FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Digitalna tehnika

    (FELO11)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Kolegij pruža temeljna znanja Booleove algebre i teorije automata kao osnovu digitalne elektronike, uz praktična znanja sinteze kombinacijskih i sekvencijalnih digitalnih sklopova, te programabilnih struktura

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Konstruirati kombinacijske i sekvencijalne digitalne sklopove
    2. Izabrati optimalnu metodu sinteze
    3. Primijeniti postulate i teoreme Booleove algebre
    4. Primijeniti digitalne sklopove nižeg, srednjeg i visokog stupnja integracije
    5. Objasniti informacijsku strukturu sustava
    6. Objasniti postignute rezultate sinteze digitalnih sustava.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Digitalni i analogni signali. Informacija. Kodiranje. Brojevni sustavi. Binarni brojevni sustav. Zbrajanje po modulu. Elementarni logički sklopovi. Booleova algebra i algebra logike. Booleove funkcije. Minimizacija Booleove funkcije i realizacija sklopova logičkim vratima. Realizacija sklopova korištenjem multipleksera i demultipleksera. Multipleksersko demultiplekserske strukture (ROM). Programabilne logičke strukture. Vremenski odnosi. Bistabili. Sinteza općih bistabila. Registri, pomačni registri i brojila. Memorije (RAM). Diskretni konačni digitalni automati. Zadavanje i minimizacija automata. Strukturna sinteza automata. Programabilni automati. Wilkiesov model. Koncept mikroprogramiranja. Algoritmi.

    preporučena literatura
    • Župan-Tkalić-Kunštić: Logičko projektiranje digitalnih sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1984, 1995.

    • Ožegović, J. Digitalna i mikroprocesorska tehnika, upute za laboratorijske vježbe, interna skripta, FESB Split 1995.

    dopunska literatura
    • Ožegović, J. Digitalna i mikroprocesorska tehnika, Udžbenik, Veleučilište u Splitu, Split 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda za elektroniku.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra pišu se testovi na kraju svakog termina predavanja.
    Tijekom semestra pišu se testovi na početku svakog termina laboratorijskih vježbi.
    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) zadataka u 8. i 15. tjednu nastave. Na međuispitima studenti moraju postići 50% svih bodova, s time da za svaki od zadataka moraju postići najmanje 25% bodova. Na završnom ispitu studenti koji polože međuispite zadataka oslobođeni su rješavanja zadataka.

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) teorije u 8. i 15. tjednu nastave. Na međuispitima studenti moraju postići 50% svih bodova, s time da na svako pitanje moraju odgovoriti s najmanje 25% bodova. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima teorije.

    Uvjet za konačnu pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz testova predavanja, pozitivna ocjena laboratorijskih vježbi, pozitivna ocjena međuispita zadataka i pozitivna ocjena međuispita teorije.

    Ocjena(%)=0,15P +0,10L + 0,25(Z1+Z2)/2 + 0,5(M1 + M2)/2
    P - ocjena iz testa predavanja izražena u postocima
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    Z1, Z2 - bodovi na međuispitima zadataka izraženi u postocima
    M1, M2 - bodovi na međuispitima teorije izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit zadataka koji sadrži 3 ili 4 zadatka, te usmeni ispit teorije koje se sastoji od dva kvalifikacijska pitanja (osnovni pojmovi) i dva ispitna pitanja. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pismenog ispita zadataka, s time da svaki pojedini zadatak mora biti riješen s najmanje 25% pripadnih bodova; pozitivan odgovor na oba kvalifikacijska pitanja usmenog dijela ispita i 50% bodova na svakom od ispitnih pitanja teorije.

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave, ispitna grupa 25

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. PRIKAZ INFORMACIJA U DIGITALNIM SUSTAVIMA:
    1.1. Analogni i digitalni sustavi
    1.2. Informacijski volumen i digitalni sustav
    1.3. Kodovi i kodiranje
    2. BROJEVNI SUSTAVI
    2.1. Poliadski brojevni sustavi
    2.2. Izbor brojevnog sustava za digitalne sustave

    3 sata
    2.

    2. BROJEVNI SUSTAVI
    2.3. Prikaz brojeva binarnim kodovima
    2.4. Primjene binarnih kodova
    3. ARITMETIKA PO MODULU
    3.1. Definicija sume po modulu kao grupe
    3.2. Neutralni element i inverz za sumu po modulu
    3.3. Binarni brojevni sustav i suma po modulu
    3.4. Primjena drugog komplementa

    3 sata
    3.

    4. ELEMENTARNI LOGIČKI SKLOPOVI
    4.1. Koncept elementarnih logičkih sklopova
    4.2. Klasifikacija digitalnih tehnologija
    4.3. Diodna i diodno-tranzistorska logika
    4.4. Tranzistorski-tranzistorska logika
    4.5. Komplementarna MOS tehnologija
    4.6. Primjena elementarnih logičkih sklopova

    3 sata
    4.

    5. BOOLEOVA ALGEBRA
    5.1. Booleova algebra i algebra logike
    5.2. Postulati algebre logike
    5.3. Teoremi algebre logike s jednom varijablom
    5.4. Teoremi algebre logike s dvije varijable
    6. BOOLEOVE FUNKCIJE
    6.1. Booleova funkcija kao preslikavanje
    6.2. Osnovno zapisivanje i vrste Booleovih funkcija
    6.3. Grafički zapis Booleovih funkcija
    6.4. Ostali načini zapisa Booleove funkcije

    3 sata
    5.

    7. NORMALNI ALGEBARSKI OBLICI
    7.1. Algebarski zapis potpunim normalnim oblicima
    7.2. Svojstva negirane funkcije
    7.3. Minimalni normalni oblici
    8. POTPUNI SKUPOVI FUNKCIJA
    8.1. Elementarne funkcije
    8.2. Potpuni skup funkcija
    8.3. Dokazi potpunost za (I, NE) i (NI)
    8.4. Dokazi potpunost za (ILI, NE) i (NILI)

    3 sata
    6.

    9. MINIMIZACIJA NORMALNIH OBLIKA
    9.1. Kriteriji minimizacije
    9.2. Osnovni algebarski postupak minimizacije normalnih oblika
    9.3. Pomoćni algebarski postupci (proširenja)
    9.4. Postupak minimizacije PKNO
    10. POSTUPCI MINIMIZACIJE I REALIZACIJA NI I NILI VRATIMA
    10.1. Postupak minimizacije Veitchevim dijagramom
    10.2. Quinn-McClusky postupak minimizacije
    10.3. Harvardski postupak minimizacije
    10.4. Minimizacija i realizacija NI vratima
    10.5. Minimizacija i realizacija NILI vratima
    10.6. Sinteza sklopova za zbrajanje

    3 sata
    7.

    11. KOMBINACIJSKI SKLOPOVI SREDNJEG STUPNJA INTEGRACIJE
    11.1. Selektor/multiplekser
    11.2. Dekoder/demultiplekser
    11.3. Enkoder s prioritetom
    12. REALIZACIJA BF MULTIPLEKSEROM
    12.1. Pristup realizaciji Booleove funkcije multiplekserom
    12.2. Realizacija BF multiplekserom za n=m
    12.3. Realizacija BF multiplekserom za n>m
    12.4. Minimizacija multiplekserskog stabla
    13. REALIZACIJA BF DEMULTIPLEKSEROM
    13.1. Pristup realizaciji Booleove funkcije demultiplekserom
    13.2. Realizacija BF demultiplekserom za n=m
    13.3. Realizacija BF demultiplekserom za n>m
    13.4. Minimizacija demultiplekserskog stabla

    3 sata
    8.

    1. kolokvij

    3 sata
    9.

    14. MULTIPLEKSERSKO-DEMULTIPLEKSERSKA (MD) STRUKTURA
    14.1. Multipleksersko-demultiplekserska struktura
    14.2. Optimalna veličina MD strukture
    14.3. Memorije sa samom očitavanjem
    15. PROGRAMABILNE LOGIČKE STRUKTURE
    15.1. Definicija programabilne logičke strukture
    15.2. FPLA (Field Programmable Logic Array)
    15.3. GAL (Generic Array Logic)
    15.4. CPLD (Complex Programmable Logic Device) i jezici za definiranje sklopovlja (HDL)

    3 sata
    10.

    16. SEKVENCIJALNI SKLOPOVI
    16.1. Kombinacijski sklopovi
    16.2. Sekvencijalni sklopovi
    16.3. Kašnjenje i pamćenje
    17. RAD SKLOPA U DISKRETNOM VREMENU
    17.1. Diskretno vrijeme
    17.2. Rad sklopa u diskretnom vremenu
    17.3. Sinkroni sklopovi
    18. BISTABIL KAO SKLOP
    18.1. Osnovni sklop za pamćenje - elementarni RS bistabil
    18.2. Sinkronizacija bistabila s diskretnim vremenom
    18.3. Bistabil kao funkcionalni blok
    18.4. Standardni bistabili

    3 sata
    11.

    19. SINTEZA OPĆIH BISTABILA
    19.1. Model realizacije općih bistabila
    19.2. Metoda rekonstrukcije
    19.3. Metoda izjednačavanja
    19.4. Metoda za D bistabil
    20. SLOŽENI SKLOPOVI S BISTABILIMA
    20.1. Registar
    20.2. Pomačni registar
    20.3. Brojilo

    3 sata
    12.

    21. DIGITALNI AUTOMAT
    21.1. Sustav s upravljanjem
    21.2. Svojstva automata
    22. APSTRAKTNI MODEL DIGITALNOG AUTOMATA
    22.1. Automat kao petorka
    22.2. Zapisivanje automata
    22.3. Sinteza automata
    23. ZADAVANJE AUTOMATA
    23.1. Pristupi zadavanju automata
    23.2. Vrste ulazne sekvence
    23.3. Postupak zadavanja korak po korak
    23.4. Primjena postupka korak po korak

    3 sata
    13.

    24. EKVIVALENTNOST AUTOMATA
    24.1. Odnosi jednakosti među automatima
    24.2. Definicija ekvivalentnosti automata
    24.3. Definicija ekvivalentnosti stanja
    24.4. Nužan i dovoljan uvjet ekvivalencije
    24.5. Minimizacija primitivne tablice

    3 sata
    14.

    25. STRUKTURNA SINTEZA AUTOMATA
    25.1. Model realizacije automata
    25.2. Kodiranje automata
    25.3. Tablica automata s kodovima
    25.4. Sinteza konkretnog automata
    26. AUTOMATI I ALGORITMI
    26.1. Programabilni automat
    26.2. Algoritam
    26.3. Turingov stroj

    3 sata
    15.

    2. kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    1. PRIKAZ INFORMACIJA U DIGITALNIM SUSTAVIMA:
    1.1. Analogni i digitalni sustavi
    1.2. Informacijski volumen i digitalni sustav
    1.3. Kodovi i kodiranje

    1 sat
    2.

    2. BROJEVNI SUSTAVI
    2.1. Poliadski brojevni sustavi
    2.2. Izbor brojevnog sustava za digitalne sustave

    1 sat
    3.

    2. BROJEVNI SUSTAVI
    2.3. Prikaz brojeva binarnim kodovima
    2.4. Primjene binarnih kodova

    1 sat
    4.

    3. ARITMETIKA PO MODULU
    3.1. Definicija sume po modulu kao grupe
    3.2. Neutralni element i inverz za sumu po modulu
    3.3. Binarni brojevni sustav i suma po modulu
    3.4. Primjena drugog komplementa

    1 sat
    5.

    4. ELEMENTARNI LOGIČKI SKLOPOVI
    4.1. Koncept elementarnih logičkih sklopova
    4.2. Klasifikacija digitalnih tehnologija
    4.3. Diodna i diodno-tranzistorska logika
    4.4. Tranzistorski-tranzistorska logika
    4.5. Komplementarna MOS tehnologija
    4.6. Primjena elementarnih logičkih sklopova

    1 sat
    6.

    5. BOOLEOVA ALGEBRA
    5.1. Booleova algebra i algebra logike
    5.2. Postulati algebre logike
    5.3. Teoremi algebre logike s jednom varijablom
    5.4. Teoremi algebre logike s dvije varijable
    6. BOOLEOVE FUNKCIJE
    6.1. Booleova funkcija kao preslikavanje
    6.2. Osnovno zapisivanje i vrste Booleovih funkcija
    6.3. Grafički zapis Booleovih funkcija
    6.4. Ostali načini zapisa Booleove funkcije

    1 sat
    7.

    7. NORMALNI ALGEBARSKI OBLICI
    7.1. Algebarski zapis potpunim normalnim oblicima
    7.2. Svojstva negirane funkcije
    7.3. Minimalni normalni oblici
    8. POTPUNI SKUPOVI FUNKCIJA
    8.1. Elementarne funkcije
    8.2. Potpuni skup funkcija
    8.3. Dokazi potpunost za (I, NE) i (NI)
    8.4. Dokazi potpunost za (ILI, NE) i (NILI)

    1 sat
    8.

    9. MINIMIZACIJA NORMALNIH OBLIKA
    9.1. Kriteriji minimizacije
    9.2. Osnovni algebarski postupak minimizacije normalnih oblika
    9.3. Pomoćni algebarski postupci (proširenja)
    9.4. Postupak minimizacije PKNO
    10. POSTUPCI MINIMIZACIJE I REALIZACIJA NI I NILI VRATIMA
    10.1. Postupak minimizacije Veitchevim dijagramom
    10.2. Quinn-McClusky postupak minimizacije
    10.3. Harvardski postupak minimizacije
    10.4. Minimizacija i realizacija NI vratima
    10.5. Minimizacija i realizacija NILI vratima
    10.6. Sinteza sklopova za zbrajanje

    1 sat
    9.

    11. KOMBINACIJSKI SKLOPOVI SREDNJEG STUPNJA INTEGRACIJE
    11.1. Selektor/multiplekser
    11.2. Dekoder/demultiplekser
    11.3. Enkoder s prioritetom
    12. REALIZACIJA BF MULTIPLEKSEROM
    12.1. Pristup realizaciji Booleove funkcije multiplekserom
    12.2. Realizacija BF multiplekserom za n=m
    12.3. Realizacija BF multiplekserom za n>m
    12.4. Minimizacija multiplekserskog stabla

    1 sat
    10.

    13. REALIZACIJA BF DEMULTIPLEKSEROM
    13.1. Pristup realizaciji Booleove funkcije demultiplekserom
    13.2. Realizacija BF demultiplekserom za n=m
    13.3. Realizacija BF demultiplekserom za n>m
    13.4. Minimizacija demultiplekserskog stabla
    14. MULTIPLEKSERSKO-DEMULTIPLEKSERSKA (MD) STRUKTURA
    14.1. Multipleksersko-demultiplekserska struktura
    14.2. Optimalna veličina MD strukture
    14.3. Memorije sa samom očitavanjem
    15. PROGRAMABILNE LOGIČKE STRUKTURE
    15.1. Definicija programabilne logičke strukture
    15.2. FPLA (Field Programmable Logic Array)
    15.3. GAL (Generic Array Logic)
    15.4. CPLD (Complex Programmable Logic Device) i jezici za definiranje sklopovlja (HDL)

    1 sat
    11.

    16. SEKVENCIJALNI SKLOPOVI
    16.1. Kombinacijski sklopovi
    16.2. Sekvencijalni sklopovi
    16.3. Kašnjenje i pamćenje
    17. RAD SKLOPA U DISKRETNOM VREMENU
    17.1. Diskretno vrijeme
    17.2. Rad sklopa u diskretnom vremenu
    17.3. Sinkroni sklopovi
    18. BISTABIL KAO SKLOP
    18.1. Osnovni sklop za pamćenje - elementarni RS bistabil
    18.2. Sinkronizacija bistabila s diskretnim vremenom
    18.3. Bistabil kao funkcionalni blok
    18.4. Standardni bistabili

    1 sat
    12.

    19. SINTEZA OPĆIH BISTABILA
    19.1. Model realizacije općih bistabila
    19.2. Metoda rekonstrukcije
    19.3. Metoda izjednačavanja
    19.4. Metoda za D bistabil
    20. SLOŽENI SKLOPOVI S BISTABILIMA
    20.1. Registar
    20.2. Pomačni registar
    20.3. Brojilo

    1 sat
    13.

    21. DIGITALNI AUTOMAT
    21.1. Sustav s upravljanjem
    21.2. Svojstva automata
    22. APSTRAKTNI MODEL DIGITALNOG AUTOMATA
    22.1. Automat kao petorka
    22.2. Zapisivanje automata
    22.3. Sinteza automata
    23. ZADAVANJE AUTOMATA
    23.1. Pristupi zadavanju automata
    23.2. Vrste ulazne sekvence
    23.3. Postupak zadavanja korak po korak
    23.4. Primjena postupka korak po korak
    24. EKVIVALENTNOST AUTOMATA
    24.1. Odnosi jednakosti među automatima
    24.2. Definicija ekvivalentnosti automata
    24.3. Definicija ekvivalentnosti stanja
    24.4. Nužan i dovoljan uvjet ekvivalencije
    24.5. Minimizacija primitivne tablice

    1 sat
    14.

    25. STRUKTURNA SINTEZA AUTOMATA
    25.1. Model realizacije automata
    25.2. Kodiranje automata
    25.3. Tablica automata s kodovima
    25.4. Sinteza konkretnog automata

    1 sat
    15.

    26. AUTOMATI I ALGORITMI
    26.1. Programabilni automat
    26.2. Algoritam
    26.3. Turingov stroj

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Elementarni logički sklopovi

    3 sata
    2.

    Minimizacija Booleovih funkcija i sinteza logičkim vratima NI i NILI

    3 sata
    3.

    Sinteza sklopova za otkrivanje i otklanjanje pogrješki

    3 sata
    4.

    Sinteza sklopova primjenom multipleksera

    3 sata
    5.

    Sinteza programabilnih logičkih struktura (EPROM, GAL)

    3 sata
    6.

    Sinteza bistabila

    3 sata
    7.

    Sinteza generatora sekvence

    3 sata
    8.

    Sinteza digitalnih automata logičkim vratima i bistabilima

    3 sata
    9.

    Sinteza digitalnih automata programabilnim logičkim strukturama (EPROM, GAL)

    3 sata
    10.

    Simulacija Turingovog stroja

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.