FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elementi strojeva 1

    (FESR14)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1, Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost samostalnog projektiranja elemenata strojeva te dati podlogu za projektiranje u ostalim područjima stojarstva.

    očekivani ishodi učenja

    1. Proračunati i projektirati ručnu dizalicu, zavareni i stezni spoj
    2. Uočiti fizikalne principe na kojima pojedini elementi strojeva funkcioniraju
    3. Objasniti prednosti i nedostatke pojedinih elemenata strojeva
    4. Navesti odnos materijala, dimenzija, naprezanja i stupnja sigurnosti
    5. Sintetizirati znanje iz Elemenata strojeva, Mehanike i Nauke o čvrstoći

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pojam i podjela elemenata strojeva. Opterećenja i naprezanja. Naprezanja i deformacije. Vrste naprezanja. Ekvivalentna naprezanja. Dozvoljena naprezanja i stupanj sigurnosti. Dinamička čvrstoća. Woehlerova krivulja i Smithov dijagram. Vijčani spojevi. Vrste vijaka i podjela. Oblikovanje vijčanog spoja. Načini proračuna vijčanih spojeva. Zavareni spojevi. Zavarivi materijali. Proračun zavarenih spojeva. Svornjaci i zatici. Klinovi i pera. Žlijebljeni spojevi. Stezni spojevi: oblikovanje i proračun. Opruge. Podjela opruga. Oblikovanje i proračun opruga. Osovine i vratila: Oblikovanje, proračun i kritične brzine vrtnje. Ležajevi. Klizni ležajevi: vrste trenja, svojstva maziva. Radijalni klizni ležaj. Sommerfeldov broj. Proračun i konstrukcija radijalnog kliznog ležaja. Ležajni materijali. Valjni ležajevi: vrste; izbor ležaja; dinamička i statička nosivost.

    Na konstrukcijskim vježbama studenti samostalno izrađuju, dva programska zadatka:
    a) Proračun i konstrukcija ručne dizalice,
    b) Proračun i konstrukcija zavarenog i steznog spoja

    preporučena literatura
    • D. Jelaska: Elementi strojeva, I dio, Sveučilište u Splitu, 2007.

    dopunska literatura
    • K. H. Decker: Elementi strojeva, Golden markting - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

    • D. Jelaska, S. Podrug: Uputstvo za proračun zavarenog i steznog spoja, FESB, Split, 2003.

    • D. Jelaska, S. Podrug, T. Piršić: Uputstvo za proračun ručne dizalice, FESB, Split, 2002.

    • D. Jelaska: Uputstvo za proračun elastičnog vijčanog spoja, FESB, Split, 2001.

    • D. Jelaska, T. Piršić: Vratilo, uputstvo za proračun, FESB, Split, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Dva međuispita (kolokvija) - nakon 7 i 13 tjedana nastave
    Dva završna ispita, gdje studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Dva popravna ispita, gdje se polaže cijelo gradivo.

    Ocjena(%) = 0,3K + 0,7T
    0,7T=0,35M1+0,35M2
    K - ocjena iz konstrukcijskih vježbi izražena u postocima
    T - bodovi iz teorijskog dijela ispita (cijelo gradivo ili preko međuispita)
    M1- bodovi iz međuispita izraženi u postocima, koji se sastoji od teorijskih pitanja
    M2 - bodovi na međuispitu izraženi u postocima, koji se sastoji od teorijskih pitanja

    Uvjet za pozitivnu ocjenu:

    Konstrukcijske vježbe (K) >= 50 % - uvjet izlaska na završni ispit
    Prvi međuispit (M1) >= 50 %
    Drugi međuispit (M2) >= 50 %
    Čitav ispit teorijskog dijela (T) >= 50 %

    Konačna ocjena:
    Postotak - Ocjena
    50% do 61% - dovoljan (2)
    62% do 74% - dobar (3)
    75% do 87% - vrlo dobar (4)
    88% do 100% - izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Pojam i podjela elemenata strojeva. Projektiranje i konstruiranje strojeva i strojnih dijelova. Opterećenja strojnih dijelova. Naprezanja i deformacije elemenata strojeva, i kontaktna naprezanja međusobno prilagođenih i neprilagođenih površina.

    2 sata
    2.

    Čvrstoća, stupanj sigurnosti i dopušteno naprezanje materijala elemenata strojeva. Statička čvrstoća – dijagram rastezanja. Dinamička čvrstoća, Woehlerova krivulja i Smithov dijagram materijala elemenata strojeva.

    2 sata
    3.

    Uticaji na dinamičku čvrstoću materijala elemenata strojeva. Koncentracija naprezanja (geometrijski faktor koncentracije naprezanja, efektivni faktor koncentracije naprezanja, osjetljivost materijala na koncentraciju naprezanja). Utjecaj dimenzija, kvalitete površine i naknadne površinske obrade na dinamičku čvrstoću strojnog dijela. Određivanje dinamičke čvrstoće strojnog dijela i stupnja sigurnosti.

    2 sata
    4.

    Zavareni spojevi. Pojam i vrste zavarivanja, zavarivi materijali. Vrste zavarenih spojeva i zavara, označavanje. Kvaliteta zavarenih spojeva, oblikovanje. Proračun čvrstoće zavarenih spojeva u strojogradnji te određivanje dopuštenih naprezanja kod statički i dinamički opterećenih zavarenih spojeva.

    2 sata
    5.

    Nastanak vanjskog i unutarnjeg navoja. Vrste navoja. Oblik i materijal vijaka, matica i podloški. Oblikovanje vijčanog spoja.

    2 sata
    6.

    Nosivi vijčani spojevi. Sile i momenti vijčanog spoja. Krutost vijaka i spajanih dijelova. Pritezanje vijčanog spoja (moment ključa, moment vijka, moment podloge).

    2 sata
    7.

    Proračun čvrstoće nosivih vijčanih spojeva. Prednapregnuti vijčani spojevi. Poprečno opterećeni vijci. Vretena za prijenos i pretvorbu gibanja.

    2 sata
    8.

    1. međuispit

    2 sata
    9.

    Svornjaci, zatici, uskočnici i rascjepke. Klinovi, pera i žljebljeni spojevi konstrukcija i proračun.

    2 sata
    10.

    Oblikovanje i proračun nerastavljivog steznog spoja. Rastavljivi konični stezni spoj.

    2 sata
    11.

    Opruge i podjela opruga. Karakteristika opruga. Karakteristika serijskog, paralelnog i kombiniranog sustava opruga. Lisnate opruge. Zavojno fleksijske opruge. Spiralne opruge. Tanjuraste opruge. Ravna torzijska opruga. Zavojne torzijske opruge, oblikovanje i proračun čvrstoće. Gumene opruge.

    2 sata
    12.

    Osovine i vratila. Pojam, materijali, izrada i obliikovanje. Proračun čvrstoće i krutosti. Vibracije osovina i vratila, određivanje fleksijske i torzijske kritične brzine.

    2 sata
    13.

    Ležajevi. Podjela. Trenje i podmazivanje. Matarijali za klizne ležajeve. Hidrodinamička teorija podmazivanja

    1 sat
    14.

    Radijalni klizni ležaj. Hidrodinamičko podmazivanje kod radijalnog kliznog ležaja. Sommerfeldov broj. Proračun i konstrukcija radijalnog kliznog ležaja. Aksijalni klizni ležajevi (Michellov ležaj), proračun i konstrukcija.

    2 sata
    15.

    Valjni ležajevi: vrste; dinamička i statička nosivost. Izbor ležaja.

    1 sat
    16.

    2. međuispit

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Proračun i konstrukcija ručne dizalice

    14 sati
    2.

    Proračun i konstrukcija zavarenog i steznog spoja

    12 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.