FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Obrada prirodnog jezika

    (FEOK01)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Završen sveučilišni preddiplomski studij Računarstva ili sveučilišni preddiplomski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija. Za praćenje kolegija potrebno je poznavanje engleskog jezika.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - dizajn i implementaciju računalnih programa za automatsku analizu, obradu i razumijevanje teksta,
    - razlikovanje programskih zadataka semantičke i sintaktičke obrade i analize teksta,
    - odabir i evaluacija optimalnih metoda za rješavanje određenih problema u području automatske obrade i analize teksta.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - dizajnirati i implementirati računalne programe za automatsku obradu, analizu i razumijevanje teksta,
    - razumijeti razlike između automatske obrade i analize hrvatskog i engleskog jezika,
    - razlikovati semantičku i sintaktičku analizu teksta,
    - predlagati optimalne metode za rješavanje određenih problema automatske obrade i analize teksta,
    - evaluirati metode za automatsku obradu i analizu teksta,
    - razumijeti najnovija istraživanja u obradi prirodnog jezika te biti upoznati sa trenutnim izazovima i otvorenim problemima iz tog područja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    (1) Uvod u obradu prirodnog jezika i lingvistiku. Područja primjene sa konkretnim primjerima.
    (2) Regularni izrazi.
    (3) Uvod u normalizaciju teksta. Algoritam minimalne udaljenosti uređivanja.
    (4) Statističke metode obrade prirodnog jezika. N-gram jezični modeli i njihova evaluacija.
    (5) Detekcija emocija u obradi prirodnog jezika. Naivni Bayesov klasifikator.
    (6) Logistička regresija u obradi prirodnog jezika.
    (7) Semantička analiza teksta. TF-IDF (eng. Term Frequency - Inverse Document Frequency). Word2vec. BERT.
    (8) Sintaktička analiza teksta: tokenizacija u obradi prirodnog jezika.
    (9) Sintaktička analiza teksta: lematizacija u obradi prirodnog jezika.
    (10) Sintaktička analiza teksta: označavanje vrsta riječi u rječniku (eng. Part-of-Speech tagging, POS tagging).
    (11) Sintaktička analiza teksta: prepoznavanje imenovanih entiteta.
    (12) Sintaktička analiza teksta: djelomično raščlanjivanje (eng. partial parsing, chunking) u obradi prirodnog jezika.
    (13) Automatska kategorizacija teksta. Automatsko prevođenje teksta. Automatsko sažimanje teksta.
    (14) Višeznačni smisao riječi. WordNet tezaurus.
    (15) Trenutni izazovi i otvoreni problemi u obradi prirodnog jezika.

    preporučena literatura
    • Daniel Jurafsky, James Martin: Speech and Language Processing, Prentice Hall, 2nd edition (May 16, 2008). (https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/)

    • Christopher D. Manning, Hinrich Schütze: Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press, 1st edition (June 18, 1999).

    dopunska literatura
    • Hobson Lane, Hannes Hapke, Cole Howard. Natural Language Processing in Action: Understanding, analyzing, and generating text with Python, Manning Publications; 1st edition (April 14, 2019).

    • Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper. Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit, O'Reilly Media; 1st edition (July 21, 2009).

    • Sowmya Vajjala, Bodhisattwa Majumder, Anuj Gupta, Harshit Surana. Practical Natural Language Processing: A Comprehensive Guide to Building Real-World NLP Systems, O'Reilly Media; 1st edition (July 7, 2020).

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

     Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi,
     godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita,
     studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika,
     samoevaluacija nastavnika,
     povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održati će se dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Međuispiti i završni ispit održavati će se prema kalendaru nastave.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 50% bodova na svakom međuispitu, odnosno najmanje 50% bodova na cjelovitom ispitu koji se može polagati na završnom ili popravnom roku. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere gradiva riješenog na međuispitima i ispitima.

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70% nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

    Ocjena kontinuirane provjere znanja formira se u skladu s izrazom:

    Ocjena (%) = 0,5 (M1 + M2)
    -- M1 - ocjena 1. međuispita izražena u postotcima,
    -- M2 - ocjena 2. međuispita izražena u postotcima.

    Ocjena (%) Ocjena
    91%-100% izvrstan (5)
    88%-90% -izvrstan (-5)
    85%-87% + vrlo dobar (+4)
    78%-84% vrlo dobar (4)
    75%-77% -vrlo dobar (-4)
    72%-74% + dobar (+3)
    65%-71% dobar (3)
    62%-64% -dobar (-3)
    59%-61% + dovoljan (+2)
    50%-58% dovoljan (2)
    0%-49% nedovoljan (1)

    Konačna ocjena utvrđuje se temeljem ocjene kontinuirane provjere znanja. Studenti s ocjenom s predznakom mogu pristupiti usmenom ispitu za višu ocjenu.

    Završnom ispitu studenti mogu pristupiti na prva dva roka nakon završetka nastave u semestru u kojem su predmet upisali. Na završnom ispitu studenti polažu dio gradiva koje nisu položili putem međuispita, ili cjelovito gradivo u slučaju da nisu položili ni jedan međuispit.

    Studenti koji ne polože ispit putem međuispita i završnog ispita, mogu pristupiti popravnom ispitu koji se održava u skladu s kalendarom nastave. Na popravnom ispitu student polaže cjelovito gradivo.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u obradu prirodnog jezika i lingvistiku. Područja primjene sa konkretnim primjerima.

    2 sata
    2.

    Regularni izrazi.

    2 sata
    3.

    Uvod u normalizaciju teksta. Algoritam minimalne udaljenosti uređivanja.

    2 sata
    4.

    Statističke metode obrade prirodnog jezika. N-gram jezični modeli i njihova evaluacija.

    2 sata
    5.

    Detekcija emocija u obradi prirodnog jezika. Naivni Bayesov klasifikator.

    2 sata
    6.

    Logistička regresija u obradi prirodnog jezika.

    2 sata
    7.

    Semantička analiza teksta. TF-IDF (eng. Term Frequency - Inverse Document Frequency). Word2vec. BERT.

    2 sata
    8.

    Sintaktička analiza teksta: tokenizacija u obradi prirodnog jezika.

    2 sata
    9.

    Sintaktička analiza teksta: lematizacija u obradi prirodnog jezika.

    2 sata
    10.

    Sintaktička analiza teksta: označavanje vrsta riječi u rječniku (eng. Part-of-Speech tagging, POS tagging).

    2 sata
    11.

    Sintaktička analiza teksta: prepoznavanje imenovanih entiteta.

    2 sata
    12.

    Sintaktička analiza teksta: djelomično raščlanjivanje (eng. partial parsing, chunking) u obradi prirodnog jezika.

    2 sata
    13.

    Automatska kategorizacija teksta. Automatsko prevođenje teksta. Automatsko sažimanje teksta.

    2 sata
    14.

    Višeznačni smisao riječi. WordNet tezaurus.

    2 sata
    15.

    Trenutni izazovi i otvoreni problemi u obradi prirodnog jezika.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u obradu prirodnog jezika u Pythonu. Pregled potrebnih biblioteka u Pythonu. Upute za spajanje na udaljeno računalo na kojemu će se odrađivati laboratorijske vježbe.

    2 sata
    2.

    Konstrukcija regularnih izraza za automatsko prikupljanje podataka (eng. web scraping) u Pythonu. Izrada računalnog programa za automatsko pretraživanje Interneta (eng. web spider).

    2 sata
    3.

    Normalizacija teksta. Algoritam minimalne udaljenosti uređivanja u Pythonu.

    2 sata
    4.

    Statističke metode obrade i analize teksta. Konstrukcija algoritma vreće riječi (engl. Bag-of-Words) u Pythonu.

    2 sata
    5.

    Naivni Bayesov klasifikator u obradi i analizi teksta.

    2 sata
    6.

    Logistička regresija u obradi i analizi teksta.

    2 sata
    7.

    Semantička analiza teksta: TF-IDF (eng. Term Frequency - Inverse Document Frequency).

    2 sata
    8.

    Semantička analiza teksta: Word2vec.

    2 sata
    9.

    Semantička analiza teksta: BERT.

    2 sata
    10.

    Tokenizacija i lematizacija teksta pomoću SpaCy Python biblioteke.

    2 sata
    11.

    Označavanje vrsta riječi u rječniku. Prepoznavanje imenovanih entiteta u automatskoj obradi i analizi teksta. Djelomično raščlanjivanje u obradi i analizi teksta.

    2 sata
    12.

    Izrada programa u Pythonu za automatsku kategorizaciju teksta.

    2 sata
    13.

    Izrada jednostavnog programa u Pythonu za automatsko prevođenje teksta.

    2 sata
    14.

    WordNet tezaurus.

    2 sata
    15.

    Uvod u umjetne razgovorne entitete (eng. artificial conversational entities, chatbots). Konstrukcija umjetnog razgovornog agenta u Pythonu sa specifičnom temeljnom funkcijom koji bi uključivao algoritme i funkcije naučene na prethodnim laboratorijskim vježbama.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.