FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnologija 2

    (FETE02)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali 1, Materijali 2.
    ciljevi predmeta

    - naučiti znanja o tehnologijama obrade metala deformiranjem i odvajanjem čestica.
    - upoznati obilježja niza različitih postupaka temeljenim na oblikovanju izradaka bez odvajanja čestica i s odvajanjem čestica

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Kategorizirati postupke obrade deformiranjem i obrade odvajanjem čestica
    2. Raspravljati o upotrebi tehnologija obrade odvajanjem čestica i deformiranja
    3. Skicirati osnovne postupke i jednostavne strojeve kod obrade deformiranjem
    4. Komentirati uvijete tečenja i pravila tečenja
    5. Izvesti izraze za izračun sila, naprezanja, deformacija i brzina deformacije u postupcima obrade deformiranjem
    6. Analizirati tok materijala, faktor trenja, naprezanje plastičnog tečenja, rad i snagu kod obrade deformiranjem
    7. Komentirati izraze za brzinu rezanja, volumen odvojenih čestica, silu rezanja, moment, utrošenu snagu, teorijsku hrapavost te glavno strojno vrijeme za pojedine postupke obrade odvajanjem
    8. Analizirati mehaniku ortogonalnog i kosog rezanja
    9. Komentirati mehanizme i oblike trošenje alata pri obradi odvajanjem
    10. Ispitati ekonomski aspekt obrade odvajanjem s obzirom na razne kriterije

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i podjela postupaka obrade deformiranjem. Pojam plastične deformacije i pokazatelji plastičnosti materijala. Promjene u materijalu kod deformiranja u hladnom i toplom stanju. Anizotropija. Naprezanje plastičnog tečenja. Analiza glavnih obilježja tehnologije oblikovanja sabijanjem, kovanjem, provlačenjem, istiskivanjem, valjanjem, dubokim vučenjem, tiskanjem i štancanjem. Uvod i podjela postupaka obrade metala odvajanjem čestica. Gibanje alata i obratka, osnovna geometrija alata. Nastajanje i oblici odvojenih čestica. Sile rezanja, snaga. Toplinske pojave. Trošenje alata. Materijali za rezne alate. Kvaliteta obrađene površine. Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, blanjanje, bušenje, glodanje, vlačenje, piljenje. Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije oštrice: brušenje, honanje, superfiniš, lepanje, poliranje. Nekonvencionalni postupci obrade odvajanjem: kemijski, elektrokemijski, mehanički, toplinski postupci.

    preporučena literatura
    • Duplančić, I.: “Obrada deformiranjem”, Sveučilište u Splitu, FESB, Split 2007.

    • Šavar, Š.: “Obrada metala odvajanjem čestica I i II“, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

    • Ekinović, S.: "Obrada rezanjem", Dom štampe, Zenica, 2001.

    • Ekinović, S.: "Postupci obrade rezanjem", Dom štampe, Zenica, 2003.

    dopunska literatura
    • A. Povrzanović, “Obrada metala deformiranjem – odabrana poglavlja”, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,1996.

    • M. Math, “Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem”, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1999.

    • K. Lange: "Lehrbuch der Umformtechnik I, II, III", Springer - Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1974.

    • Balič, J., Pahole, I., "Proizvodne tehnologije", Univrza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2003.

    • WEB stranice o ovim temama

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom izvođenja nastave održavaju se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave.
    Na završnom i na popravnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na kolokvijima.
    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. Predana i prihvaćena izvješća s laboratorijskih vježbi
    2. 50% bodova na svakom kolokviju
    Ocjena (%) = 0,5 ( K 1 + K 2 )

    K 1, K 2 - ocjena na prvom i drugom kolokviju izražena u postotcima.

    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Prema Članku 71. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima najmanje 70% nastavnih sati, a laboratorijskim vježbama 100%. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija, polažu pismeni i usmeni ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod; Podjela postupaka OD, Pojam plastične deformacije

    3 sata
    2.

    Pokazatelji plastičnosti materijala, Promjene u materijalu izazvane deformacijom, Anizotropija

    3 sata
    3.

    Stupanj i brzina deformacije

    3 sata
    4.

    Naprezanje plastičnog tečenja i krivulje tečenja

    3 sata
    5.

    Postupci obrade sabijanjem i kovanjem

    3 sata
    6.

    Postupci provlačenja; Postupci istiskivanja, Postupci valjanja

    3 sata
    7.

    Postupci obrade limova
    Uvod, povjesni razvoj, značaj postupaka obrade odvajanjem čestica

    3 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    Podjela postupaka obrade metala odvajanjem čestica, Osnovne značajke pojedinih postupaka

    3 sata
    10.

    Parametri procesa rezanja, Osnovna načela odvajanja čestica, gibanje alata i obratka

    3 sata
    11.

    Osnovna geometrija alata i obratka, Modeli nastajanja odvojene čestice, oblik i veličina odvojene čestica, Sabijanje odvojene čestice, stupanj kompresije, Uvjeti stvaranja naljepka

    3 sata
    12.

    Sile rezanja, utrošak snage, vibracije pri obradi odvajanjem čestica, Toplinske pojave pri obradi odvajanjem čestica

    3 sata
    13.

    Tribologija procesa odvajanja čestica, Kvaliteta obrađene površine

    3 sata
    14.

    Materijali za rezne alate

    3 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Utjecaj deformiranja na mehanička svojstva materijala

    2 sata
    2.

    Ispitivanje tečenja materijala

    2 sata
    3.

    Određivanje faktora trenja sabijanjem valjčića

    2 sata
    4.

    Određivanje faktora trenja sabijanjem prstena i određivanje naprezanja plastičnog tečenja

    2 sata
    5.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala sabijanjem i kovanjem

    2 sata
    6.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala istiskivanjem

    2 sata
    7.

    Oblikovanje limova; Određivanje elastičnog povrata materijala kod savijanja
    Upoznavanje s alatnim strojevima u laboratoriju

    2 sata
    8.

    Tokarenje, Geometrija alata i obratka, Vrste odvojenih čestica, materijali za rezne alate

    2 sata
    9.

    Blanjanje i dubljenje, Mjerenje koeficijenta sabijanja

    2 sata
    10.

    Postupci za izradu uvrta i provrta: bušenje, upuštanje i razvrtanje, Mjerenje aksijalne sile i momenta kod bušenja

    2 sata
    11.

    Pilljenje i provlačenje, Mjerenje glavne sile rezanja kod tokarenja pomoću utroška snage

    2 sata
    12.

    Glodanje, Mjerenje hrapavosti obrađene površine u ovisnosti o parametrima obrade

    2 sata
    13.

    Postupci završne fine obrade: brušenje, honanje, superfiniš, Mjerenje sila rezanja trokomponentnim dinamometrom

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.