FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnologija 1

    (FETE01)
    2022/23 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali 1, Materijali 2
    ciljevi predmeta

    Dati studentima osnove procesa spajanja i razdvajanja metalnih materijala - zavarivanja i njemu pridruženih procesa - navarivanja, lemljenja, toplinskih nanašanja slojeva i rezanja za glavne potrebe metalo-prerađivačke industrije.
    Naučiti studente glavne značajke i najčešće primjene procesa spajanja i razdvajanja metalnih materijala.
    Omogućiti studentima stjecanje znanja o utjecaju procesa spajanja i razdvajanja na kvalitetu zavarenih spojeva i čimbenike koji utječu na zavarljivost i rezljivost glavnih konstrukcijskih metala i legura.

    Stjecanje znanja o različitim postupcima lijevanja metala. Razumijevanje povezanosti sastava i strukture metalnog uloška, procesnih parametara lijevanja i obrade taljevine s uporabnim svojstvima ljevova.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Znati glavne značajke i kategorizaciju procesa spajanja i razdvajanja
    2. Odabrati odgovarajući proces zavarivanja za određenu industrijsku namjenu
    3. Demonstrirati postupke spajanja i razdvajanja na dostupnim strojevima.
    4. Znati najvažnije učinke procesa spajanja i razdvajanja na industrijski najzastupljenije metale i legure.
    5. Kategorizirati postupke obrade lijevanjem.
    6. Dovesti u vezu kemijski sastav i strukturu metalnog uloška te procesne parametre lijevanja s uporabnim svojstvima lijevova.
    7. Prezentirati postupke izrade modela, jezgri i kalupa za lijevanje.
    8. Prezentirati određivanje livljivosti legura i teorijske osnove skrućivanja odljevaka.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Principi spajanja; Sigurnost i zaštita pri zavarivanju; Oblici energije za zavarivanje; Tijek topline; Vrste spojeva, položaji zavarivanja, dodatni i potrošni materijal; Električni luk; Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje; Pregled procesa zavarivanja taljenjem; Pregled procesa zavarivanja u čvrstom agregatnom stanju; Osnove navarivanja, naštrcavanja, lemljenja i lijepljenja; Toplinska rezanja i žlijebljenja; Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti; Kvaliteta i mehanička svojstava zavarenih spojeva; Mehanizacija i robotizacija; Propisi i standardi; Deformacije i zaostala naprezanja.

    Uvod: Podjela postupaka lijevanja. Livljivost. Talionički agregati. Materijali za izradu kalupa i jezgri. Izrada kalupa i jezgri. Uljevni sustavi. Podjela i elementi uljevnih sistema. Osnovi teorije procesa formiranja odljevka. Pogreške u odljevcima. Postupci lijevanja.

    preporučena literatura
    • Dio Zavarivanje:

    • B. Anzulović: Zavarivanje, FESB Split 1990.,

    • S. Kralj, Š. Andrić: Zavarivanje i srodni postupci, FSB, Zagreb, 1999.

    • Z. Lukačević: Zavarivanje, SF Slavonski Brod 1997.

    • M. Gojić: Tehnike spajanja i razdvajanja materijala, Metalurški fakultet Sisak, 2003.

    • Podloge za predavanja, N. Krnić,

    • Niz zbornika radova sa savjetovanja HDTZ,

    • Tehničke informacije različitih proizvođača

    • Dio Lijevanje:

    • Jozić, S., Predavanja objavljena na eLearning portal, FESB, Split, 2020.

    • Živković, D., “Lijevanje metala”, skripta, Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2006.

    • John Campbell: Complete Casting Handbook, Published by Elsevier Ltd, 2011

    dopunska literatura
    • ASM Handbook: Welding, Brazing and Soldering

    • Unkić, D., Glavaš, Z.,"Osnove lijevanja metala", skripta, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, 2009.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Dio Zavarivanje

    Iz dijela Zavarivanje u semestru se u dogovoru sa studentima održi jedan ili dva parcijalna ispita (međuispiti, kolokviji). Ako se održavaju dva međuispita onda je prvi nakon cca. 60 % održane nastave iz dijela Zavarivanje a drugi na kraju dijela Zavarivanje. Za slučaj da se studenti odluče za jedan parcijalni ispit onda se on održava na kraju dijela Zavarivanje.

    Nužni uvjeti za pristupanje ispitima su redovito pohađanje predavanja (više od 70 % nazočnosti), te uredno odrađene laboratorijske vježbe i sve obveze vezane uz njih (100 % izvještaja). Za izrazito uredno ispunjavanje obveza dodijelit će se bonus bodovi (do 5 %).
    Studenti koji na parcijalnom ili parcijalnim ispitima budu imali više od 50 % i prođu kratku usmenu provjeru su položili ispit. Konačna se ocjena se bazira na rezultatima pismenog na sljedeći način: od 50% do 61% dovoljan (2), od 62% do 74% dobar (3), od 75% do 87% vrlo dobar (4) i više od 88 % izvrstan (5). Ta ocjena može biti potvrđena ili podignuta na kratkoj usmenoj provjeri.
    Studenti koji djelomično zadovolje na parcijalnim ispitima mogu samo na prvom ispitnom roku polagati dijelove gradiva koje nisu položili. Na ostalim rokovima na pismenom dijelu ispita polažu cjelokupno gradivo i imaju usmenu provjeru prema prethodno navedenim kriterijima.
    Redoviti ispitni rokovi (četiri) u akademskoj godini su sukladno kalendaru nastave.

    Dio Lijevanje:
    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.
    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. Predani i pozitivno ocijenjeni izvještaji s laboratorijskih vježbi.
    2. 50% bodova na svakom kolokviju.
    Ocjena (%) = 0,50 ( M 1 + M 2 )
    M 1, M 2 - ocjena na prvom i drugom međuispitu izražena u postotcima.

    Ukupna ocjena kolegija Tehnologija 1 se formira kao prosječna ocjena iz dijelova Lijevanje i Zavarivanje.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijesni pregled i razvoj tehnologija spajanja i pridruženih procesa. Sigurnost i zaštita kod zavarivanja i pridruženih procesa.

    1 sat
    2.

    Definicije, principi i kategorizacija procesa spajanja, razdvajanja i toplinskih naštrcavanja. Vrste spojeva i položaji zavarivanja. Dodatni i potrošni materijali. Oblici energije za zavarivanje. Tijek topline kod zavarivanja.

    2 sata
    3.

    Električni luk i plazma u tehnologijama spajanja, razdvajanja i naštrcavanja.

    1 sat
    4.

    Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje. Elektrolučni procesi zavarivanja (MIG/MAG; TIG; EPP; plazma, zavarivanje obloženom elektrodom, zavarivanje svornjaka).

    6 sati
    5.

    Zavarivanje izvorima visoke gustoće energije (laser, snop elektrona). Procesi zavarivanja u čvrstom stanju. Specifični procesi zavarivanja. Hibridni procesi zavarivanja.

    3 sata
    6.

    Plinsko zavarivanje. Zavarivanje termitnim smjesama. Elektro-otporni procesi zavarivanja.

    2 sata
    7.

    Tvrdo i meko lemljenje. Osnove navarivanja i toplinskih naštrcavanja. Toplinska rezanja i žlijebljenja.

    2 sata
    8.

    Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti. Kvaliteta zavarenih spojeva – grješke, mehanička i ostala svojstava zavarenih spojeva.

    2 sata
    9.

    Mehanizacija, automatizacija i robotizacija u zavarivanju i pridruženim aktivnostima. Propisi i standardi. Deformacije i zaostala naprezanja. Lijepljenje.

    2 sata
    10.

    1. kolokvij

    3 sata
    11.

    Uvod, Proizvodnja, Povijesni pregled, Tehnologija lijevanja, Podjela postupaka lijevanja, Osnovni pojmovi u ljevarstvu, Ljevački modeli

    3 sata
    12.

    Uljevni sustav, Dimenzioniranje uljevnog sustava,

    3 sata
    13.

    Napajanje odljevka, Osnove procesa skrućivanja odljevka,

    3 sata
    14.

    Razrada tehnološkog postupka izrade jednokratnog kalupa, Osnovne faze u procesu proizvodnje odljevaka, Kalupi za lijevanje, Jednokratni i trajni kalupi,

    3 sata
    15.

    Livljivost i ljevačke pogreške, Tehnologično oblikovanje – smjernice za projektiranje odljevaka, Ljevački postupci

    3 sata
    16.

    Legure za lijevanje, Proizvodnja taline

    3 sata
    17.

    2. kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Električni luk i njegove značajke. Statička karakteristika izvora struje za zavarivanje sa strmo padajućom karakteristikom. Gravitacijsko zavarivanje.

    2 sata
    2.

    Elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom i njegove značajke. EPP zavarivanje.

    2 sata
    3.

    MAG i MIG zavarivanje. Elektrolučno zavarivanje žicom punjenom praškom.

    2 sata
    4.

    TIG zavarivanje. Plinsko zavarivanje.

    2 sata
    5.

    Toplinsko naštrcavanje. Plinsko rezanje i žlijebljenje. Plazma rezanje.

    2 sata
    6.

    Tvrdo lemljenje. Elektro-otporno točkasto zavarivanje. Zavarivanje trenjem.

    2 sata
    7.

    Robotizirano MIG/MAG zavarivanje. Pregled metalografskog uzorka makrostrukture zavarenog spoja.

    2 sata
    8.

    Uvod, kalupi, modeli, određivanje volumena taline

    2 sata
    9.

    Dimenzioniranje uljevnog sustava

    2 sata
    10.

    Dimenzioniranje sustava napajanja

    2 sata
    11.

    Simulacija injekcijskog prešanja – program Moldflow ADVISER

    2 sata
    12.

    Gravitacijsko lijevanje u jednodijelni kalup

    2 sata
    13.

    Gravitacijsko lijevanje u dvodijelni kalup

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.