FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Regulacijska tehnika

    (FENO08)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu osnovnih načela automatske regulacije,
    • analizu i sintezu regulacijskih sustava.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. računski riješiti specifične inženjerske zadatke iz područja regulacijske tehnike,
    2. opisati osnovne komponente regulacijskih sustava,
    3. skicirati Nyquistov i Bodeove dijagrame regulacijskih sustava,
    4. primijeniti Laplaceovu transformaciju i algebru blokova u analizi i sintezi regulacijskih sustava,
    5. izračunati pokazatelje stabilnosti i kvalitete regulacije sustava,
    6. provesti eksperimentalnu analizu i sintezu RC članova tipičnih za regulacijske sustave,
    7. eksperimentalno ispitati dinamičke pokazatelje kvalitete regulacije za sustav regulacije temperature zraka,
    8. objasniti osnovne značajke digitalnih regulacijskih sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovni pojmovi i podjela sustava automatske regulacije
    Laplaceova transformacija, elementi regulacijskog kruga i ocjena svojstava vremenske funkcije
    Frekvencijska analiza: metode Nyquista i Bodea
    Prijenosne funkcije i vremenski odzivi osnovnih linearnih članova
    Frekvencijske karakteristike sklopova s operacijskim pojačalom
    Istosmjerni stroj kao objekt regulacije
    Prijenosne funkcije višepetljastih regulacijskih sustava (algebra blokova)
    Stabilnost sustava automatske regulacije. Hurwitzov, Nyquistov i Bodeov kriterij stabilnosti.
    Pokazatelji kvalitete regulacije
    PID regulator: podtipovi i diskretni oblik. Ziegler-Nicholsov postupak podešavanja parametara PID regulatora.
    Eksperimentalna sinteza sustava kaskadne regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora
    Sinteza linearnih sustava automatske regulacije (serijska i paralelna korekcija)
    Digitalna regulacija: z-transformacija, proces uzorkovanja i digitalni regulacijski sustavi
    Opis sustava u prostoru stanja

    preporučena literatura
    • Vukadinović, D., „Predavanja iz Regulacijske tehnike za šk. god. 2010/11“, FESB, Split, 2014. (u doc formatu)

    dopunska literatura
    • Goodwin, G.C., Graebe, S.F., Salgado M.E., „Control System Design“, Prentice Hall, 2001.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra odžat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7. tjedna nastave, a drugi nakon 13. tjedna nastave. Svaki međuispit sadrži 4 pitanja. Pitanja mogu biti teorijskog ili računskog tipa. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da suma ocjena iz laboratorijskih vježbi (L) i međuispita (M1 i M2), izražena u postocima, iznosi 50% ili više. Suma se računa prema sljedećem izrazu:
    Ocjena(%)=0,25L + 0,375(M1 + M2)
    gdje je:
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - ocjena iz međuispita izražena u postocima.
    Broj ostvarenih bodova na svakom međuispitu (M1 i M2) mora biti najmanje 50%. Studenti koji ne polože ispit preko međuispita polažu završni pismeni ispit koji sadrži 5 pitanja. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz završnog pismenog ispita je prikupljenih 50% bodova od ukupnog broja bodova. Studenti koji na završnom pismenom ispitu polažu samo gradivo onog međuispita kojeg nisu položili, na ispitu dobivaju 4 pitanja iz gradiva pripadajućeg međuispita.
    Ocjena za studente koji na završnom pismenom ispitu polažu cjelovito gradivo utvrđuje se na sljedeći način:
    Ocjena(%)=0,25L + 0,75I
    gdje je:
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    I - bodovi na završnom pismenom ispitu.
    Konačna ocjena iz kolegija utvrđuje se na sljedeći način:
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi i podjela sustava automatske regulacije

    2 sata
    2.

    Laplaceova transformacija, elementi regulacijskog kruga i ocjena svojstava vremenske funkcije

    2 sata
    3.

    Frekvencijska analiza: metode Nyquista i Bodea

    2 sata
    4.

    Prijenosne funkcije i vremenski odzivi osnovnih linearnih članova

    2 sata
    5.

    Frekvencijske karakteristike sklopova s operacijskim pojačalom

    2 sata
    6.

    Istosmjerni stroj kao objekt regulacije

    2 sata
    7.

    Prijenosne funkcije višepetljastih regulacijskih sustava (algebra blokova)

    2 sata
    8.

    Prvi međuispit (kolokvij)

    2 sata
    9.

    Stabilnost sustava automatske regulacije. Hurwitzov, Nyquistov i Bodeov kriterij stabilnosti.

    2 sata
    10.

    Pokazatelji kvalitete regulacije

    2 sata
    11.

    PID regulator: podtipovi i diskretni oblik. Ziegler-Nicholsov postupak podešavanja parametara PID regulatora.

    2 sata
    12.

    Eksperimentalna sinteza sustava kaskadne regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora

    1 sat
    13.

    Sinteza linearnih sustava automatske regulacije (serijska i paralelna korekcija)

    1 sat
    14.

    Digitalna regulacija: z-transformacija, proces uzorkovanja i digitalni regulacijski sustavi

    2 sata
    15.

    Opis sustava u prostoru stanja

    2 sata
    16.

    Drugi međuispit (kolokvij)

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Laplaceova transformacija, elementi regulacijskog kruga i ocjena svojstava vremenske funkcije

    1 sat
    2.

    Frekvencijska analiza: metode Nyquista i Bodea

    1 sat
    3.

    Prijenosne funkcije i vremenski odzivi osnovnih linearnih članova

    1 sat
    4.

    Frekvencijske karakteristike sklopova s operacijskim pojačalom

    1 sat
    5.

    Istosmjerni stroj kao objekt regulacije

    1 sat
    6.

    Prijenosne funkcije višepetljastih regulacijskih sustava (algebra blokova)

    1 sat
    7.

    Stabilnost sustava automatske regulacije. Hurwitzov, Nyquistov i Bodeov kriterij stabilnosti.

    1 sat
    8.

    Pokazatelji kvalitete regulacije

    1 sat
    9.

    PID regulator: podtipovi i diskretni oblik. Ziegler-Nicholsov postupak podešavanja parametara PID regulatora.

    1 sat
    10.

    Eksperimentalna sinteza sustava kaskadne regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora

    1 sat
    11.

    Sinteza linearnih sustava automatske regulacije (serijska i paralelna korekcija)

    1 sat
    12.

    Digitalna regulacija: z-transformacija, proces uzorkovanja i digitalni regulacijski sustavi

    1 sat
    13.

    Opis sustava u prostoru stanja

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Pasivni i aktivni RC članovi

    3 sata
    2.

    Bodeov amplitudni i fazni dijagram

    3 sata
    3.

    Sustav regulacije temperature zraka

    3 sata
    4.

    Sustav regulacije nivoa vode

    3 sata
    5.

    Sustav regulacije brzine vrtnje istosmjernog nezavisno uzbuđenog motora

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.