FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  130 Strojarstvo
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnologija 1

    (FETC03)
    2022/23 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali 1, Materijali 2.
    ciljevi predmeta

    Stjecanje znanja i osnovnih spoznaja o procesima zavarivanja, spajanja i razdvajanja metalnih materijala te razlikovanje temeljnih načina spajanja, rezanja i ispitivanja zavarenih spojeva. Studenti će steći uvid u kvalitetu zavarenih spojeva i čimbenike koji utječu na zavarljivost glavnih konstrukcijskih metala i legura.

    Stjecanje znanja o različitim postupcima lijevanja metala. Razumijevanje povezanosti sastava i strukture metalnog uloška, procesnih parametara lijevanja i obrade taljevine s uporabnim svojstvima ljevova.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:

    1. Klasificirati postupke spajanja i razdvajanja materijala.
    2. Analizirati karakteristike postupaka spajanja i razdvajanja materijala.
    3. Demonstrirati postupke spajanja i razdvajanja na dostupnim strojevima.
    4. Izdvojiti osnovne značajke postupaka spajanja i razdvajanja te njihove najvažnije učinke na obrađivani materijal.

    5. Kategorizirati postupke obrade lijevanjem.
    6. Dovesti u vezu kemijski sastav i strukturu metalnog uloška te procesne parametre lijevanja s uporabnim svojstvima lijevova.
    7. Prezentirati postupke izrade modela, jezgri i kalupa za lijevanje.
    8. Prezentirati određivanje livljivosti legura i teorijske osnove skrućivanja odljevaka.

    nastava i predavači
     
    60 sati
    4 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod: Podjela postupka lijevanja. Livljivost. Materijali za izradu kalupa i jezgri. Izrada kalupa i jezgri. Ručno i strojno kalupljenje. Uljevni sistemi. Podjela i elementi uljevnih sistema. Slijeganje. Osnovi teorije procesa formiranja odljevka. Pojedini postupci lijevanja i kalupljenja. Postupci lijevanja matalnih pjena.

    Principi spajanja; Sigurnost i zaštita pri zavarivanju; Oblici energije za zavarivanje; Tijek topline; Vrste spojeva, položaji zavarivanja, dodatni i potrošni materijal; Električni luk; Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje; Pregled procesa zavarivanja taljenjem; Pregled procesa zavarivanja u čvrstom agregatnom stanju; Osnove navarivanja, naštrcavanja, tvrdog i mekog lemljenja, lijepljenja; Toplinska rezanja i žlijebljenja; Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti; Kvaliteta i mehanička svojstava zavarenih spojeva; Mehanizacija i robotizacija; Propisi i standardi; Deformacije i zaostala naprezanja.

    preporučena literatura
    • Dio Zavarivanje:

    • Pisane podloge za predavanja, N. Krnić,

    • Skripte i udžbenici : B. Anzulović: Zavarivanje, FESB Split 1990., Z. Lukačević: Zavarivanje, SF Slavonski Brod 1997., S. Kralj i Š. Andrić: Zavarivanje i srodni postupci, FSB Zagreb 1999., M.Gojić,...

    • Niz zbornika radova sa savjetovanja HDTZ,

    • Tehničke informacije različitih proizvođača

    • Dio Lijevanje:

    • Živković, D., “Lijevanje metala”, skripta, Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2006.

    • Unkić, D., Glavaš, Z.,"Osnove lijevanja metala", skripta, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, 2009.

    • Jozić, S., Predavanja objavljena na eLearning portal, FESB, Split, 2020.

    dopunska literatura
    • Časopisi: “Zavarivanje”, Welding Journal, Schweissen und Schneiden,

    • Izvori informacija na mreži

    • WEB stranice o proizvodnim postupcima.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Dio Zavarivanje

    Iz dijela Zavarivanje u semestru se u dogovoru sa studentima održi jedan ili dva parcijalna ispita (međuispiti, kolokviji). Ako se održavaju dva međuispita onda je prvi nakon cca. 60 % održane nastave iz dijela Zavarivanje a drugi na kraju dijela Zavarivanje. Za slučaj da se studenti odluče za jedan parcijalni ispit onda se on održava na kraju dijela Zavarivanje.

    Nužni uvjeti za pristupanje ispitima su redovito pohađanje predavanja (više od 70 % nazočnosti), te uredno odrađene laboratorijske vježbe i sve obveze vezane uz njih (100 % izvještaja). Za izrazito uredno ispunjavanje obveza dodijelit će se bonus bodovi (do 5 %).
    Studenti koji na parcijalnom ili parcijalnim ispitima budu imali više od 50 % i prođu kratku usmenu provjeru su položili ispit. Konačna se ocjena se bazira na rezultatima pismenog na sljedeći način: od 50% do 61% dovoljan (2), od 62% do 74% dobar (3), od 75% do 87% vrlo dobar (4) i više od 88 % izvrstan (5). Ta ocjena može biti potvrđena ili podignuta na kratkoj usmenoj provjeri.
    Studenti koji djelomično zadovolje na parcijalnim ispitima mogu samo na prvom ispitnom roku polagati dijelove gradiva koje nisu položili. Na ostalim rokovima na pismenom dijelu ispita polažu cjelokupno gradivo i imaju usmenu provjeru prema prethodno navedenim kriterijima.
    Redoviti ispitni rokovi (četiri) u akademskoj godini su sukladno kalendaru nastave.

    Dio Lijevanje:
    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupnio gradivo.
    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. Predani i pozitivno ocijenjeni izvještaji s laboratorijskih vježbi.
    2. 50% bodova na svakom kolokviju.
    Ocjena (%) = 0,50 ( M 1 + M 2 )
    M 1, M 2 - ocjena na prvom i drugom međuispitu izražena u postotcima.

    Ukupna ocjena kolegija Tehnologija 1 se formira kao prosječna ocjena iz dijelova Lijevanje i Zavarivanje.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijesni pregled i razvoj tehnologija spajanja i pridruženih procesa. Sigurnost i zaštita kod zavarivanja i pridruženih procesa.

    1 sat
    2.

    Definicije i principi spajanja, razdvajanja i toplinskih naštrcavanja. Razredba procesa spajanja materijala. Vrste spojeva i položaji zavarivanja. Dodatni i potrošni materijali. Oblici energije za zavarivanje. Tijek topline kod zavarivanja.

    2 sata
    3.

    Električni luk i plazma u tehnologijama spajanja, razdvajanja i naštrcavanja.

    2 sata
    4.

    Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje. Elektrolučni procesi zavarivanja (MIG/MAG; TIG; EPP; plazma, zavarivanje obloženom elektrodom, zavarivanje svornjaka).

    8 sati
    5.

    Plinsko zavarivanje. Zavarivanje termitnim smjesama.

    1 sat
    6.

    Zavarivanje izvorima visoke gustoće energije (laser, snop elektrona).

    2 sata
    7.

    Elektro-otporni procesi zavarivanja.

    2 sata
    8.

    Procesi zavarivanja u čvrstom stanju. Specifični procesi zavarivanja. Hibridni procesi zavarivanja.

    2 sata
    9.

    Tvrdo i meko lemljenje.

    2 sata
    10.

    Osnove navarivanja i toplinskih naštrcavanja. Toplinska rezanja i žlijebljenja.

    2 sata
    11.

    Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti.

    2 sata
    12.

    Kvaliteta zavarenih spojeva – grješke, mehanička i ostala svojstava zavarenih spojeva.

    2 sata
    13.

    Mehanizacija, automatizacija i robotizacija u zavarivanju i pridruženim aktivnostima.

    2 sata
    14.

    Propisi i standardi. Deformacije i zaostala naprezanja. Lijepljenje.

    2 sata
    15.

    PARCIJALNI ISPIT

    4 sata
    16.

    Uvod u tehnologije: Proizvodnja, Povijesni pregled razvoja materijala i lijevanja, Tehnologija lijevanja

    2 sata
    17.

    Podjela postupaka lijevanja, Osnovni pojmovi u ljevarstvu, Ljevački modeli

    2 sata
    18.

    Uljevni sustav, Dimenzioniranje uljevnog sustava

    2 sata
    19.

    Napajanje odljevka, Osnove procesa skrućivanja odljevka

    2 sata
    20.

    Razrada tehnološkog postupka izrade jednokratnog kalupa

    2 sata
    21.

    Osnovne faze u procesu proizvodnje odljevaka, Kalupi za lijevanje, Jednokratni i trajni kalupi

    2 sata
    22.

    Livljivost i ljevačke pogreške

    2 sata
    23.

    Ljevački postupci

    2 sata
    24.

    Proizvodnja taline

    2 sata
    25.

    Legure za lijevanje, Tehnologično oblikovanje – smjernice za projektiranje odljevaka

    2 sata
    26.

    PARCIJALNI ISPIT

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Značajke električnog luka i izvora struje za elektrolučno zavarivanje.

    2 sata
    2.

    Elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom i njegove značajke.

    2 sata
    3.

    Gravitacijsko zavarivanje. EPP zavarivanje. Elektrolučno zavarivanje žicom punjenom praškom.

    2 sata
    4.

    MAG zavarivanje. Elektro-otporno točkasto zavarivanje.

    2 sata
    5.

    MIG zavarivanje. Zavarivanje trenjem.

    2 sata
    6.

    TIG zavarivanje. Plinsko zavarivanje. Plazma rezanje.

    2 sata
    7.

    Tvrdo lemljenje. Toplinska naštrcavanje. Plinsko rezanje i žlijebljenje.

    2 sata
    8.

    Robotizirano MIG/MAG zavarivanje. Pregled metalografskog uzorka makrostrukture zavarenog spoja.

    2 sata
    9.

    PARCIJALNI ISPIT

    10.

    Uvod, kalupi, modeli, određivanje volumena taline

    2 sata
    11.

    Dimenzioniranje uljevnog sustava

    2 sata
    12.

    Dimenzioniranje sustava napajanja

    2 sata
    13.

    Simulacija injekcijskog prešanja – program Moldflow ADVISER

    2 sata
    14.

    Praktični dio – lijevanje u jednodijelni i dvodijelni kalup

    2 sata
    15.

    PARCIJALNI ISPIT

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.