FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektronički sklopovi

    (FELO04)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Elektronički elementi
    ciljevi predmeta

    Sposobnost analize osnovnih analognih elektroničkih sklopova u statičkim i dinamičkim uvjetima rada. Upoznavanje i analiza sklopova s operacijskim pojačalom te osnovnih impulsnih sklopova.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. sprovesti analizu osnovnih diodnih sklopova,
    2. sprovesti analizu rada elementarnih izvedbi pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima u statičkim uvjetima rada,
    3. primijeniti hibridni nadomjesni model bipolarnog tranzistora za proračun osnovnih parametara pojačala s bipolarnim tranzistorima u dinamičkim uvjetima rada,
    4. opisati utjecaj frekvencije na rad pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorom,
    5. objasniti rad osnovnih sklopova s operacijskim pojačalom,
    6. objasniti rad tranzistora kao sklopke,
    7. nabrojati vrste i primjene multivibratora.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovni postupci analize elektroničkih sklopova. Diode i diodni sklopovi. Osnovni sklopovi pojačala s bipolarnim tranzistorom i unipolarnim tranzistorom. Kaskadni spojevi pojačala. Frekvencijske karakteristike pojačala. Sklopovi s povratnom vezom. Klase pojačala snage. Diferencijsko pojačalo. Operacijsko pojačalo. Sklopovi realizirani operacijskim pojačalom. Linearno valno oblikovanje. Tranzistor kao sklopka. Multivibratori.

    preporučena literatura
    • Slapničar, P.; Gotovac S.: Elektronički sklopovi, FESB – Split, 2000.

    • Biljanović, P.: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

    • Zulim, I. P. Biljanović: Elektronički sklopovi - zbirka zadataka, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

    dopunska literatura
    • Slapničar P.: Impulsna i digitalna tehnika, FESB-Split 2001.

    • Biljanović, P.: Mikroelektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon završetka semestra. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere gradiva riješenog na kolokvijima.

    Ocjena(%)=0,15L+0,05P + 0,4(M1 + M2)
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    P- prisustvovanje nastavi,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 75% dobar (3)
    76% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

    Studenti mogu dodatno popraviti ocjenu putem seminara ili praktičnog rada.

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 12 teorijskih pitanja i 6 zadatka. Da bi ispit bio uspješno položen student treba imati 50% bodova iz teoretskog dijela ispita i riješena 3 zadatka. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere gradiva riješenog na pismenom ispitu.

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave (ispitna grupa 13).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Osnovni postupci analize elektroničkih sklopova.

    3 sata
    2.

    Diode i diodni sklopovi. Ispravljači i stabilizatori napona.

    3 sata
    3.

    Osnovni pojmovi o pojačalima. Utjecaj nelinearnosti karakteristika na rad elektroničkih sklopova.

    3 sata
    4.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZE. Statički uvjeti rada.

    3 sata
    5.

    Dinamički uvjeti rada pojačala u spoju ZE.

    3 sata
    6.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZB.Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZC.

    3 sata
    7.

    Pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju ZS.

    3 sata
    8.

    Kaskadni spojevi pojačala. Frekvencijske karakteristike elektroničkih sklopova. Povratna veza.

    3 sata
    9.

    Pojačala snage. Diferencjisko pojačalo.

    3 sata
    10.

    Operacijsko pojačalo.

    3 sata
    11.

    Impulsna i digitalna elektronika. Linearno valno oblikovanje.

    3 sata
    12.

    Tranzistor kao sklopka. Tranzistor kao logički sklop NE.

    3 sata
    13.

    Multivibratori. Schmittov bistabil.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Osnovni postupci analize elektroničkih sklopova.

    3 sata
    2.

    Diode i diodni sklopovi. Ispravljači i stabilizatori napona.

    3 sata
    3.

    Osnovni pojmovi o pojačalima.

    3 sata
    4.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZE. Statički uvjeti rada.

    3 sata
    5.

    Dinamički uvjeti rada pojačala u spoju ZE.

    3 sata
    6.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZB. Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZC.

    3 sata
    7.

    Pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju ZS.

    3 sata
    8.

    Kaskadni spojevi pojačala. Frekvencijske karakteristike elektroničkih sklopova.

    3 sata
    9.

    Povratna veza. Diferencijsko pojačalo.

    3 sata
    10.

    Operacijsko pojačalo. Analiza sklopova s idealnim i realnim operacijskim pojačalom.

    3 sata
    11.

    Impulsna i digitalna elektronika. Linearno valno oblikovanje, analiza RC i CR mreža.

    3 sata
    12.

    Tranzistor kao sklopka. Tranzistor kao logički sklop NE.

    3 sata
    13.

    Multivibratori. Schmittov bistabil.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Dioda u ispravljačkom sklopu

    3 sata
    2.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZE

    3 sata
    3.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZB i spoju ZC

    3 sata
    4.

    Pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju ZS i spoju ZD

    3 sata
    5.

    Dvostupanjsko pojačalo

    3 sata
    6.

    Diferencijsko pojačalo

    3 sata
    7.

    Operacijsko pojačalo u sklopu invertirajućeg pojačala

    3 sata
    8.

    Sklop za deriviranje

    3 sata
    9.

    Sklop za integriranje

    3 sata
    10.

    Schmittov bistabil

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.