FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Analiza mreža

    (FELA11)
    2022/23 godina
    preduvjeti za upis
    Osnove elektrotehnike 1, Osnove elektrotehnike 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • analizu električnih mreža u stacionarnom i prijelaznom stanju
    • primjenu Laplaceove transformacije
    • usvajanje i produbljivanje znanja iz područja elektrotehnike.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati i primijeniti metode za analizu linearnih električnih mreža u stacionarnom stanju,
    2. definirati i primijeniti metode za analizu linearnih električnih mreža u prijelaznom stanju
    3. definirati i primijeniti Laplaceovu transformaciju za analizu linearnih električnih mreža u prijelaznom stanju
    4. definirati parametre četveropola
    5. definirati osnovne pojmove vezane uz mreže s raspodijeljenim elementima

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Teoremi mreža. Jednadžbe petlje i čvora u matričnom obliku. Analiza mreže ustacionarnom stanju sa sinusoidalnom i nesinusoidalnom periodičnom pobudom. Topološka analiza mreža. Mreže u prijelaznom stanju; klasična metoda rješavanja i metoda Laplaceove transformacije. Jedinične funkcije. Mreže sa dva para izvoda, četvoropoli; Međusobno povezivanje četvoropola. Četvoropoli u uvjetima općeg zaključenja, unešeno gušenje, pogonsko i relativno. Mreže sa raspodijeljenim elementima vodovi; poduljni parametri, karakteristična impedancija, ulazna impedancija, konstanat propagacije. Jednadžbe napona i struje navodu. Stojni val. Fazna i grupna brzina. Vod pobuđen impulsom.

    preporučena literatura
    • Biličić L.: Analiza mreža, FESB. Split, 2008.

    • Biličić L.: Analiza mreža-zbirka zadataka, FESB. Split, 2008.

    dopunska literatura
    • Wai-Kai Chen: The Circuits And Filters Handbook, IEEE Press, USA, 1995.

    • Matick R.E.:Transmission Lines For Digital And Communication Network, IEEE Press, 1995.

    • Gilat A.: MATLAB An Introduction With Applications, John Wiley and Sons, Inc.,2005.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 14 tjedana nastave. Svaki kolokvij sadrži pitanja iz teorije i zadatke. Uvjet za pozitvnu ocjenu iz kolokvija je najmanje 50% bodova iz svakog od djelova (teorija i zadaci) kolokvija. Uvjet za izlazak na kolokvije je 70% prisustva nastavi. Na završnom ispitu studenti polažu djelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Laboratorijske vježbe se izvode po dvije i moraju biti sve obavljene. Na kraju laboratorijskih vježbi se održava kolovij.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz međuispita i položen kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
    Ocjena(%)=0,2*L + 0,8*(0,5*M1 + 0,5*M2)
    L - ocjena iz laboratorijskih vežbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 63% dovoljan (2)
    64% do 77% dobar (3)
    78% do 91% vrlo dobar (4)
    92% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji se sastoji iz dva dijela; dio koji sadrži pitanja iz teorije iz svakog poglavlj po najmanje tri pitanja i drugi dio koji sadrži 4 zadataka, po jedan iz svakog poglavlja. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 50% bodova iz zadataka i 50% iz teorijskog dijela ispita, s time da svako poglavlje (zadaci + teorija) bude ocjenjeno s najmanje 50%).

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u analizu električnih mreža. Elementi mreže, odnos napona i struje, ekvivalentni krugovi. Teoremi mreža

    2 sata
    2.

    Analiza mreža u stacionarnom stanju. Metode analize mreža. Jednadžbe mreža u frekvencijskom području. Mreže sa sinusoidalnim izvorima iste i različite frekvencije i izvorima nesinusoidalne periodičke aktivnosti.

    2 sata
    3.

    Analiza mreža u prijelaznom stanju. Jednadžbe mreža u vremenskom području. Linearne diferencijalne jednadžbe s konstantnim koeficijentima. Početni i konačni uvjeti.

    2 sata
    4.

    Krugovi složenosti prvog, drugog i višeg reda.

    2 sata
    5.

    Jednadžbe stanja. Primjena Laplaceove transformacija u analizi prijelaznih stanja

    2 sata
    6.

    Jedinične funkcije u električnim mrežama. Primjena Laplaceovog teorema realnog pomaka i teorema integrala superpozicije.

    2 sata
    7.

    Četvoropoli. Primarni i sekundarni parametri.

    2 sata
    8.

    Povezivanje četvoropola.

    2 sata
    9.

    Četvoropol u uvjetima općeg zaključenja. Četvoropol kao element za prilagođenje Četvoropol kao građevni blok.

    2 sata
    10.

    Mreže s raspodijeljenim elementima. Klasični komunikacijski vodovi. Poduljni parametri.

    2 sata
    11.

    Diferencijane jednadžbe homogenog voda,karakteristična impedancija i funkcija prostiranja

    2 sata
    12.

    Fazna i grupna brzina. Izobličenja na vodu. Vod malih gubitaka

    2 sata
    13.

    Polarni dijagram i stojni val. Vod malih gubitaka pobuđivan naponom step oblika i impulsom.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u analizu električnih mreža. Elementi mreže, odnos napona i struje, ekvivalentni krugovi. Teoremi mreža

    1 sat
    2.

    Analiza mreža u stacionarnom stanju. Metode analize mreža. Jednadžbe mreža u frekvencijskom području. Mreže sa sinusoidalnim izvorima iste i različite frekvencije i izvorima nesinusoidalne periodičke aktivnosti.

    1 sat
    3.

    Analiza mreža u prijelaznom stanju. Jednadžbe mreža u vremenskom području. Linearne diferencijalne jednadžbe s konstantnim koeficijentima. Početni i konačni uvjeti.

    1 sat
    4.

    Krugovi složenosti prvog, drugog i višeg reda.

    1 sat
    5.

    Jednadžbe stanja. Primjena Laplaceove transformacija u analizi prijelaznih stanja

    1 sat
    6.

    Jedinične funkcije u električnim mrežama. Primjena Laplaceovog teorema realnog pomaka i teorema integrala superpozicije.

    1 sat
    7.

    Četvoropoli. Primarni i sekundarni parametri.

    1 sat
    8.

    Povezivanje četvoropola.

    1 sat
    9.

    Četvoropol u uvjetima općeg zaključenja. Četvoropol kao element za prilagođenje Četvoropol kao građevni blok.

    1 sat
    10.

    Mreže s raspodijeljenim elementima. Klasični komunikacijski vodovi. Poduljni parametri.

    1 sat
    11.

    Diferencijane jednadžbe homogenog voda,karakteristična impedancija i funkcija prostiranja

    1 sat
    12.

    Fazna i grupna brzina. Izobličenja na vodu. Vod malih gubitaka

    1 sat
    13.

    Polarni dijagram i stojni val. Vod malih gubitaka pobuđivan naponom step oblika i impulsom.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Teoremi mreža. Maksimalan prijenos snage, prilagođenje.

    2 sata
    2.

    Analiza metodom petlje. Operacijsko pojačalo

    2 sata
    3.

    Analiza mreže s operacijskim pojačalom. Prijelazne pojave,RC,RL i RLC krugovi

    2 sata
    4.

    Četveropol, primarni i sekundarni parametri, gušenje četveropola.

    2 sata
    5.

    Komunikacijski vodovi; karakteristična impedancija i gušenje.

    2 sata
    6.

    Komunikacijski vodovi; odziv na step funkciju, kašnjenje signala, valni oblici

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.