FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  242 Telekomunikacije i informatika
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Umjetna inteligencija

    (FELH11)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Osnovna znanja o računalima i programiranju. Za praćenje kolegija potrebno je poznavanje engleskog jezika
    ciljevi predmeta

    Cilj je kolegija naučiti studente osnovna znanja iz područja umjetne inteligencije, od načina prikupljanja i pohrane znanja, do postupaka i algoritama kojim se to znanje koristi u rješavanju kompleksnih zadatka. Osim uvoda u teorijske osnove umjetne inteligencije ilustriraju se i brojne primjene u znanosti i gospodarstvu.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti i razlikovati biološku inteligenciju, umjetnu inteligenciju, računsku inteligenciju i distribuiranu inteligenciju.
    2. Predstaviti složene zadatke i njihovo rješavanje.
    3. Pokazati što je znanje i sustavi temeljeni na znanju.
    4. Objasniti postupke prikazivanje i pohrana znanja koristeći različite tipove matematičke logike (propozicijsku logika, predikatnu logika , ne-standardne logike).
    5. Opisati strukturni prikaz znanja semantičkim mrežama, okvirima, scenarijima, stereotipovima, produkcijskim pravilima.
    6. Opisati i predstaviti standardne metode rješavanja zadataka umjetne inteligencije, prije svega metode pretraživanja baza znanja i to slijepo pretraživanje (širinsko, dubinsko, iterativno. bidirekcijsko) i usmjereno pretraživanje (heurističko, metoda uspona na vrh, najbolje prvo pretraživanje, algoritam A*)
    7. Napisati programe u programskim jezicima i alatima umjetne inteligencije (Prolog, LISP, AIXML, Jess).
    8. Opisati primjena umjetne inteligencije, posebno kroz ekspertne (stručne) sustave.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    - Uvod u inteligentne sustave. Biološka inteligencija, umjetna inteligencija, računalna inteligencija, distribuirana inteligencija. Povijesni razvoj, Turingov test.
    - Složeni zadaci i njihovo rješavanje. Znanje i sustavi temeljeni na znanju.
    - Prikazivanje i pohrana znanja. Matematička logika: propozicijska logika, predikatna logika , ne-standardne logike (temporalna, modalna, fuzzy, vjerojatnosna). Strukturni prikaz znanja: semantičke mreže, okviri, scenarija, stereotipovi, produkcijska pravila.
    - Prirodno zaključivanje. Logičko zaključivanje. neizrazito zaključivanje. Vjerojatnosno zaključivanje.
    - Rješavanje složenih zadataka metodama pretraživanja (search). Slijepo pretraživanje (širinsko, dubinsko, iterativno. bidirekcijsko). Usmjereno pretraživanje (heurističko, metoda uspona na vrh, najbolje prvo pretraživanje, algoritam A*)
    - Strojno učenje.
    - Ekspertni sustavi.
    - Primjena umjetne inteligencije

    preporučena literatura
    • D.Stipaničev, M.Štula, Lj. Bodrožić, Uvod u umjetnu inteligenciju, radni materijali, FESB, 2011.

    • A.Cawsey, The Essence of Artificial Intelligence, Prentice Hall, 1998.

    • R.Callan, Artificial Intelligence, Palgrave, MacMillman, 2003.

    • S.Russel, P.Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2nd Ed. 2002.

    dopunska literatura
    • AI on Web (http://aima.cs.berkeley.edu/ai.html )

    • American Association for Artificial Intelligence (www.aaai.org )

    jezik poduke
    Hrvatski , nastavni materijali većim dijelom na engleskom
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio obuhvaća teoretska znanja iz svih nastavnih cjelina uključujući gradivo sa predavanja i gradivo sa laboratorijskih vježbi (programski jezici LISP i Prolog, te ljuska ekspertnog sustava), a praktični dio ispita zahtjeva od studenta izradu svih laboratorijskih vježbi te samostatnu izradu domaćih radova. Tijekom semestra bit će dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave, a drugi po završetku nastave. Student može putem kolokvija položiti teoretsko gradivo ispita. Na dva završna ispita, studenti koji nisu sakupili prolazan broj bodova na kolokvijima polažu cjelokupno gradivo obuhvaćeno sa dva kolokvija. Uvjet za izlazak na završni ispit je uspješno odrađen praktični dio. Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima ukupno najmanje 50 % bodova iz dijela teorije, te 100% riješenih domaćih radova i laboratorijskih vježbi.

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti jesenskim ispitnim rokovima. Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Na svakom od kolokvija bit će maksimalno 15 teorijskih pitanja. Na završnim, popravnom i komisijskom ispitu bit će ukupno 25 teorijskih pitanja. Na prvom kolokviju će se polagati gradivo odslušano u prvih 7 tjedana nastave i programski jezik LISP, a na drugom kolokviju gradivo iz ostatka odslušane nastave, programski jezik Prolog i ljuska ekspertnog sustava. Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati, laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Shodno tome student treba izraditi i predati 100 % zadataka koje dobije u okviru laboratorijskih vježbi. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u umjetnu inteligenciju – naziv, povijest, srodne discipline.

    2 sata
    2.

    Biološka inteligencija, teorije višestrukih inteligencija.

    2 sata
    3.

    Područje istraživanja umjetne inteligencije. Tehnike umjetne inteligencije i kriteriji uspjeha.

    2 sata
    4.

    Zadaci i njihovo postavljanje.

    2 sata
    5.

    Znanje i pohrana znanja – I dio uvod, podaci, informacije, znanje. Sustavi temeljeni na znanju.

    2 sata
    6.

    Rješavanje zadataka tehnikama pretraživanja (slijepo i usmjereno pretraživanje)

    2 sata
    7.

    Znanje i pohrana znanja – II dio matematička logika (standardne i nestandardne logike).

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    Logičko zaključivanje.

    2 sata
    10.

    Vjerojatnosno zaključivanje (vjerojatnost, uvjetna vjerojatnost, Baysove mreže, skriveni Markovljevi modeli).

    2 sata
    11.

    Znanje i pohrana znanja – III dio struktura pohrana znanja (semantičke mreže, stereotipovi, scenarij, okviri, produkcijski sustavi).

    2 sata
    12.

    Strojno učenje I dio (nadzirano učenje)

    2 sata
    13.

    Strojno učenje II dio (nenadzirano učenje)

    2 sata
    14.

    Primjeri primjene umjetne inteligencije. Stručni (ekspertni) sustavi. Obrada i razumjevanje govora. Računalni vid.

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Programski jezik LISP I dio

    2 sata
    2.

    Programski jezik LISP II dio

    2 sata
    3.

    Programski jezik LISP III dio

    2 sata
    4.

    Programski jezik LISP IV dio

    2 sata
    5.

    Programski jezik LISP V dio

    2 sata
    6.

    Programski jezik LISP VI dio

    2 sata
    7.

    Programski jezik LISP VII dio

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    Programski jezik Prolog I dio

    2 sata
    10.

    Programski jezik Prolog II dio

    2 sata
    11.

    Programski jezik Prolog III dio

    2 sata
    12.

    Programski jezik Prolog IV dio

    2 sata
    13.

    Ljuska ekspertnog sustava I dio

    2 sata
    14.

    Ljuska ekspertnog sustava II dio

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.