FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnološka priprema proizvodnje

    (FETL25)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski studij inustrijsko inženjerstvo ili strojarstvo.
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je:
    • naučiti odabrati polazni materijal i proizvodnu opremu za određenu seriju proizvoda
    • izraditi optimalan tehnološki postupak
    • znati mjeriti, razlučivati i analizirati vremena u proizvodnom procesu
    • znati identificirati gubitke u proizvodnji

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. analizirati konstrukciju proizvoda za potrebe izrade tehnološkog procesa
    2. odabrati optimalan početni materijal
    3. ustanoviti tip proizvodnje u odnosu na potreban broj komada
    4. razdvojiti na elemente vrijeme potrebno za proizvodnju serije proizvoda
    5. preporučiti suvremene proizvodne postupke i njihovu primjenu
    6. testirati objektivnost, točnost i preciznost snimatelja vremena
    7. razlučiti cikličke, periodičke i slučajne zahvate u proizvodnji
    8. otkriti vremenske gubitke u radu

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove proizvodnog menadžmenta. Proizvodni i tehnološki proces. Vrste tehnoloških procesa. Sposbnost tehnološkog procesa. Načela projektiranja tehnološkog procesa. Značenje projektiranja tehnološkog procesa. Izbor početnog materijala. Analiza vremena izrade. Troškovi izrade. Pogreške u obradi. Odabir alata i parametara obrade. Stezne naprave. Tehnološka dokumentacija. Redoslijed tehnoloških zahvata i operacija. Projektiranje tehnološkog procesa montaže. Grupna tehnologija. Economic batch size.

    preporučena literatura
    • Veža, I.: Predavanja postavljena na e-learning portalu

    • Jurković, M., Tufekčić, Dž.: Tehnološki procesi: projektiranje i modeliranje, Mašinski fakultet, Tuzla, 2000.

    • Taboršak, D.: Studij rada, Informator, Zagreb, 2004

    dopunska literatura
    • Gačnik, V., Vodenik, F.: Projektiranje tehnoloških procesa, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

    • Buchmeister, B., Polajnar, A.: Priprava proizvodnje za delo v praksi, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2000.

    • Halevi, G., Weill, R. D.: Principles of Process Planning, Chapman & Hall, London, 1995.

    • Bilić, B.: Predlošci za vježbe: Tehnološka priprema rada, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Uvjet za izlazak na prvi međuispit je redovito pohađanje nastave od strane studenta/studentice. Uvjeti za izlazak na drugi međuispit su: redovito pohađanje nastave i pozitivno ocijenjen konstrukcijski projekt s više od 50%.
    Međuispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja iz TPR, i SRV područja i numeričkih zadataka iz SRV područja. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i u usmenoj formi. Na završni, popravni i komisijski ispit mogu pristupiti studenti/studentice koji su redovito pohađali nastavu i dobili pozitivnu ocjenu iz projekta.
    Na završnim ispitima studenti/studentice polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom i komisijskom ispitu studenti/studentice polažu cjelokupno gradivo predmeta. Ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i u usmenoj formi.
    Student/studentica će dobiti pozitivnu ocjenu iz predmeta ako je dobio/dobila pozitivnu ocjena iz projekta i pozitivnu ocjenu na ispitu. Pod pozitivnom ocjenom na ispitu podrazumijeva se najmanje 50% bodova ukupno na svakom međuispitu, uz najmanje 30% iz dijela oba područja pojedinačno te 30% iz dijela numeričkih zadataka. Pitanja po područjima će biti jasno razvrstana. Najmanje 50% bodova na završnom, popravnom ili komisijskom ispitu, uz iste uvjete za područja i numerićke zadatke daje pozitivnu ocjenu na ispitu.
    Ukupna ocjena predmeta = 0,4K + 0,6I
    K – ocjena iz konstrukcijskih vježbi (projektni zadatak)
    I – ocjena ispita
    Bodovi (%): Ocjena ispita:
    50% do 60% dovoljan (2)
    61% do 75% dobar (3)
    76% do 90% vrlo dobar (4)
    91% do 100% izvrstan (5)
    I% – prosječni broj bodova ostvaren na međuispitima izražen u postotku, odnosno broj bodova ostvaren na ispitu izražen u postotku.
    I% = (M1% + M2%)/2
    M1%, M2% - bodovi ostvareni na međuispitima izraženi u postocima.
    Ispitni rokovi:
    Završni ispiti (obvezni): prema kalendaru nastave
    Popravni ispit: prema kalendaru nastave
    Komisijski ispit: prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    TEHNOLOŠKI I PROIZVODNI PROCES: Definicija proizvodnog i tehnološkog sustava. Definicija proizvodnog i tehnološkog procesa. Osnove oblikovanja toka materijala u proizvodnome procesu. Homogenost tehnološkog procesa. Osnovni elementi tehnološkog procesa: operacija, složeni i skupni zahvat, zahvat, prolaz.

    4 sata
    2.

    TEHNOLOGIJE OBRADE: Definicija tehnologije i tehnike. Kratki opis osnovnih tehnologija u strojarstvu: Obrada odvajanjem čestica. Obrada deformiranjem. Tehnologije zavarivanjem. Tehnologije toplinske obrade. Tehnologija lijevanjem. Tehnologija metalnog praha. Tehnologija površinske obrade.Tehnologije prerade polimernih materijala.

    4 sata
    3.

    ZNAČAJKE SUVREMENE TEHNOLOGIJE I TEHNOLOŠKOG PROCESA: Razine tehnologije i tehnološkog procesa: Sposobnost tehnološkog procesa.

    2 sata
    4.

    OPĆA NAČELA PROJEKTIRANJA TEHNOLOŠKOGA PROCESA: Svrha i značenje projektiranja tehnološkoga procesa. Sadržaj projektiranog tehnološkoga procesa. Načela pri definiranju operacija. Određivanje baza. Problemi točnosti pri obradi. Kvaliteta površine u funkciji postupka obrade. Čimbenici koji utječu na točnost pri obradi. Točnost serije izradaka.

    8 sati
    5.

    POLAZNI PARAMETRI ZA PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA: Konstrukcijska dokumentacija. Veličina serije. Ukupna količina proizvoda.

    3 sata
    6.

    OPTIMALNI POLAZNI MATERIJAL: Ekonomska analiza polaznog materijala. Prvi mogući zajednički oblik. Projektiranje tehnoloških procesa za prvi mogući zajednički oblik. Normativ materijala. Dodaci za obradu. Ukupni troškovi proizvodnje. Granični broj komada između različitih varijanti polaznog materijala

    6 sati
    7.

    OPTIMALNI REDOSLIJED TEHNOLOŠKIH OPERACIJA I ZAHVATA..

    3 sata
    8.

    GRUPNA TEHNOLOGIJA: Tipizacija dijelova. Osnovna metodologija grupiranja izradaka. Grupiranja izradaka. Prednosti primjene grupne tehnologije. Klasifikacija dijelova.

    3 sata
    9.

    PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA. OPTIMALNA VELIČINA SERIJE.

    6 sati
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Izrada tehnološke dokumentacije za individualno zadane proizvode

    13 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.