FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Studij rada i vremena

    (FETE03)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Vjerojatnost i statistika
    ciljevi predmeta

    Naučiti studente osnovama studija i analize vremena i osnovama pojednostavnjenja (poboljšavanja) rada kojima je svrha: smanjenje zamora radnika, povećanje sigurnosti radnika, smanjenje troškova i povećanje proizvodnosti.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - Provesti mjerenja vremena trajanja tehnoloških operacija/radnih zadataka.
    - Procijeniti zalaganje radnika.
    - Koristiti statističke alate i metode u postupku analize, usporedbe i validacije rezultata mjerenja.
    - Odrediti (vremensku) normu za obavljanje radnog zadataka.
    - Prikupiti podatke i analizirati gubitke u radu.
    - Prikupiti podatke potrebne za provođenje poboljšanja rada na radnome mjestu.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Što je industrijsko inženjerstvo? Povijesni razvoj i cilj industrijskog inženjerstva. Tehnološki i proizvodni proces. Osnove znanosti o radu, organizaciji rada i organizaciji proizvodnje.
    Definicija i cilj studija rada i vremena. Organizacijski položaj studija rada u poduzeću.
    STUDIJ VREMENA: Sastavni elementi vremena izradbe. Načini određivanja vremena izradbe: snimanje (kronometrom ili kamerom), sustavi unaprijed određenih vremena, formule za strojni rad. Procjena zalaganja. Analiza snimljenih podataka. Praćenje ispunjavanja normi. Rad na više strojeva. Analiza gubitaka u radu.
    POJEDNOSTAVNJENJE/POBOLJŠAVANJE RADA: Izbor problema. Snimanje postojećeg stanja. Analiza postojećeg stanja i pronalaženje boljeg načina rada. Provedba boljeg načina rada.
    PRIMJENA ERGONOMIJE U STUDIJU RADA I VREMENA.

    preporučena literatura
    • Taboršak, D.: Studij rada, Orgadata, Zagreb, 1994.

    • Polajnar, A.: Študij dela, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 1999.

    • *** Inženjerski priručnik 4 -sv. 3: Proizvodno strojarstvo, pp. 131-194, Školska knjiga, Zagreb 2002.

    • Car, M., Krznar, M., Šimon, K.: Studij rada – zbirka zadataka i rješenja, Liber, Zagreb, 1983.

    dopunska literatura
    • Bilić, B.: Predavanja postavljena na e-learning portalu FESB-a

    • Bilić, B.: Praktikum: Studij rada i vremena – Formule, dijagrami obrasci, FESB, Split, 2010.

    • Barnes, R. M.: Motion and Time Study: Design and Measurement of Work, John Wiley & Sons, New York, 1980.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će dva među ispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Uvjet za izlazak na prvi međuispit je redovito pohađanje nastave od strane studenta/studentice. Uvjeti za izlazak na drugi međuispit su: redovito pohađanje nastave i najmanje 33 % bodova ostvarenih na prvom međuispitu.
    Međuispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i u usmenoj formi. Uvjet za dobivanje ukupne pozitivne ocjene iz predmeta je najmanje 50 % ostvarenih bodova na svakom međuispitu:
    Ocjena predmeta (%) = 0,5 (M1 + M2)
    M1, M2 – postoci bodova ostvareni na prvom, odnosno drugom međuispitu.
    Na završnim ispitima studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom i komisijskom ispitu studenti polažu cjelokupno gradivo predmeta. Student/studentica će na ispitu dobiti pozitivnu ocjenu ako je ostvario/ostvarila najmanje 50 % bodova. Ispiti se sastoje od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka, a održavaju se u pismenoj i/ili usmenoj formi.

    Bodovi (I%): Ocjena ispita:
    50 % do 60 % dovoljan (2)
    61 % do 75 % dobar (3)
    76 % do 90 % vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % izvrstan (5)

    I% – prosječni broj bodova ostvaren na međuispitima izražen u postotku, odnosno broj bodova ostvaren na ispitu izražen u postotku

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Znanost o radu. Organizacija rada i organizacija proizvodnje - Industrijsko inženjerstvo.

    2 sata
    2.

    Osnovne organizacijske strukture.

    2 sata
    3.

    Uvod u Studij rada i vremena.

    1 sat
    4.

    TEHNOLOŠKI I PROIZVODNI PROCES: Definicije proizvodnog i tehnološkog sustava, proizvodnog i tehnološkog procesa. Elementi proizvodnog i tehnološkog procesa.

    1 sat
    5.

    STUDIJ I ANALIZA VREMENA: Norma. Sastavni elementi radnog vremena.

    2 sata
    6.

    STUDIJ I ANALIZA VREMENA: Metode za određivanje vremena izrade.

    2 sata
    7.

    STUDIJ I ANALIZA VREMENA: Analiza snimljenih podataka vremena i procjene zalaganja. Praćenje izvršenja norme.

    2 sata
    8.

    STUDIJ I ANALIZA VREMENA: Procjena zalaganja.

    2 sata
    9.

    KOLOKVIJ 1

    2 sata
    10.

    STUDIJ I ANALIZA VREMENA: Rad na više strojeva.

    2 sata
    11.

    STUDIJ I ANALIZA VREMENA: Gubici u radu. Analiza vremenskih gubitaka – slika radnog dana, metoda trenutačnih zapažanja.

    2 sata
    12.

    POJEDNOSTAVNJENJE (POBOLJŠAVANJE) RADA: Izbor problema. Snimanje postojećeg stanja. Analiza postojećeg stanja i pronalaženje boljeg načina rada. Provedba boljeg načina rada

    4 sata
    13.

    UTJECAJ STUDIJA RADA NA EKONOMSKE UČINKE – MJERILA POSLOVNOG USPJEHA U PODUZEĆU.

    1 sat
    14.

    OSNOVE ERGONOMIJE.

    3 sata
    15.

    KOLOKVIJ 2

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Određivanje potrebnog broja snimaka.

    1 sat
    2.

    Pogreška snimatelja.

    1 sat
    3.

    Protočna metoda snimanja.

    1 sat
    4.

    Povratna metoda snimanja. List za analizu vremena i procjene zalaganja.

    2 sata
    5.

    Procjena zalaganja.

    2 sata
    6.

    Izračunavanje vremena izrade i norme

    1 sat
    7.

    Rad na više strojeva.

    2 sata
    8.

    Metoda trenutačnih zapažanja.

    1 sat
    9.

    ABC analiza.

    1 sat
    10.

    Višekriterijsko odlučivanje kod izbora problema u poboljšavanju rada.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Pogreška snimatelja.

    1 sat
    2.

    Protočna metoda snimanja.

    2 sata
    3.

    Povratna metoda snimanja. List za analizu vremena i procjene zalaganja.

    2 sata
    4.

    Procjena zalaganja.

    3 sata
    5.

    Izračunavanje vremena izrade. Izračunavanje norme.

    2 sata
    6.

    Rad na više strojeva.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.