regulativi u zavarivanju, te ispitivanju i kriterijima prihvatljivosti zavarenih spojeva.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
    1. Znati glavne značajke i kategorizaciju procesa spajanja i razdvajanja
    2. Odabrati odgovarajući proces zavarivanja za određenu industrijsku namjenu
    3. Demonstrirati postupke spajanja i razdvajanja na dostupnim strojevima.
    4. Znati najvažnije učinke procesa spajanja i razdvajanja na industrijski najzastupljenije metale i legure.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Principi spajanja; Sigurnost i zaštita pri zavarivanju; Oblici energije za zavarivanje; Tijek topline; Vrste spojeva, položaji zavarivanja, dodatni i potrošni materijal; Električni luk; Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje; Pregled procesa zavarivanja taljenjem; Pregled procesa zavarivanja u čvrstom agregatnom stanju; Osnove navarivanja, naštrcavanja, lemljenja i lijepljenja; Toplinska rezanja i žlijebljenja; Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti; Kvaliteta - greške i mehanička svojstva zavarenih spojeva; Oblikovanje zavarenih spojeva; Ispitivanja zavarenih spojeva. Mehanizacija i robotizacija; Propisi i standardi; Deformacije i zaostala naprezanja. Toplinska obrada zavarenih spojeva. Zavarivanje za popravke konstrukcija i izradaka.

    preporučena literatura
    • Podloge za predavanja, N. Krnić,

    • B. Anzulović: Zavarivanje, FESB Split 1990.,

    • S. Kralj, Š. Andrić: Zavarivanje i srodni postupci, FSB, Zagreb, 1999.

    • Z. Lukačević: Zavarivanje, SF Slavonski Brod 1997.

    • M. Gojić: Tehnike spajanja i razdvajanja materijala, Metalurški fakultet Sisak, 2003.

    • Niz zbornika radova sa savjetovanja HDTZ,

    • Tehničke informacije različitih proizvođača

    dopunska literatura
    • ASM Handbook: Welding, Brazing and Soldering

    • WEB stranice domaćih i svjetskih sveučilišta, instituta i vodećih firmi iz zavarivanja i pridruženih aktivnosti

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    U semestru se održavaju dva parcijalna ispita (međuispiti, kolokviji) - prvi nakon cca. 60 % održane nastave a drugi na kraju semestra.

    Nužni uvjeti za pristupanje ispitima su redovito pohađanje predavanja (više od 70 % nazočnosti), te uredno odrađene laboratorijske vježbe i sve obveze vezane uz njih (100 % izvještaja). Za izrazito uredno ispunjavanje obveza dodijelit će se bonus bodovi (do 5 %).
    Studenti koji na parcijalnom ili parcijalnim ispitima budu imali više od 50 % i prođu kratku usmenu provjeru su položili ispit. Konačna se ocjena se bazira na rezultatima pismenog na sljedeći način: od 50% do 61% dovoljan (2), od 62% do 74% dobar (3), od 75% do 87% vrlo dobar (4) i više od 88 % izvrstan (5). Ta ocjena može biti potvrđena ili podignuta na kratkoj usmenoj provjeri.
    Studenti koji djelomično zadovolje na parcijalnim ispitima mogu samo na prvom ispitnom roku polagati dijelove gradiva koje nisu položili. Na ostalim rokovima na pismenom dijelu ispita polažu cjelokupno gradivo i imaju usmenu provjeru prema prethodno navedenim kriterijima.
    Redoviti ispitni rokovi (četiri) u akademskoj godini su sukladno kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijesni pregled i razvoj tehnologija spajanja i pridruženih procesa. Sigurnost i zaštita kod zavarivanja i pridruženih procesa.

    2 sata
    2.

    Definicije i principi spajanja, razdvajanja i toplinskih naštrcavanja. Razredba procesa spajanja materijala. Vrste spojeva i položaji zavarivanja. Dodatni i potrošni materijali. Oblici energije za zavarivanje. Tijek topline kod zavarivanja.

    2 sata
    3.

    Električni luk i plazma u tehnologijama spajanja, razdvajanja i naštrcavanja.
    Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje. Elektrolučni procesi zavarivanja (MIG/MAG; TIG; EPP; plazma, zavarivanje obloženom elektrodom, zavarivanje svornjaka).

    9 sati
    4.

    Zavarivanje izvorima visoke gustoće energije (laser, snop elektrona). Plinsko zavarivanje. Zavarivanje termitnim smjesama.

    3 sata
    5.

    Elektro-otporni procesi zavarivanja.

    3 sata
    6.

    Procesi zavarivanja u čvrstom stanju. Specifični procesi zavarivanja. Hibridni procesi zavarivanja.

    2 sata
    7.

    1. PARCIJALNI ISPIT

    3 sata
    8.

    Tvrdo i meko lemljenje. Osnove navarivanja i toplinskih naštrcavanja. Toplinska rezanja i žlijebljenja.

    4 sata
    9.

    Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti najčešćih konstrukcijskih metala i legura.

    3 sata
    10.

    Kvaliteta zavarenih spojeva – grješke, mehanička i ostala svojstava zavarenih spojeva. Ispitivanja zavarenih spojeva. kriteriji prihvatljivosti.

    3 sata
    11.

    Mehanizacija, automatizacija i robotizacija u zavarivanju i pridruženim aktivnostima.

    3 sata
    12.

    Propisi i standardi. Atestacija postupaka zavarivanja i zavarivača.

    2 sata
    13.

    Deformacije i zaostala naprezanja. Toplinska obrada zavarenih spojeva.

    2 sata
    14.

    Reparaturno zavarivanje

    1 sat
    15.

    2. PARCIJALNI ISPIT

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Značajke električnog luka i izvora struje za elektrolučno zavarivanje. Elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom i njegove značajke.

    3 sata
    2.

    Gravitacijsko zavarivanje. EPP zavarivanje. Elektrolučno zavarivanje žicom punjenom praškom.

    1 sat
    3.

    MAG zavarivanje. Elektro-otporno točkasto zavarivanje.

    2 sata
    4.

    MIG zavarivanje. Zavarivanje trenjem.

    2 sata
    5.

    TIG zavarivanje. Plinsko zavarivanje. Plazma rezanje.

    2 sata
    6.

    Tvrdo lemljenje. Toplinska naštrcavanje. Plinsko rezanje i žlijebljenje.

    2 sata
    7.

    Robotizirano MIG/MAG zavarivanje. Pregled metalografskog uzorka makrostrukture zavarenog spoja.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.