FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elementi strojeva

    (FESS25)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Računalna i inženjerska grafika
    ciljevi predmeta

    Kompetencije i vještine koje se stječu položenim ispitom iz predmeta: Računalna i inženjerska grafika

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Utvrditi opterećenja koja djeluju na elemente strojeva.
    2. Procijeniti i primijeniti potrebni faktor sigurnosti.
    3. Odabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje elemenata strojeva.
    4. Na temelju zahtjeva odabrati elemente strojeva.
    5. Usporediti elemente za spajanje, opruge, osovine i vratila.
    6. Usporediti mehaničke prijenosnike snage.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pojam i podjela elemenata strojeva. Čvrstoća, stupanj sigurnosti i dopuštena naprezanja. Statička čvrstoća. Dinamička čvrstoća, Woehlerova krivulja i Smithov dijagram.
    Zavareni spojevi. Pojam i vrste zavarivanja, zavarivi materijali. Vrste zavarenih spojeva i zavara, označavanje. Kvaliteta zavarenih spojeva, oblikovanje. Proračun zavarenih spojeva.
    Vijčani spojevi. Vrste vijaka i navoja i podjela. Oblikovanje vijčanog spoja. Moment ključa, moment vijka, moment podloge. Proračun vijčanih spojeva.
    Svornjaci i zatici.
    Klinovi i pera, žlijebljeni spojevi.
    Stezni spojevi: oblikovanje i proračun.
    Opruge. Podjela opruga, vrste, karakteristika opruge. Oblikovanje i proračun opruga.
    Osovine i vratila. Pojam, materijali, izrada i oblikovanje. Proračun čvrstoće. Osnove proračuna krutosti i vibracija.
    Ležajevi. Osnovi hidrodinamičke teorije podmazivanja. Radijalni klizni ležaj. Proračun i konstrukcija radijalnog kliznog ležaja, ležajni materijali. Aksijalni klizni ležajevi (Michellov ležaj). Valjni ležajevi: vrste; izbor ležaja; dinamička i statička nosivost.
    Spojke. Podjela. Krute spojke. Elastične spojke. Tarne spojke.
    Mehanički prijenosnici: pojam i podjela.
    Zupčanici. Glavno pravilo zupčanja. Geometrija ozubljenja. Opterećenja, oštećenja, naprezanja i proračun zupčanika.
    Konični zupčanici. Pužni prijenosi. Remenski prijenosi. Lančani prijenosi.

    Na konstrukcijskim vježbama studenti samostalno izrađuju, dva programska zadatka:
    1a. Proračun i konstrukcija zavarenog i steznog spoja, ili
    1b. Proračun i konstrukcija zavarenog spremnika, i
    2. Proračun i konstrukcija vratila.

    preporučena literatura
    • Podrug, S.: Elementi strojeva – interna skripta

    • Jelaska, D., Podrug, S: Uputstvo za proračun zavarenog i steznog spoja, FESB, Split 2003.

    • Jelaska, D., Piršić, T., Podrug, S.: Uputstvo za proračun vratila, FESB, Split, 2007.

    dopunska literatura
    • Jelaska, D.: Elementi strojeva, I dio, Sveučilište u Splitu, 2007.

    • Jelaska, D.: Zupčanici i zupčani prijenosi, Sveučilište u Splitu, 2011.

    • Decker, K.H.: Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave te drugi nakon 13 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz konstrukcijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena(%) = 0,3K + 0,35(M1 + M2)
    K - ocjena iz konstrukcijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni teorijski ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Pojam i podjela elemenata strojeva. Čvrstoća, stupanj sigurnosti i dopuštena naprezanja. Statička čvrstoća – dijagram rastezanja.

    2 sata
    2.

    Dinamička čvrstoća, Woehlerova krivulja i Smithov dijagram.

    2 sata
    3.

    Zavareni spojevi. Pojam i vrste zavarivanja, zavarivi materijali. Vrste zavarenih spojeva i zavara, označavanje. Kvaliteta zavarenih spojeva, oblikovanje. Proračun zavarenih spojeva.

    2 sata
    4.

    Vijčani spojevi. Vrste vijaka i navoja i podjela. Oblikovanje vijčanog spoja. Moment ključa, moment vijka, moment podloge.

    2 sata
    5.

    Proračun vijčanih spojeva. Svornjaci i zatici. Klinovi i pera, žlijebljeni spojevi. Stezni spojevi: oblikovanje i proračun.

    2 sata
    6.

    Opruge. Podjela opruga, vrste, karakteristika opruge. Oblikovanje i proračun opruga.

    2 sata
    7.

    Osovine i vratila. Pojam, materijali, izrada i oblikovanje. Proračun čvrstoće.

    2 sata
    8.

    1. međuispit (kolokvij)

    9.

    Ležajevi. Osnovi hidrodinamičke teorije podmazivanja. Radijalni klizni ležaj. Proračun i konstrukcija radijalnog kliznog ležaja, ležajni materijali. Aksijalni klizni ležajevi (Michellov ležaj).

    2 sata
    10.

    Valjni ležajevi: vrste; izbor ležaja; dinamička i statička nosivost. Spojke. Podjela. Krute spojke. Elastične spojke. Tarne spojke.

    2 sata
    11.

    Mehanički prijenosnici: pojam i podjela. Zupčanici.

    2 sata
    12.

    Glavno pravilo zupčanja. Geometrija ozubljenja.

    2 sata
    13.

    Opterećenja, oštećenja, naprezanja i proračun zupčanika.

    2 sata
    14.

    Konični zupčanici. Pužni prijenosi. Remenski prijenosi. Lančani prijenosi.

    2 sata
    15.

    2. međuispit (kolokvij)

      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Proračun i konstrukcija steznog i zavarenog spoja

    13 sati
    2.

    Proračun i konstrukcija vratila

    13 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.