FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Projektiranje i korištenje računalnih mreža

    (FELP17)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Kolegij pruža Temeljna znanja s područja projektiranja, izvođenja i korištenja računalnih mreža.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Nabrojati osnovne dijelove projekta računalne mreže.
    2. Izraditi projekt računalne mreže prema zahtjevima investitora.
    3. Izvesti mjerenja na strukturnom kabliranju računalne mreže.
    4. Povezati pasivnu i aktivnu mrežnu opremu.
    5. Prilagoditi osnovne mrežne servise.
    6. Rukovati izgrađenom računalnom mrežom.
    7. Analizirati probleme u radu računalne mreže..

    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Definiranje zahtjeva korisnika. Radne grupe. Određivanje radnih grupa. Elementi računalnih mreža: računala, čvorišta, kanali. Lokalne mreže, Ethernet. Razvoj topologije lokalnih mreža. Razvoj kabliranja. Strukturno kabliranje. Kabliranje kruga, zgrade (vertikalni razvod) i kata (horizontalni razvod). Instalacijski elementi: kablovi, priključnice, prespojne ploče. Karakteristike i kategorije bakrenih (UTP, STP) i optičkih kablova. Standardizacija: ISO/IEC 11801, EIA/TIA 569. Izrada projektne dokumentacije: sadržaj, organizacija, sustav označivanja. Standardizacija: IEC 750, IEC 1082. . Izvođenje instalacije: vertikalni razvod, horizontalni razvod. Prespajanje grana. Mjerenja na instalaciji. Identifikacija i ispitivanje vodova. Označivanje vodova i priključnica. Dokumentiranje mjerenja. Primopredaja mreže. Izbor i podešavanje aktivne opreme. Integracija mrežnih podsustava računala. Instaliranje i podešavanje modemskih veza. Instaliranje i podešavanje priključka lokalnih mreža. Mrežna arhitektura TCP/IP (Interneta). Adresiranje i domene imena. Instaliranje i podešavanje TCP/IP programske podrške. Nepovezane i skrivene mreže (intranet). Rezervirane adrese. Instaliranje i podešavanje intranet mreža. Sigurnost računala i podataka. Filtriranje prometa. Vatrozid.

    preporučena literatura
    • A.S. Tanenbaum, D.J.Wetherall, Computer Neworks, 5th edition, PEARSON, 2012

    • Turk, S.: Računarske mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • Rožić, N.: Informacije i komunikacije: kodiranje s primjenama, Zagreb 1992.

    dopunska literatura
    • Ožegović, J. Ivana, G. Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama, Veleučilište u Splitu, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda za elektroniku.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra pišu se dva međuispita (kolokvija). Međuispit se smatra položenim ukoliko je suma svih postignutih bodova veća ili jednaka 50%. Tijekom semestra pišu se testovi na početku svakog termina laboratorijskih vježbi.
    Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima teorije.
    Uvjet za konačnu pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena laboratorijskih vježbi, pozitivna ocjena seminarskog rada, pozitivna ocjena nazočnosti na predavanjima i pozitivna ocjena međuispita teorije.

    Ocjena(%)=0,10NP+0,15L + 0,15 SR+ 0,6(M1 + M2)/2
    NP – nazočnost na predavanjima u postotcima
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima
    SR- ocjena seminarskog rada (projekta) izražena u postotcima
    M1, M2 - bodovi na međuispitima teorije izraženi u postocima.

    Ispit je položen ukoliko je ukupna postotna ocjena iznad 50%. Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit teorije koji pokriva gradivo cijelog semestra.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Uvod
    1.1. Razvoj i opća svojstva računalnih mreža
    1.2. Elementi računalnih mreža
    1.3. Hijerarhijski sustavi

    2 sata
    2.

    2. Pregled tehnologije lokalnih i pristupnih mreža
    2.1. Tehnologija terminalskih mreža
    2.2. Tehnologija žičanih lokalnih mreža
    2.3. Tehnologija bežičnih lokalnih mreža
    2.4. Tehnologija pristupnih mreža

    2 sata
    3.

    3. Strukturno kabliranje
    3.1. Potreba i arhitektura strukturnog kabliranja
    3.2. Komponente strukturnog kabliranja za žičane mreže
    3.3. Komponente strukturnog kabliranja za optičke mreže
    3.4. Zahtjevi kod izvođenja instalacije
    3.5. Mjerenja na instalacijama - UTP
    3.6. Mjerenja na instalacijama - optički kablovi

    6 sati
    4.

    4. Projektiranje lokalnih mreža
    4.1. Radne grupe
    4.2. Izbor tehnologije radnih grupa
    4.3. Izrada projektne dokumentacije - sadržaj, opći dio i tehnički opis
    4.4. Izrada projektne dokumentacije - projekt mreže kruga, zgrade, kata i opreme
    4.5. Izrada projektne dokumentacije - sustav označavanja opreme i razdjelnika

    6 sati
    5.

    5. Tehnologija Interneta
    5.1. Mrežna arhitektura Interneta (TCP/IP)
    - Arhitektura TCP/IP skupa protokola
    - Topološka struktura Interneta
    - SLIP - Protokol za modemske komunikacije
    - PPP - Point - to - Point Protocol
    5.2. IP - Internet protokol
    - IP adrese
    - Mrežna maska i primjena
    - Broj protokola i broj usluge
    - Identifikacija tokova podataka
    - IP adrese za privatne mreže
    5.3. Usmjeravanje na Internetu
    - Usmjeravanje paketa
    - Usmjeravajući protokoli
    - ARP - Address Resolution Protocol

    4 sata
    6.

    6. Primjena tehnologije Interneta
    6.1. Kvaliteta usluge Interneta
    - Broj protokola i broj usluge
    - Identifikacija tokova podataka
    - IP protokol i kvaliteta usluge
    6.2. Korisničke usluge
    - Korisnički račun, Telnet, SSH
    - FTP - File Transport Protocol
    - Protokoli za razmjenu elektroničke pošte
    - HTTP - HyperText Transfer Protocol
    6.3. Identifikacija objekata na Internetu
    - Identifikacija elemenata mreže
    - Identifikacija podataka i osoba

    4 sata
    7.

    7. Upravljanje računalnim mrežama
    7.1. Organizacija lokalne mreže
    - Spajanje računala u mrežu
    - Premosnici i prospojnici
    - Korisnici i korisnički računi
    7.2. Organizacija mreže prema radnim grupama
    - Segmentacija lokalne mreže
    - Virtualne lokalne mreže na podatkovnoj razini
    - Virtualne lokalne mreže na mrežnoj razini
    7.3. Konfiguracija mrežnih servisa
    - DNS sustav
    - SNMP - Simple Network Management Protocol
    - Korištenje ICMP protokola

    4 sata
    8.

    8. Projektiranje i održavanje računalnih mreža sa stanovišta sigurnosti
    8.1. Sigurnosne prijetnje i načini zaštite sustava
    - Fizička zaštita mrežne opreme
    - Organizacija sigurnosti po razinama sustava
    - Sigurnost operacijskog sustava i korisnika
    8.2. Tipovi radnih grupa prema zahtijevanoj razini zaštite
    - Vrste radnih grupa po sigurnosti
    - Topologija sigurnosti radnih grupa
    - Primjer

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Izrada kabela i strukturno kabliranje

    3 sata
    2.

    Mjerenja na kabelima

    3 sata
    3.

    IP adresni prostor, mreže i podmreže

    3 sata
    4.

    TCP/IP stog, usmjeravanje na Internetu

    3 sata
    5.

    Protokoli usmjeravanja na Internetu

    3 sata
    6.

    Pristupne liste, NAT, DHCP

    3 sata
    7.

    Prospojnici i L2, STP protokol

    3 sata
    8.

    Napredniji principi raslojavanja lokalne mreže

    3 sata
    9.

    Bežične lokalne mreže - WLAN

    3 sata
    10.

    Podešavanje složene mreže

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.