FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Projektiranje tehnoloških procesa

    (FETM02)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za projektiranja tehnološkog procesa u komadnoj proizvodnji u svrhu ispunjenja zahtjeva suvremenog tržišta: kvalitete proizvoda, cijene proizvoda i roka isporuke.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - Objasniti značajke prekidnih i neprekidnih tokova materijala u proizvodnom procesu
    - Vrjednovati proizvodne postupke s obzirom na njihove značajke i zahtijevana svojstva zadanih proizvoda
    - Analizirati tehnologičnost proizvoda
    - Odabrati početni materijal (oblik, dimenzije i količinu) s obzirom na konstrukcijske, tehnološke i ekonomske zahtjeve
    - Odabrati strojeve, alate, naprave i parametre obrade
    - Kreirati tehnološku dokumentaciju
    - Odrediti optimalnu veličinu serije
    - Odrediti troškove izrade proizvoda

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove proizvodnog menadžmenta. Proizvodni i tehnološki proces. Vrste tehnoloških procesa. Sposobnost tehnološkog procesa. Značenje projektiranja tehnološkog procesa. Osnovna načela projektiranja tehnološkog procesa. Tehničko-tehnološka analiza proizvoda. Izbor početnog materijala. Odabir tehnologije i obradnih strojeva. Odabir alata i parametara obrade. Odabir baza. Odabir ili konstrukcija steznih naprava i uređaja. Izračunavanje vremena izrade. Izračunavanje troškova izrade. Tehnološka dokumentacija. Redoslijed tehnoloških zahvata i operacija. Pogreške u obradi. Planiranje tehnoloških operacija u grupnoj tehnologiji. Osnove projektiranja tehnoloških procesa primjenom računala (CAPP). Određivanje optimalne veličine serije. Projektiranje tehnološkog procesa montaže.

    preporučena literatura
    • Halevi, G.: Process and Operation Planning, Kluwer Academic Publishers, 2003.

    • Scallan, P.: Process Planning: The design/manufacture interface, Butterworth-Heinemann, 2003.

    • Halevi, G., Weill, R. D.: Principles of Process Planning, Chapman & Hall, London, 1995.

    • Jurković, M., Tufekčić, Dž.: Tehnološki procesi: projektiranje i modeliranje, Mašinski fakultet, Tuzla, 2000.

    dopunska literatura
    • B. Bilić: Predavanja postavljena na e-learning portalu

    • Gačnik, V., Vodenik, F.: Projektiranje tehnoloških procesa, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

    • Buchmeister, B., Polajnar, A.: Priprava proizvodnje za delo v praksi, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2000.

    • Swift, K. G., Booker, J. D.: Manufacturing Process Selection Handbook, Butterworth-Heinemann, 2013.

    • Nelson, D. H., Schneider G.: Applied Manufacturing Process Planning, Prentice Hall, New Jersey, 2001.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Uvjet za izlazak na prvi međuispit je redovito pohađanje nastave od strane studenta/studentice. Uvjeti za izlazak na drugi međuispit su: redovito pohađanje nastave, najmanje 33 % bodova ostvarenih na prvom međuispitu i pozitivno ocijenjen projekt.
    Međuispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i u usmenoj formi.
    Na završni, popravni i komisijski ispit mogu pristupiti studenti/studentice koji su redovito pohađali nastavu i dobili pozitivnu ocjenu iz projekta.
    Na završnim ispitima studenti/studentice polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom i komisijskom ispitu studenti polažu cjelokupno gradivo predmeta. Ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja ispita i u usmenoj formi.
    Student/ica će dobiti pozitivnu ocjenu iz predmeta ako je dobio/dobila pozitivnu ocjena iz projekta i pozitivnu ocjenu na ispitu. Pod pozitivnom ocjenom na ispitu podrazumijeva se najmanje 50 % bodova na svakom međuispitu, odnosno najmanje 50 % bodova na završnom, popravnom ili komisijskom ispitu.
    Ukupna ocjena predmeta = 0,4K + 0,6I
    K – ocjena iz konstrukcijskih vježbi (projektni zadatak)
    I – ocjena ispita
    Bodovi (%): Ocjena ispita:
    50 % do 60 % dovoljan (2)
    61 % do 75 % dobar (3)
    76 % do 90 % vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % izvrstan (5)
    I% – prosječni broj bodova ostvaren na međuispitima izražen u postotku, odnosno broj bodova ostvaren na ispitu izražen u postotku.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Definiranje proizvodnog sustava i proizvodnog procesa te tehnološkog sustava i tehnološkog procesa. Značajke komadne i procesne industrije. Zadaci operativne pripreme rada. Osnovni elementi tehnološkog procesa (operacija, složeni i skupni zahvat, zahvat) u komadnoj industriji.

    3 sata
    2.

    Osnove projektiranja tehnološkog procesa u komadnoj proizvodnji.

    2 sata
    3.

    Klasifikacija proizvodnih tehnologija.
    Tehnološki procesi: Lijevanje. Tehnologije metalnog praha. Obrada deformacijom. Obrada odvajanjem materijala. Tehnologije spajanja. Toplinska obrada i površinska zaštita. Tehnologije prerade polimernih materijala: Ekstruzija, kalandriranje, injekcijsko prešanje, izravno prešanje, puhanje, termooblikovanje.

    5 sati
    4.

    Odabir početnog materijala.

    2 sata
    5.

    Opći tok tehnološkog procesa.
    Detaljna razrada tehnološkog procesa.

    1 sat
    6.

    Vrste tehnoloških operacija u obradi odvajanjem materijala. Određivanje optimalnog redoslijeda tehnoloških operacija i zahvata.

    1 sat
    7.

    KOLOKVIJ 1

    2 sata
    8.

    Vrste baza. Odabir tehnoloških baza.

    1 sat
    9.

    Stezne naprave i uređaji. Osnovna načela konstruiranja posebnih steznih naprava.

    2 sata
    10.

    Odabir alata i parametara obrade.

    2 sata
    11.

    Pogreške u obradi.

    2 sata
    12.

    Struktura i izračunavanje vremena izrade (pripremno-završno vrijeme, tehnološko vrijeme, pomoćno vrijeme i dodatno vrijeme). Izračunavanje troškova izradbe. Ciklusi proizvodnje.

    2 sata
    13.

    Grupna tehnologija.

    1 sat
    14.

    Određivanje optimalne veličine serije.

    2 sata
    15.

    KOLOKVIJ 2

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Oblikovanje 3D modela u softveru Siemens NX.

    6 sati
    2.

    Izrada radionička dokumentacije korištenjem softvera Siemens NX.

    2 sata
    3.

    Prilagodba modela za postupak brze izrade prototipova te 3D brza izrada izabranih modela.

    2 sata
    4.

    Primjer projektiranja tehnološkog procesa: Izbor polaznog materijala, izbor redoslijeda operacija, izbor radnih mjesta.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Primjer projektiranja tehnološkog procesa: Detaljna razrada tehnoloških operacija, izbor alata, izbor režima obrade, izračun vremena potrebnog za izradu serije proizvoda.

    5 sati
    2.

    Samostalan rad studenata na izradi projektnih zadataka.

    8 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.