FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Električna mjerenja

    (FENO24)
    2022/23 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela mjeriteljstva,
    • razumijevanje svojstava i primjene električnih mjernih instrumenata,
    • izbor mjernog instrumenta i mjerne metode,
    • samostalno obavljanje mjerenja električnih veličina,
    • iskazivanje rezultata i pogrešaka mjerenja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati jedinice međunarodnog sustava jedinica,
    2. objasniti temeljne pojmove mjeriteljstva,
    3. izraziti mjerne rezultate,
    4. objasniti načelo rada instrumenata s neposrednim djelovanjem, elektroničkih i digitalnih instrumenata,
    5. odabrati odgovarajući mjerni instrument i odgovarajuću mjernu metodu,
    6. izmjeriti istosmjernu i izmjeničnu struju, napon i snagu te električni otpor i frekvenciju.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Dimenzije, jedinice i etaloni. Pogreške mjerenja. Laboratorijski izvori i pomoćni pribor. Općenito o električnim mjernim instrumentima. Električni mjerni instrumenti s neposrednim djelovanjem: instrumenti s pomičnim svitkom, elektrodinamski instrumenti, instrumenti s pomičnim željezom. Brojila električne energije. Elektronički i digitalni mjerni instrumenti. Osciloskopi. Mjerni transformatori. Mjerni mostovi i kompenzatori. Metode mjerenja struje, napona, snage, otpora i frekvencije.

    preporučena literatura
    • T. Kilić, Materijali s predavanja, e-learning portal FESB-a.

    • S. Milun: Električna mjerenja – skripta s predavanja, FESB

    dopunska literatura
    • V. Bego: Mjerenja u elektrotehnici, 9. dopunjeno izdanje, Graphis, Zagreb, 2003.

    • D. Vujević, B. Ferković: Osnove elektrotehničkih mjerenja – I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem studentske ankete. Razgovor sa studentima i drugim nastavnicima. Analiza prolaznosti.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 50 minuta i sastoji se od ukupno 10 pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te 45% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,1 DB + 0,3 LV + 0,3 (M1 + M2)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • DB - nazočnost na predavanjima,
    • LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima. .
    Konačna se ocjena utvrđuje nakon drugog završnog ispita primjenjujući relativni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Skupina studenata koja je položila ispit dijeli se u četiri podskupine: 15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan, 35% slijedećih vrlo dobar, sljedećih 35% ocjenu dobar i posljednjih 15% ocjenu dovoljan. Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku na kojem mogu dobiti ocjenu dovoljan. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo. Ispit je pisani s 20 pitanja i zadataka i traje ukupno 100 minuta.

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    UVOD: Definicija mjerenja i mjeriteljstva. Zakonsko mjeriteljstvo. VELIČINE I JEDINICE: Povijest međunarodnog sustava (SI) jedinica. Definicije temeljnih jedinica SI-sustava. Normirana pravila označavanja i pisanja veličina i jedinica.

    2 sata
    2.

    ETALONI ELEKTRIČNIH VELIČINA: Strujna vaga. Hijerarhija etalona. Etaloni napona: Westonova normala. Elektronička normala. Josephosnov efekt. Etaloni otpora, kapaciteta i induktiviteta.

    2 sata
    3.

    POGREŠKE MJERENJA. Apsolutna i relativna pogreška. Točnost i preciznost. Razredi točnosti i granice pogrešaka instrumenata. Slučajne pogreške i srednja kvadratna pogreška.

    2 sata
    4.

    ANALOGNI ELEKTROMEHANIČKI INSTRUMENTI. Kazaljke i ljestvice. Moment i protumomenti; tromost i prigušenje; statički, dinamički i frekvencijski odziv. Instrument s pomičnim svitkom.

    2 sata
    5.

    Proširenje mjernog opsega instrumenta s pomičnim svitkom. Instrument s pomičnim željezom. Elektrodinamički instrument. Bimetalni instrument.

    2 sata
    6.

    ELEKTRIČNA BROJILA: Indukcijska (Ferarisova) brojila. Elektronička brojila. Obračunska mjerenja električne energije.

    2 sata
    7.

    MJERNI TRANSFORMATORI. Naponski mjerni transformatori. Strujni mjerni transformatori.

    2 sata
    8.

    NULMETEODE. Mostovi i kompenzatori. Wheatstoneov most. Kompenzatori: ampermetarski i potenciometarski princip. Neuravnoteženi mostovi.

    2 sata
    9.

    ELEKTRONIČKI INSTRUMENTI. Značajke operacijskog pojačala; operatori zbrajanja (odbijanja), integriranje, diferenciranje. Instrumentacijska pojačala. Širokopojasni i selektivni elektronički voltmetri.

    2 sata
    10.

    DIGITALNI INSTRUMENTI. Opća blok shema digitalnog instrumenta; vrste pokaznika; digitalno mjerenje vremena i frekvencije. A/D pretvarači.

    2 sata
    11.

    ELEKTRONIČKI I DIGITALNI MJERNI INSTRUMENTI. Mjerna pojačala. Elektronički voltmetri. Digitalni mjerni instrumenti.

    2 sata
    12.

    OSCILOSKOP. Katodna cijev i analogni osciloskopi: građa osciloskopske katodne cijevi; vremenska baza i sinkronizacija; statičke i dinamičke značajke osciloskopa.

    2 sata
    13.

    Digitalni osciloskop. MJERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA. Mjerenje struje. Mjerenje napona.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje otpora i statistička obrada rezultata mjerenja

    2 sata
    2.

    Mjerenje otpora UI metodom

    2 sata
    3.

    Kontrola točnosti instrumenata metodom uspoređivanja

    2 sata
    4.

    Proširenje mjernog opsega instrumenta

    2 sata
    5.

    Mjerenje osciloskopom

    2 sata
    6.

    Pogreška uslijed izobličenog valnog oblika

    2 sata
    7.

    Mjerni transformatori

    2 sata
    8.

    Mjerenje snage jednofazne struje

    2 sata
    9.

    Wheatstoneov most

    2 sata
    10.

    Mjerenje snage trofazne struje

    2 sata
    11.

    Samostalan rad u laboratoriju i provjera praktičnih vještina

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.