FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Obrada odvajanjem i alatni strojevi

    (FETR12)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali
    ciljevi predmeta

    - naučiti studente znanjima o tehnologiji obrade odvajanjem
    - stjecanje znanja o tehnološkim mogućnostima alatnih strojeva

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Klasificirati strojarske tehnologije.
    2. Klasificirati postupke obrade odvajanjem čestica i objasniti važnost pojedinih postupaka.
    3. Skicirati strojeve i opremu na kojima se izvode pojedini postupci.
    4. Prezentirati načela rada i primjenu alatnih strojeva
    5. Karakterizirati značajke alatnih strojeva
    6. Komentirati izraze za brzinu rezanja, volumen odvojenih čestica, silu rezanja, moment, utrošenu snagu, teorijsku hrapavost te glavno strojno vrijeme za pojedine postupke obrade odvajanjem.
    7. Komentirati mehanizme i oblike trošenje alata pri obradi odvajanjem

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i podjela postupaka obrade metala odvajanjem čestica. Gibanje alata i obratka, osnovna geometrija. Nastajanje i oblici odvojenih čestica. Toplinske pojave. Trošenje alata. Materijali za rezne alate. Kvaliteta obrađene površine. Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, blanjanje, bušenje, glodanje, vlačenje, piljenje. Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije obrade: brušenje, honanje, superfiniš, lepanje, poliranje.
    Klasifikacija obradnih strojeva. Struktura i tehničke značajke obradnih strojeva. Tipični dijelovi i mehanizmi obradnih strojeva. Nosivi elementi, vodilice, uležištenja, pogonski sustavi obradnih strojeva. Klasični obradni strojevi za obradu alatima definirane geometrije oštrice. Klasični obradni strojevi za obradu alatima nedefinirane geometrije oštrice. Strojevi za izradu zupčanika. Osnove računalom upravljanih obradnih strojeva. Višeoperacijski računalom upravljani obradni strojevi.

    preporučena literatura
    • Bajić, D. “Obrada odvajanjem i alatni strojevi”, autorizirana predavanja.

    • Ekinović S.: “Postupci obrade rezanjem”, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Zenici, 2003.

    • Ekinović S.: “Mašine alatke”, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Zenici, 2001.

    dopunska literatura
    • Cebalo, R.: Obrada odvajanjem čestica, Obrađena pitanja i zadaci, Zagreb, 2000.

    • Cebalo, R.: Fleksibilni obradni sustavi, Vlastito izdanje, Zagreb, 2000.

    • WEB stranice o ovim sadržajima

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedna nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena (%)=(M1 + M2)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

    Prema Članku 71. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima najmanje 70% nastavnih sati, a laboratorijskim vježbama 100%. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod i podjela postupaka obrade metala odvajanjem čestica. Gibanje alata i obratka, osnovna geometrija.

    3 sata
    2.

    Nastajanje i oblici odvojenih čestica.

    3 sata
    3.

    Toplinske pojave pri obradi odvajanjem čestica.

    3 sata
    4.

    Trošenje alata.

    3 sata
    5.

    Materijali za rezne alate.

    3 sata
    6.

    Kvaliteta obrađene površine.

    3 sata
    7.

    Klasifikacija alatnih strojeva. Struktura i tehničke značajke alatnih strojeva.

    3 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    Tipični dijelovi i mehanizmi alatnih strojeva. Nosivi elementi, vodilice, uležištenja, pogonski sustavi alatnih strojeva.

    3 sata
    10.

    Klasični alatni strojevi za obradu alatima definirane geometrije oštrice: tokarilice, bušilice.

    3 sata
    11.

    Klasični alatni strojevi za obradu alatima definirane geometrije oštrice: glodalice, blanjalice, provlačilice, pile.

    3 sata
    12.

    Klasični alatni strojevi za obradu alatima nedefinirane geometrije oštrice. Strojevi za izradu zupčanika.

    3 sata
    13.

    Osnove računalom upravljanih alatnih strojeva: vrste upravljanja, načini programiranja, sustavi za prihvat alata i obradaka, izvedbe.

    3 sata
    14.

    Višeoperacijski računalom upravljani alatni strojevi, prilagodljive obradne čelije, prilagodljivi obradni sustavi. Značajke strojeva za visokobrzinske obrade.

    3 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s alatnim strojevima u laboratoriju. Tokarenje. Geometrija alata i obratka. Vrste odvojenih čestica, materijali za rezne alate.

    2 sata
    2.

    Tokarenje. Izrada navoja. Izrada konusa.

    2 sata
    3.

    Blanjanje i dubljenje. Mjerenje koeficijenta sabijanja.

    2 sata
    4.

    Postupci za izradu uvrta i provrta: bušenje, upuštanje i razvrtavanje. Mjerenje aksijalne sile i momenta kod bušenja.

    2 sata
    5.

    Piljenje, provlačenje. Mjerenje glavne sile rezanja kod tokarenja pomoću utroška snage.

    2 sata
    6.

    Glodanje. Mjerenje hrapavosti obrađene površine.

    2 sata
    7.

    Postupci završne obrade: brušenje, honanje, superfiniš, poliranje.

    2 sata
    8.

    Gibanja, tipični dijelovi i mehanizmi obradnih strojeva instaliranih u laboratoriju. Određivanje proizvodnog stupnja dimenzijskog iskorištenja obradnog stroja.

    2 sata
    9.

    Određivanje proizvodnog stupnja iskorištenja brzine.

    2 sata
    10.

    Ispitivanje geometrijske točnost tokarilice i bušilice. Utjecaj odabira stroja i postupka obrade na točnost obrade.

    2 sata
    11.

    Krutost sustava stroj-alat-predmet obrade. Prednamještanje obratka i alata kod vertikalnog obradnog centra.

    2 sata
    12.

    Određivanje proizvodnog stupnja iskorištenja posmaka, Određivanje proizvodnosti.

    2 sata
    13.

    Izrada programa za vertikalni obradni centar, Priprema i izrada modela na 3D printeru.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.