FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  230 Elektrotehnika
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Teorijska elektrotehnika

    (FENI01)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • sagledavanje elektromagnetskih pojava u elektroenergetici,
    • primjenu Maxwellovih jednadžbi u rješavanju statičkih i dinamičkih problema,
    • matematičko opisivanje i rješavanje složenih elektromagnetskih problema.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. navesti temeljne jednadžbe elektromagnetskih polja,
    2. razvrstati elektromagnetska polja s obzirom na njihove značajke,
    3. primijeniti temeljne zakone elektromagnetskog polja,
    4. matematički opisati složene elektromagnetske pojave,
    5. riješiti složene statičke i dinamičke elektromagnetske probleme,
    6. matematički opisati elektromagnetske valove na vodu.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Jednadžbe elektromagentskog polja. Utjecaj sredstva. Polarizacija vala. Harmonijska polja. Elektromagnetski potencijali. Uvjeti na granici. Zakon sačuvanja elektromagnetske energije. Akumulirana energija. Energetska definicija kapaciteta i induktiviteta. Naprezanje i sile u elektromagnetskom polju. Statičko električno polje. Električni dipol. Rješavanje jednadžbe skalarnog potencijala. Potencijalni i kapacitivni koeficijentni. Parcijalni kapaciteti. Statičko magnetsko polje. Rješavanje polja u strujnom i bestrujnom području. Magnetski dipol. Rješavanje jednadžbe vektorskog potencijala. Stacionarno strujno polje. Ravni val. Val u praznom prostoru i val u vodiču. Val na granici. Vrtložne struje. Skin efekt. Elektromagnetsko polje na vodu.

    preporučena literatura
    • Vujević, S., "Predavanja iz Teorijske elektrotehnike", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2021. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    • Kurtović, M.: "Teorijska elektrotehnika, Predavanja", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2004. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    • Vujević, S.: "Auditorne vježbe iz Teorijske elektrotehnike", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2021. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    dopunska literatura
    • Bosanac, T.: "Teoretska elektrotehnika", Tehnička knjiga, Zagreb, 1973.

    • Haznadar, Z.; Stih, Ž.: "Elektromagnetizam, svezak 1, 2", Školska knjiga, 1997.

    • Berberović, S.: "Teorijska elektrotehnika - odabrani primjeri", Graphis, Zagreb, 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda / šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija. Student može putem kolokvija položiti cjelokupan ispit. Na dva završna ispita, popravnom i komisijskom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu prethodno položili na kolokvijima ili ispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz pojedinog dijela gradiva jest da student ostvari najmanje 50 % bodova iz tog dijela gradiva, uz dodatni uvjet da je iz teorijskog i numeričkog dijela ostvari najmanje po 20 % bodova. Teorijskom i numeričkom dijelu pojedinog dijela gradiva pripada po 50 % bodova.

    Konačna se ocjena (u postocima) utvrđuje prema formuli:

    Ocjena (%) = (G1 + G2)/2

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:

    G1 - bodovi iz prvog dijela gradiva, G2 - bodovi iz drugog dijela gradiva.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % ocjena dovoljan (2)
    62 % do 74 % ocjena dobar (3)
    75 % do 87 % ocjena vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % ocjena izvrstan (5)

    Na svakom od kolokvija bit će 2 teorijska pitanja i 2 numerička zadatka. Na završnim ispitima, popravnom ispitu i komisijskom ispitu bit će ukupno 4 teorijska pitanja i 4 numerička zadatka. Ispiti će se održati u terminima definiranim Kalendarom nastavne djelatnosti.

    Prema Članku 71. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati, auditornim vježbama najmanje 70 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi. Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom i integralnom obliku.

    3 sata
    2.

    Elektrostatičko polje.

    9 sati
    3.

    Stacionarno strujno polje.

    6 sati
    4.

    Statičko magnetsko polje.

    9 sati
    5.

    Dinamičko elektromagnetsko polje.

    9 sati
    6.

    Valovi na elektroenergetskim vodovima.

    3 sata
    7.

    Dva kolokvija

    6 sati
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi. Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom i integralnom obliku.

    2 sata
    2.

    Elektrostatičko polje.

    6 sati
    3.

    Stacionarno strujno polje.

    4 sata
    4.

    Statičko magnetsko polje.

    6 sati
    5.

    Dinamičko elektromagnetsko polje.

    6 sati
    6.

    Valovi na elektroenergetskim vodovima.

    2 sata
    7.

    Dva kolokvija

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.