FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Digitalna instrumentacija 1

    (FELA20)
    2021/22 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje osnovnih koncepata digitalne instrumentacije, korištenje mikroračunala u mjerenju, preuzimanju i obradi signala. Konačni cilj je osposobiti studente za samostalno projektiranje i izradu jednostavnog mjernog sustava primjenom mikroračunala AVR serije (ATmega16).

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. objasniti princip rada mikroračunala,
    2. proračunati osnovne elemente potrebne za rad mikroračunala,
    3. programirati mikroračunalo u programskom okruženju ATMEL Studio u assembleru i C-u,
    4. analizirati mogućnost primjene mikroračunala u mjerenju i prikupljanju fizikalnih veličina,
    5. obraditi izmjerenu fizikalnu veličinu na mikroračunalu,
    6. poslati izmjerene i obrađene podatke serijskom komunikacijom na osobno računalo,
    7. upravljati radom alfanumeričkog zaslona.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Razlika između mikroračunala i mikroprocesora. Prednosti korištenja mikroračunala u instrumentaciji. Arhitektura mikroračunala ATmega16. Organizacija memorije. Registri i memorija mikroračunala. Upravljanje ulazno izlaznim linijama mikroračunala. Set naredbi mikroračunala, načini adresiranja. Prekidni vektori mikroračunala. Moduli mikroračunala. Vremenski moduli i brojači. GeneriranjePWM signala. Modul za nadzor rada mikroračunala (watch-dog timer). Moduli mikroračunala. Analogni komparator. Analogno digitalni pretvarač. Modul za serijsku komunikaciju (USART). Načini programiranja mikroračunala. Program punilac (bootloader). Okružje mikroračunala. Napajanje i resetiranje. Generator takta (clock). Serijski prijenos podataka. Sklopovska struktura serijskog prijenosa. Brzina prijenosa. Serijski komunikacijski standardi. Standardni komunikacijski protokoli i sučelja u ugradbenim sustavima: USART RS232/485, SPI, TWI, CAN, 4-20mA. Povezivanje LCD zaslona i mikroračunala. Alfanumerički LCD zaslon 16x2. Grafički zaslon. Mjerni proces, preuzimanje i zaštita signala. Šumovi i smetnje. Oklapanje. Sklopovi analogne obrade signala. Pojačala. Filtri. Analogno-digitalni pretvarač.

    preporučena literatura
    • S. Beroš: Digitalna instrumentacija I, Bilješke za pripremu predavanja, Split, 1999;

    • A. Šantić.: Elektronička instrumentacija, Školska knjiga, Zagreb, 1993;

    • I. Mateljan: Virtualna instrumentacija - skripta, FESB, 2008;

    • I. Marasović: Digitalna instrumentacija I - Upute za laboratorijske vježbe, Skripta za internu upotrebu, FESB, Split 2014;

    • M. Ali Mazidi, Sa. Naimi, Se. Naimi: The AVR microcontrollers and embedded systems, Using assembly and C, Prentice Hall, 2011.

    • Atmel ATmega16 datasheet, www.atmel.com, 2014.

    dopunska literatura
    • P. Horowitz, W. Hill: The Art of Electronics, Cambridge University Press, 2015;

    • M. Balch: Complete digital design: A comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture, McGraw-Hill, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave (anketa).
    Povremena evaluacija uspješnosti nastave i polaganja ispita od strane uprave fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 90 minuta i sastoji se od ukupno 10 pitanja. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,15(M1+M2)+0,4L+0,3P
    gdje su:
    • M1, M2 – bodovi na međuispitima izraženi u postocima,
    • L – bodovi iz laboratorijskih vježbi izraženi u postocima,
    • P – bodovi iz projekta izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50% - 60% - dovoljan (2)
    61% - 74% - dobar (3)
    75% - 87% - vrlo dobar (4)
    88% - 100% - izvrstan (5)
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo. Ispit je pisani s 15 pitanja i traje ukupno 135 minuta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Razlika između mikroračunala i mikroprocesora. Prednosti korištenja mikroračunala u instrumentaciji.

    2 sata
    2.

    Arhitektura mikroračunala ATmega16. Organizacija memorije.

    2 sata
    3.

    Registri i memorija mikroračunala. Upravljanje ulazno izlaznim linijama mikroračunala.

    2 sata
    4.

    Set naredbi mikroračunala, načini adresiranja. Prekidni vektori mikroračunala.

    2 sata
    5.

    Moduli mikroračunala. Vremenski moduli i brojači. GeneriranjePWM signala. Modul za nadzor rada mikroračunala (watch-dog timer).

    2 sata
    6.

    Moduli mikroračunala. Analogni komparator. Analogno digitalni pretvarač. Modul za serijsku komunikaciju (USART).

    2 sata
    7.

    Načini programiranja mikroračunala. Program punilac (bootloader).

    2 sata
    8.

    Okružje mikroračunala. Napajanje i resetiranje. Generator takta (clock).

    2 sata
    9.

    Serijski prijenos podataka. Sklopovska struktura serijskog prijenosa. Brzina prijenosa. Serijski komunikacijski standardi.

    2 sata
    10.

    Standardni komunikacijski protokoli i sučelja u ugradbenim sustavima: USART RS232/485, SPI, TWI, CAN, 4-20 mA.

    2 sata
    11.

    Povezivanje LCD zaslona i mikroračunala. Alfanumerički LCD zaslon 16x2. Grafički zaslon.

    2 sata
    12.

    Mjerni proces, preuzimanje i zaštita signala. Šumovi i smetnje. Oklapanje.

    2 sata
    13.

    Sklopovi analogne obrade signala. Pojačala. Filtri. Analogno-digitalni pretvarač.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u arhitekturu i programiranje mikrokontrolera ATmega16. Upoznavanje rada u razvojnom okruženju Atmel Studio i korištenje razvojnog sustava STK500.

    1 sat
    2.

    Rad s ulazno-izlaznim linijama mikrokontrolera ATmega16 u asembleru.

    2 sata
    3.

    Korištenje vremenskih modula - brojača (timer/counter) i prekida generiranih radom brojača. Nadzor izvođenja programa mikrokontrolera (watchdog timer).

    2 sata
    4.

    Upravljanje programskom i podatkovnom memorijom mikrokontrolera. Povezivanje mikrokontrolera s osobnim računalom korištenjem RS232 protokola. Rad s A/D pretvaračem mikrokontrolera.

    2 sata
    5.

    Programiranje mikrokontrolera korištenjem programskog jezika više razine (C).

    2 sata
    6.

    Upravljanje ulazno-izlaznim linijama, memorijom i modulom za serijsku komunikaciju USART u programskom jeziku C.

    2 sata
    7.

    Rad s analognim komparatorom i A/D pretvaračem u programskom jeziku C.

    2 sata
    8.

    Povezivanje alfanumeričkog zaslona (LCD 16x2) i mikrokontrolera ATmega16. Mjerenje temperature pomoću senzora LM35 i prikaz podataka na alfanumeričkom zaslonu.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.