FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  130 Strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika materijala 1

    (FESC05)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih znanja iz mehanike čvrstih deformabilnih tijela,
    • upoznavanje s određivanjem raspodjela i veličina naprezanja i deformacija u štapnim konstrukcijama pod djelovanjem različitih opterećenja (aksijalno opterećenje, uvijanje, savijanje, smicanje i složeno opterećenje).

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti ravninsko stanje naprezanja i deformacija te vezu između naprezanja i deformacija (Hookeov zakon),
    2. analizirati ravninsko stanje naprezanja s pomoću Mohrove kružnice naprezanja,
    3. izračunati geometrijske karakteristike poprečnih presjeka štapova,
    4. odrediti naprezanja i pomake štapova opterećenih na rastezanje/sabijanje, uvijanje i savijanje,
    5. primijeniti uvjete čvrstoće i krutosti pri dimenzioniranju štapova,
    6. riješiti statički neodređene probleme metodom integracije elastične linije odnosno metodom izjednačenja pomaka,
    7. analizirati štapove pri složenom opterećenju uz primjenu teorija čvrstoće,
    8. riješiti jednostavne slučajeve izvijanja štapa.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Zadaci i metode mehanike materijala. Naprezanje. Transformacija komponenata naprezanja. Deformacija. Transformacija komponenata deformacije. Međusobna ovisnost naprezanja i deformacije. Veza između komponente unutarnjih sila i komponenata naprezanja. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka štapa. Transformacija momenata tromosti. Opći pristup rješavanju problema u mehanici materijala. Rastezanja štapova. Uvijanje štapova. Čisto savijanje štapova. Popreĉno savijanje štapova. Koso savijanje. Savijanje debelih zakrivljenih štapova. Smicanje. Statički neodređeni zadaci. Energija deformiranosti. Teorije čvrstoće. Složeno opterećenje štapova. Izvijanje štapova.

    preporučena literatura
    • Alfirević, I: Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989

    dopunska literatura
    • Craig, R., R.: Mechanics of Materals, John Wiley & Sons, New York, 2000.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Studentske ankete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održavaju se dva međuispita (kolokvija). Po završetku semestra održavaju se dva završna ispita te popravni i komisijski ispit prema utvrđenim terminima. Prvi međuispit održava se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 15 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu jest 50% bodova na svakom međuispitu. Na prvom i drugom završnom ispitu student polaže gradivo koje nije položio na međuispitima. Na popravnom i komisijskom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.

    Ukupan broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:
    Bodovi(%)= (M1 + M2)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje, primjenjujući apsolutni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Prema Članku 71. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima i auditornim vježbama.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, naziv i sadržaj mehanike materijala, zadaci i metode, proračunske sheme konstrukcije. Vektor naprezanja, normalno i posmično naprezanje. Tenzor naprezanja. Transformacija naprezanja.

    3 sata
    2.

    Glavna naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja. Deformacija, dužinska, kutna i obujamna. Tenzor deformacije. Transformacija deformacije. Mohrova kružnica deformacije.

    3 sata
    3.

    Međusobna ovisnost naprezanja i deformacije. Eksperimentalni podaci o tehničkim materijalima. Hookeov zakon za jednoosno stanje naprezanja. Dvoosno stanje naprezanja. Veza među konstantama elastičnosti. Veza između komponenata unutarnjih sila i naprezanja.

    3 sata
    4.

    Geometrijske karakteristike ravnih presjeka , statički moment površine, momenti tromosti. Promjena momenata tromosti pri translaciji koordinatnog sustava. Mohrova kružnica tromosti. Polumjer tromosti.
    Opći pristup rješavanju problema u mehanici materijala.

    3 sata
    5.

    Rastezanje štapova. Ravni prizmatični štapovi. Štapovi promjenljivog presjeka. Plan pomaka. Koncentracija naprezanja.

    3 sata
    6.

    Uvijanje ravnih štapova okruglog presjeka. Prepostavke o deformiranju i ograničenja. Naprezanja i deformacije. Dimenzioniranje. Savijanje ravnih štapova. Pretpostavke i ograničenja.

    3 sata
    7.

    Naprezanja i deformacije pri čistom savijanju. Naprezanja i deformacije pri poprečnom savijanju. Dimenzioniranje. Koso savijanje.

    3 sata
    8.

    Provjera znanja prema usvojenom rasporedu.

    3 sata
    9.

    Diferencijalna jednadžba elastične linije. Metoda analogne grede. Naprezanja i deformacije štapa promjenljivog presjeka.

    3 sata
    10.

    Savijanje debelog zakrivljenog štapa. Smicanje. Utjecaj smicanja na savijanje.

    3 sata
    11.

    Statički neodređeni zadaci pri rastezanju. Toplinska i početna naprezanja. Statički neodređeni zadaci pri uvijanju. Statički neodređeni zadaci pri savijanju.

    3 sata
    12.

    Energija deformiranosti. Teorije čvrstoće.

    3 sata
    13.

    Primjena teorija čvrstoće pri složenom opterećenju.

    3 sata
    14.

    Izvijanje. Stabilno, labilno i indiferentno stanje ravnoteže. Izvijanje štapa u elastičnom području. Izvijanje štapa u plastičnom području. Dimenzioniranje.

    3 sata
    15.

    Provjera znanja prema usvojenom rasporedu.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod, naziv i sadržaj mehanike materijala, zadaci i metode, proračunske sheme konstrukcije. Vektor naprezanja, normalno i posmično naprezanje. Tenzor naprezanja. Transformacija naprezanja.

    2 sata
    2.

    Glavna naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja. Deformacija, dužinska, kutna i obujamna. Tenzor deformacije. Transformacija deformacije. Mohrova kružnica deformacije.

    2 sata
    3.

    Međusobna ovisnost naprezanja i deformacije. Eksperimentalni podaci o tehničkim materijalima. Hookeov zakon za jednoosno stanje naprezanja. Dvoosno stanje naprezanja. Veza među konstantama elastičnosti. Veza između komponenata unutarnjih sila i naprezanja. Opći pristup rješavanju problema u mehanici materijala.

    2 sata
    4.

    Geometrijske karakteristike ravnih presjeka , statički moment površine, momenti tromosti. Promjena momenata tromosti pri translaciji koordinatnog sustava. Mohrova kružnica tromosti. Polumjer tromosti.

    2 sata
    5.

    Rastezanje štapova. Ravni prizmatični štapovi. Štapovi promjenljivog presjeka. Plan pomaka. Koncentracija naprezanja.

    2 sata
    6.

    Uvijanje ravnih štapova okruglog presjeka. Prepostavke o deformiranju i ograničenja. Naprezanja i deformacije. Dimenzioniranje. Savijanje ravnih štapova. Pretpostavke i ograničenja.

    2 sata
    7.

    Naprezanja i deformacije pri čistom savijanju. Naprezanja i deformacije pri poprečnom savijanju. Dimenzioniranje. Koso savijanje.

    2 sata
    8.

    Provjera znanja prema usvojenom rasporedu.

    2 sata
    9.

    Diferencijalna jednadžba elastične linije. Metoda analogne grede. Naprezanja i deformacije štapa promjenljivog presjeka.

    2 sata
    10.

    Savijanje debelog zakrivljenog štapa. Smicanje. Utjecaj smicanja na savijanje.

    2 sata
    11.

    Statički neodređeni zadaci pri rastezanju. Toplinska i početna naprezanja. Statički neodređeni zadaci pri uvijanju. Statički neodređeni zadaci pri savijanju.

    2 sata
    12.

    Energija deformiranosti. Teorije čvrstoće.

    2 sata
    13.

    Primjena teorija čvrstoće pri složenom opterećenju.

    2 sata
    14.

    Izvijanje. Stabilno, labilno i indiferentno stanje ravnoteže. Izvijanje štapa u elastičnom području. Izvijanje štapa u plastičnom području. Dimenzioniranje.

    2 sata
    15.

    Provjera znanja prema usvojenom rasporedu.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.