FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Planiranje i priprema proizvodnje

    (FETR06)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali
    ciljevi predmeta

    Naučiti studente osnovama projektiranja tehnološkog i proizvodnog procesa u komadnoj proizvodnji. Osposobljavanje studenata za rad u operativnoj pripremi proizvodnje poduzeća.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti značajke prekidnih i neprekidnih tokova materijala u proizvodnom procesu
    2. Objasniti ciklus proizvodnje i koeficijent protoka.
    3. Klasificirati i objasniti komponente vremena izrade.
    4. Odabrati optimalan početni materijal (oblik, dimenzije i količinu) s obzirom na konstrukcijske, tehnološke i ekonomske zahtjeve
    5. Odabrati strojeve, alate, naprave i parametre obrade
    6. Pripremiti tehnološku dokumentaciju
    7. Analizirati mrežni dijagram projekta.
    8. Objasniti osnovna načela projektiranja proizvodnih procesa.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    22,5 sati izvodi B. Bilić, 22,5 sati izvodi N. Gjeldum
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove proizvodnog menadžmenta. Proizvodni i tehnološki proces. Vrste tehnoloških procesa. Sposobnost tehnološkog procesa. Značenje projektiranja tehnološkog procesa. Osnovna načela projektiranja tehnološkog procesa. Tehničko-tehnološka analiza proizvoda. Izbor početnog materijala. Odabir tehnologije i obradnih strojeva. Odabir alata i parametara obrade. Odabir baza. Odabir ili konstrukcija steznih naprava i uređaja. Izračunavanje vremena izrade. Izračunavanje troškova izrade. Tehnološka dokumentacija. Redoslijed tehnoloških zahvata i operacija. Pogreške u obradi. Planiranje tehnoloških operacija u grupnoj tehnologiji. Osnove projektiranja tehnoloških procesa primjenom računala (CAPP). Projektiranje montažnih sustava.
    Osnove studija rada vremena.
    Osnove projektiranja proizvodnih sustava.
    Upravljanje proizvodnjom: Plan proizvodnje. Ciklusi proizvodnje. Gantogrami. Tehnike mrežnog planiranja (CPM, PERT, PRECEDENCE): konstruiranje mrežnog dijagrama; određivanje kritičnog puta; odnos vremene trajanja projekta i troškova; planiranje resursa. Upravljanje zalihama (Optimalna veličina serije).

    preporučena literatura
    • 1. Halevi, G., Weill, R. D., "Principles of Process Planning", Chapman & Hall, London, 1995.

    • 2. Jurković, M., Tufekčić, Dž., "Tehnološki procesi: projektiranje i modeliranje", Mašinski fakultet, Tuzla, 2000.

    • 3. *** "Inženjerski priručnik IP4 – treći svezak", pp. 195-236, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

    • 4. Veža, I., Bilić, B., Bajić, D., "Projektiranje proizvodnih sustava" (digitalna knjiga), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, 2001.

    • 5. Veža, I.; Bilić, B., Gjeldum, N., Mladineo, M.: "Upravljanje projektima" (interna skripta), Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Split, 2011.

    dopunska literatura
    • 1. Bilić, Gjeldum: Predavanja postavljena na e-learning portalu

    • 2. Gačnik, V., Vodenik, F., "Projektiranje tehnoloških procesa", Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

    • 3. Buchmeister, B., Polajnar, A.: "Priprava proizvodnje za delo v praksi", Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2000.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Uvjet za izlazak na prvi međuispit je redovito pohađanje nastave od strane studenta/studentice. Uvjeti za izlazak na drugi međuispit su: redovito pohađanje nastave, najmanje 25 % bodova ostvarenih na prvom međuispitu i pozitivno ocijenjen projekt.
    Međuispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i u usmenoj formi. Na završni, popravni i komisijski ispit mogu pristupiti studenti/studentice koji su redovito pohađali nastavu i dobili pozitivnu ocjenu iz projekta.
    Na završnim ispitima studenti/studentice polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom i komisijskom ispitu studenti/studentice polažu cjelokupno gradivo predmeta. Ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i u usmenoj formi.
    Student/studentica će dobiti pozitivnu ocjenu iz predmeta ako je dobio/dobila pozitivnu ocjena iz projekta i pozitivnu ocjenu na ispitu. Pod pozitivnom ocjenom na ispitu podrazumijeva se najmanje 50 % bodova na svakom međuispitu, odnosno najmanje 50 % bodova na završnom, popravnom ili komisijskom ispitu.
    Ukupna ocjena predmeta = 0,4K + 0,6I
    K – ocjena iz konstrukcijskih vježbi (projektni zadatak)
    I – ocjena ispita

    Bodovi (%): Ocjena ispita:
    50 % do 60 % dovoljan (2)
    61 % do 75 % dobar (3)
    76 % do 90 % vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % izvrstan (5)
    I% – prosječni broj bodova ostvaren na međuispitima izražen u postotku, odnosno broj bodova ostvaren na ispitu izražen u postotku.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Definicija proizvodnog i tehnološkog sustava. Definicija proizvodnog i tehnološkog procesa. Zadaci operativne pripreme rada u poduzeću. Osnove oblikovanja toka materijala u proizvodnome procesu. Osnovni elementi tehnološkog procesa (operacija, složeni i skupni zahvat, zahvat).

    3 sata
    2.

    Značajke suvremene tehnologije i tehnoloških procesa. Sposobnost tehnološkog procesa. Tehnološki procesi: Lijevanje. Obrada deformacijom. Obrada odvajanjem materijala. Tehnologije spajanja. Toplinska obrada i površinska zaštita. Tehnologije metalnog praha. Tehnologije prerade polimernih materijala.

    3 sata
    3.

    Mjerila poslovnog uspjeha.
    Studij rada i vremena: Analiza vremena izrade (pripremno-završno vrijeme. vrijeme izrade. dodatno vrijeme). Osnove poboljšanja rada.
    Ciklusi proizvodnje.

    3 sata
    4.

    Značenje projektiranja tehnološkog procesa. Osnovna načela projektiranja tehnološkog procesa. Tehničko-tehnološka analiza proizvoda. Konstrukcijski, tehnološki, montažni i kontrolni mjerni lanci. Izbor početnog materijala.

    3 sata
    5.

    Odabir tehnološkog procesa i obradnih strojeva. Redoslijed tehnoloških operacija i zahvata. Odabir baza. Odabir alata i parametara obrade.

    3 sata
    6.

    Struktura i izračunavanje vremena izrade (pripremno-završno vrijeme, tehnološko vrijeme, pomoćno vrijeme i dodatno vrijeme).

    2 sata
    7.

    Tehnološka dokumentacija. Izračunavanje troškova izradbe.

    2 sata
    8.

    Pogreške u obradi.

    2 sata
    9.

    KOLOKVIJ 1

    2 sata
    10.

    Grupna tehnologija: Tipizacija dijelova. Osnovna metodologija grupiranja izradaka. Grupiranja izradaka. Prednosti primjene grupne tehnologije. Klasifikacija dijelova.

    3 sata
    11.

    Planiranje i upravljanje zalihama materijala.

    6 sati
    12.

    Upravljanje projektima: Uvod. Gantogrami. Tehnike mrežnog planiranja: konstruiranje mrežnog dijagrama, analize vremena projekta, optimiranja troškova projekta, planiranja resursa projekta.

    3 sata
    13.

    Prostorne proizvodne strukture – osnove projektiranja proizvodnih sustava.

    6 sati
    14.

    KOLOKVIJ 2

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA: Analiza obratka. Analiza veličine serije. Određivanje toka tehnoloških operacija .

    6 sati
    2.

    PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA: Detaljna razrada tehnoloških operacija.

    6 sati
    3.

    Samostalan rad studenata na individualnim projektnim zadacima

    8 sati
    4.

    TEHNIKE MREŽNOG PLANIRANJA

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.