FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  280 Brodogradnja
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Strujanje fluida

    (FESL01)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje s bitnim postavkama ovisnosti naprezanja u fluidu o strujanju i glavnim jednadžbama strujanja realnog fluida. Razumijevanje bitnih značajki tokova s niskim Re brojem. Produbljivanje znanja o graničnom sloju i primjene teorije graničnog sloja. Uvod u modeliranje turbulencije. Upoznavanje s analizom strujanja u mlazu-tragu. Razumijevanje prednosti i ograničenja analize strujanja uz pretpostavku potencijalnog karaktera strujanja. Razumijevanje ovisnosti koeficijenta uzgona/otpora o geometrijskim značajkama profila-lopatice i značajkama napadne struje.

    očekivani ishodi učenja

    Student će biti sposoban:
    – primijeniti Navier Stokes-ove jednadžbu za analizu razvijenih laminarnih tokova
    – analizirati raspodjelu tlaka, tangencijalnog naprezanja i nosivosti filma fluida
    – odrediti raspodjelu tlaka i tangencijalnog naprezanja duž opstrujavanog tijela
    – proračunati difuziju mlaza
    – kritički prosuditi o padu tlaka u poroznom sloju-filteru i brzinu taloženja
    – primijeniti princip superpozicije potencijalnih strujanja
    – pravilno koristiti eksperimentalne podatke za koeficijente uzgona/ otpora/ momenta uz ispravak ovisno o obliku opstrujavanog tijela-vitkosti i značajkama strujanja
    – kritički izabrati model turbulencije

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Naprezanje u fluidu, Navierova jednadžba. Rotacija i deformacija fluida.
    Stokes-ove konstitutivne jednadžbe, Navier-Stokesove jedn, -posebni oblici
    Hagen-Poiseuille-ov tok, porozan sloj.
    Couette-ov tok, Reynoldsove jednadžba.
    Stokes-ov tok, taloženje
    Jednadžba graničnog sloja, Blasisusovo rješenje za graničan sloj i koeficijent trenja,
    Otpor, odvajanje strujanja. Karmanova staza, Karman-ov integralan oblik jedn. gr. sloja
    Tehnike rješavanja Karmanove jednadžbe.
    Potencijalno strujanje, funkcija toka, elementarna/složena potencijalna strujanja, Magnus-ov efekt,
    Stavak Kutta-Žukovskog za osamljeni profil i profilan niz, prividno povećanje mase, Teorija uzgona.
    Opstrujavanja rubova, vrtložni list. Koeficijent induciranog otpora, ispravak polare.
    Uvod u modeliranje turbulencije. Prandtlov model duljine miješanja. Složeniji modeli turbulencije.
    Logaritamski profil brzine, mlaz i trag,

    preporučena literatura
    • Milas Z. Strujanje fluida, FESB, Split, 2015

    • Virag Z. Mehanika fluida 2. FSB, Zagreb

    dopunska literatura
    • White, F. M.: Viscous Fluid Flow, McGraw Hill, New York, 2005

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi. Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će dva kolokvija. Prvi kolokvij se održava nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Svaki se kolokvij provodi kao pisani ispit (3 numerička zadatka, do 10 teorijskih test pitanja i do 4 aktivna odgovora iz teorije) u trajanju od 105 minuta. Uvjet za pozitivnu ocjenu kolokvija je više od 50% max.bodova iz numeričkog i teorijskog dijela na svakom kolokviju uz obavljene laboratorijske vježbe i predane izvještaje iz laboratorijskih vježbi.
    Na završnom ispitu studenti polažu gradivo iz ne-položenih kolokvija.
    Konačna se ocjena zaključuje nakon drugog završnog ispita.
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo. Ispit je pisani s max. 5 numeričkih zadatka i max. 15 teorijskih pitanja u ukupnom trajanju od 150 minuta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Naprezanje u fluidu, Navierova jednadžba. Rotacija i deformacija fluida.

    2 sata
    2.

    Stokes-ove konstitutivne jednadžbe, Navier-Stokesove jedn, -posebni oblici

    2 sata
    3.

    Hagen-Poiseuille-ov tok, porozan sloj.

    2 sata
    4.

    Couette-ov tok, Reynoldsove jednadžba.

    2 sata
    5.

    Stokes-ov tok, taloženje

    2 sata
    6.

    Jednadžba graničnog sloja, Blasisusovo rješenje za graničan sloj i koeficijent trenja,

    2 sata
    7.

    Otpor, odvajanje strujanja. Karmanova staza, Karman-ov integralan oblik jedn. gr. sloja

    2 sata
    8.

    Tehnike rješavanja Karmanove jednadžbe.

    2 sata
    9.

    Potencijalno strujanje, funkcija toka, elementarna/složena potencijalna strujanja, Magnus-ov efekt,

    2 sata
    10.

    Stavak Kutta-Žukovskog za osamljeni profil i profilan niz, prividno povećanje mase, Teorija uzgona.

    2 sata
    11.

    Opstrujavanja rubova, vrtložni list. Koeficijent induciranog otpora, ispravak polare.

    2 sata
    12.

    Uvod u modeliranje turbulencije. Prandtlov model duljine miješanja. Složeniji modeli turbulencije.

    2 sata
    13.

    Logaritamski profil brzine, mlaz i trag

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Naprezanje u fluidu, Navierova jednadžba. Rotacija i deformacija fluida.

    1 sat
    2.

    Stokes-ove konstitutivne jednadžbe, Navier-Stokesove jedn, -posebni oblici

    1 sat
    3.

    Hagen-Poiseuille-ov tok, porozan sloj.

    1 sat
    4.

    Couette-ov tok, Reynoldsove jednadžba.

    1 sat
    5.

    Stokes-ov tok, taloženje

    1 sat
    6.

    Jednadžba graničnog sloja, Blasisusovo rješenje za graničan sloj i koeficijent trenja,

    1 sat
    7.

    Otpor, odvajanje strujanja. Karmanova staza, Karman-ov integralan oblik jedn. gr. sloja

    1 sat
    8.

    Tehnike rješavanja Karmanove jednadžbe.

    1 sat
    9.

    Potencijalno strujanje, funkcija toka, elementarna/složena potencijalna strujanja, Magnus-ov efekt,

    1 sat
    10.

    Stavak Kutta-Žukovskog za osamljeni profil i profilan niz, prividno povećanje mase, Teorija uzgona.

    1 sat
    11.

    Opstrujavanja rubova, vrtložni list. Koeficijent induciranog otpora, ispravak polare.

    1 sat
    12.

    Uvod u modeliranje turbulencije. Prandtlov model duljine miješanja. Složeniji modeli turbulencije.

    1 sat
    13.

    Logaritamski profil brzine, mlaz i trag

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Pad tlaka za razvijeno strujanje u cijevi

    2 sata
    2.

    Pješčani porozni sloj

    2 sata
    3.

    Filtriranje zraka

    2 sata
    4.

    Viskozimetrija

    2 sata
    5.

    Viskozni prigušivač

    2 sata
    6.

    Otpor profila

    2 sata
    7.

    Opstrujavanje polutijela

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.