FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  242 Telekomunikacije i informatika
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Digitalne telekomunikacije

    (FELJ01)
    2022/23 godina
    preduvjeti za upis
    Kompetencije i vještine koje se stječu položenim ispitom iz predmeta Komunikacijski sustavi i protokoli,Teorija informacija/modula X.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - Razumijevanje strukture digitalnog komunikacijskog sustava
    - Upoznavanje s analitičkim modelima potrebnim za razumijevanje djelovanja i dizajniranja digitalnih komunikacijskih sustava
    - Implementirati i analizirati jednostavan komunikacijski sustav
    - Usvajanje znanja o načinima realizacije komunikacijskih mreža

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Usporediti različite sustave s redundantnim kodiranjem
    2. Analizirati svojstva komunikacijskih sustava s primjenjenim redundantnim kodiranjem
    3. Dizajnirati primopredajne filtre za oblikovanje signala
    4. Objasniti ulogu sinkronizacije u digitalnom komunikacijskom sustavu
    5. Odabrati odgovarajući ARQ sustav s obzirom na parametre u komunikacijskom kanalu
    6. Prepoznati topologiju komunikacijske mreže i opisati načine komutacije u mreži
    7. Dizajnirati višestupnjevni komutator

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Realni kanali, intersimbolna interferencija, Nyquistovi filteri, korelacijski filteri, linearna i nelinearna ekvalizacija, optimalni primopredajni filteri, poništavanje jeke, pseudoslučajno kodiranje, paralelni i serijski, sinkroni i asinkroni, simpleksni i dupleksni prijenos,
    sinkronizacija digitalnih signala (takta, okvira i nosioca), redudantno kodiranje, blok, konvolucijski i trellis kodovi, BCH i Reed-Solomonovi kodovi, turbo kodiranje, standardni kodovi u komunikacijama, tipovi ARQ sistema, FEC sustavi, zaštitno kodiranje i protokoli,
    topologija mreža. mrežne grupe i signalizacija, rutiranje i plan numeracije, tipovi komutacijskih sistema, serijski i paralelni prijenos, sinkrone i asinkrone komunikacije, tipovi komutacija, komutacija linija, poruka i paketa, višestupnjevne komutacije, TST i STS strukture, X.25 protokoli, kontrola zagušenja, ISDN mreže i protokoli, signalizacija i rutiranje, mobilne bežične komunikacije, LAN mreže, X.400 i TCP/IP, ATM širokopojasne mreže, modeliranje prometa, sustavi posluživanja.

    preporučena literatura
    • J. Radić, N. Rožić: Digitalne telekomunikacije (interna skripta)

    • A. Proakis: Digital Communication, IV. Ed.

    dopunska literatura
    • A.Bažant i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Zagreb, 2003.

    • I.A.Clover, P.M.Grant: Digital Communications, Prentice Hall 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski. Mogućnost izvođenja nastave i na engleskom jeziku
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putom anketa.Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Završni ispit i međuispiti se održavaju prema kalendaru nastave. Međuispit i završni ispit se sastoje od pitanja i zadataka. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ako nemaju pozitivnih ocjena na međuispitima, ili polažu gradivo međuispita koje(ga) nisu položili. Na popravnom i komisijskom ispitu se polaže cjelovito gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu uz nužan uvjet od barem 25% bodova na pitanjima i 25% na zadatcima.
    Ocjena(%)= 0,8*(0,5*M1+0,5*M2)+0,2*M3 ; M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postotcima, a M3 bodovi iz laboratorija (uz izvršene sve lab. vježbe).
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni završni ispit koji sadrži pitanja i zadatke.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih barem 50% bodova, uz nužan uvjet od barem 25% bodova na pitanjima i 25% na zadatcima.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Realni kanali, intersimbolna interferencija

    3 sata
    2.

    Nyquistovi filteri, korelacijski filteri,

    3 sata
    3.

    linearna i nelinearna ekvalizacija, optimalni primopredajni filteri,

    3 sata
    4.

    poništavanje jeke, pseudoslučajno kodiranje,

    3 sata
    5.

    paralelni i serijski, sinkroni i asinkroni, simpleksni i dupleksni prijenos,

    3 sata
    6.

    sinkronizacija digitalnih signala (takta, okvira i nosioca),

    3 sata
    7.

    redudantno kodiranje, blok, konvolucijski i trellis kodovi,

    3 sata
    8.

    BCH i Reed-Solomonovi kodovi, turbo kodiranje

    3 sata
    9.

    ARQ sistema, FEC sustavi, zaštitno kodiranje i protokoli,

    3 sata
    10.

    topologija mreža. mrežne grupe i signalizacija,

    3 sata
    11.

    rutiranje i plan numeracije, tipovi komutacijskih sistema,

    3 sata
    12.

    komutacija linija, poruka i paketa, višestupnjevne komutacije,

    3 sata
    13.

    Prostorna i vremenska komutacija,

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Realni kanali, intersimbolna interferencija

    1 sat
    2.

    Nyquistovi filteri, korelacijski filteri,

    1 sat
    3.

    linearna i nelinearna ekvalizacija, optimalni primopredajni filteri,

    1 sat
    4.

    poništavanje jeke, pseudoslučajno kodiranje,

    1 sat
    5.

    paralelni i serijski, sinkroni i asinkroni, simpleksni i dupleksni prijenos,

    1 sat
    6.

    sinkronizacija digitalnih signala (takta, okvira i nosioca),

    1 sat
    7.

    redudantno kodiranje, blok, konvolucijski i trellis kodovi,

    1 sat
    8.

    BCH i Reed-Solomonovi kodovi, turbo kodiranje

    1 sat
    9.

    ARQ sistema, FEC sustavi, zaštitno kodiranje i protokoli,

    1 sat
    10.

    topologija mreža. mrežne grupe i signalizacija,

    1 sat
    11.

    rutiranje i plan numeracije, tipovi komutacijskih sistema,

    1 sat
    12.

    komutacija linija, poruka i paketa, višestupnjevne komutacije,

    1 sat
    13.

    Prostorna i vremenska komutacija,

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Optimalni prijamnik

    2 sata
    2.

    Dijagram oka

    2 sata
    3.

    Ekvalizacija

    2 sata
    4.

    Skrembliranje

    2 sata
    5.

    Redundantno kodiranje: Blok kodovi

    2 sata
    6.

    Redundantno kodiranje: Konvolucijski kodovi

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.