FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  130 Strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Materijali 2

    (FETC02)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Dati pregled i objašnjenja:
    • osnovnih principa toplinskih obrada,
    • kemijsko difuzijskih obrada površina te nanošenja površinskih zaštitnih prevlaka.
    Prezentirat osnovne metode mehaničke zaštite površina.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Odabrati prikladnu površinsku toplinski obradu,
    2. Kombinirati postupke toplinskih obrada,
    3. Usporediti površinske toplinske obrade,
    4. Izdvojiti osnovne značajke površinskih toplinskih obrada,
    5. Postaviti prioritete zaštite površina,
    6. Predložiti moguće kemijsko difuzijske toplinske obrade za zaštitu površina

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Svrha toplinske obrade. Vrste toplinske obrade. Pojave pri bržem hlađenju austenita. TTT dijagrami za izotermičko i kontinuirano hlađenje. Uređaji za zagrijavanje izradaka. Sredstva za hlađenje. Utjecaj legirnih elemenata na oblike dijagrama. Postupci toplinske obrade. Toplinska obrada čitavog presjeka. Postupci kaljenja (obično, Izotermičko). Utjecajni parametri na rezultate kaljenja. Popuštanje. Popuštanje čistog martenzita. Popuštanje zakaljenog čelika. Poboljšavanje. Postupci ţarenja: Ţarenje za popuštanje
    napetosti. Rekristalizacijsko žarenje. Omekšavajuće žarenje Normalizacija. Visoko temperaturno žarenje. Homogenizacijsko žarenje. Starenje. Toplinska obrada površinskih slojeva. Direktno površinsko kaljenje. Indukcijsko kaljenje i kaljenje plamenom. Termokemijske toplinske obrade: Nitriranje, Karbonitriranje, Boriranje, Difuzijska metalizacija. Cementiranje Otvrđivanje popuštanjem i dozrijevanjem. Raspodjela čelika; Kriteriji raspodjele. Ugljikovi čelici. Legirani čelici. Toplinska obrada brzoreznih čelika. Osnovne aluminijske legure. Toplinsko otvrđivanje aluminijskih legura. Nemetalni materijali. Polimeri. Keramika. Kompoziti.

    preporučena literatura
    • Duplančić, I.: "Materijali 2", rukopis predavanja, FESB, Split 2004.

    • Deželić R., Osnove konstrukcijskih materijala, Sveučilište u Splitu, FESB Split, 1996.

    • Deželić R., Metali II, FESB Split, 1987.

    dopunska literatura
    • M. Stupnišek, F. Cajner: Osnove toplinske obradbe materijala, Sveuĉilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.

    • WEB stranice o materijalima

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i dva završna ispita. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 13 tjedana nastave. Na završnim ispitima polaže se gradivo koje nije položeno na kolokvijima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu su uredno odrađene laboratorijske vježbe i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija, ispit će polagati u dva dijela: pismeni i usmeni. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% bodova od ukupnog broja bodova na pismenom ispitu. Studenti koji na pismenom ispitu sakupe više od 75% bodova mogu biti oslobođeni polaganja usmenog dijela ispita.

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod; Svrha toplinske obrade; Vrste toplinske obrade;

    2 sata
    2.

    Pojave pri bržem hlađenju austenita; TTT dijagrami za izotermičko i kontinuirano hlađenje

    2 sata
    3.

    Postupci toplinske obrade; Toplinska obrada čitavog presjeka; Postupci kaljenja (obično, izotermičko)

    2 sata
    4.

    Utjecajni parametri na rezultate kaljenja; Popuštanje; Popuštanje čistog martenzita; Popuštanje zakaljenog čelika

    2 sata
    5.

    Poboljšavanje; Postupci žarenja; Rekristalizacijsko žarenje;

    2 sata
    6.

    Normalizacija; Omekšavajuće žarenje; Žarenje za popuštanje napetosti

    2 sata
    7.

    Visokotemperaturno žarenje; Homogenizacijsko žarenje; Toplinska obrada površinskih slojeva; Direktno površinsko kaljenje; Indukcijsko kaljenje i kaljenje plamenom

    2 sata
    8.

    1. KOLOKVIJ

    9.

    Termo-kemijske toplinske obrade; Cementiranje

    2 sata
    10.

    Nitriranje; Karbonitriranje; Boriranje; Difuzijska metalizacija

    2 sata
    11.

    Otvrđivanje popuštanjem i dozrijevanjem; Toplinsko otvrđivanje aluminijskih slitina; Otvrđivanje čelika

    2 sata
    12.

    Raspodjela čelika; Kriteriji raspodjele; Ugljikovi čelici; Legirani čelici

    2 sata
    13.

    Toplinska obrada brzoreznih čelika

    2 sata
    14.

    Nemetalni materijali; Polimeri; Keramika; Kompoziti

    2 sata
    15.

    2. KOLOKVIJ

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Metalografija gvožđa i obojenih metala,, njihovo označavanje po HRN

    2 sata
    2.

    Tvrdoća nakon kaljenja (zakaljivost)

    2 sata
    3.

    Ispitivanje prokaljivosti po metodi Grossman

    2 sata
    4.

    Ispitivanje prokaljivosti po metodi Jominy

    2 sata
    5.

    Grossman i Jominy zadatak

    2 sata
    6.

    TTT - dijagram verifikacija

    2 sata
    7.

    TTT – dijagram na primjeru Č4731

    2 sata
    8.

    1. KOLOKVIJ

    9.

    Popuštanje

    2 sata
    10.

    Poboljšavanje

    2 sata
    11.

    Normalizacija

    2 sata
    12.

    Toplinska obrada legura aluminija

    2 sata
    13.

    Grijanje

    2 sata
    14.

    Metalografija toplinski obrađenih čelika

    2 sata
    15.

    2. KOLOKVIJ

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.