FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje u Javi

    (FELP11)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Programiranje 1, Programiranje 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Korištenje Java jezika i okoline
    • Usvajanje koncepata objektno orijentiranog programiranja

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Uspostaviti izvršnu okolinu za pisanje Java aplikacija
    2. Napisati programe u Javi
    3. Kreirati objektno orijentirani model
    4. Koristiti Java sistemske biblioteke
    5. Koristiti složenu razvojnu okolinu
    6. Predvidjeti performanse Java koda

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Opis Java tehnologije i usporedba s ostalim C jezicima. Osnovna Java aplikacija. Deklariranje Java klasa, metoda i atributa. Pristup članovima klase. Enkapsulacija. Konstruktori. Paketi.Identifikatori, ključne riječi i tipovi podataka. Varijable, deklaracije i dodjeljivanje. Konstrukcija i inicijalizacija objekata. Reference. Konvencije kodiranja Java programa. Vidljivost varijabli. Operatori. Kontrola toka izvršavanja (petlje i grananja). Nizovi. Nasljeđivanje. Izvođenje klasa. Polimorfizam. Kontrola pristupa. Preopterećenje naziva metoda, preopterećenje konstruktora. Premošćivanje metoda. Klasa Objekt. Klase omotači. Napredne osobine klasa. Abstraktne klase. Sučelja. Iznimke. Rukovanje iznimkama. Kategorije iznimki. Kreiranje vlastitih iznimki. Tekstualne Java aplikacije. Argumenti linije naredbe. Korištenje konzolnih U/I funkcija. Korištenje datotečnih I/O funkcija. Pomoćne Java klase. Java GUI. Komponente Frame, Panel. Niti u Javi. Upravljanje nitima. Sinkronizacija niti.

    preporučena literatura
    • E. Mudnic, autorizirana predavanja

    • The Java Language Specification, Java SE 7 Edition (Java Series)

    dopunska literatura
    • The Java Tutorial: A Short Course on the Basics (5th Edition)

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 60 minuta i sastoji se od ukupno 20 pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i seminarskog rada te 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,5 (M1 + M2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:

    • M1, M2 - bodovi na međuispitima.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Opis Java tehnologije i usporedba s ostalim C jezicima. Osnovna Java aplikacija.

    2 sata
    2.

    Deklariranje Java klasa, metoda i atributa. Pristup članovima klase

    2 sata
    3.

    Enkapsulacija. Konstruktori. Paketi.

    2 sata
    4.

    Identifikatori, ključne riječi i tipovi podataka. Varijable, deklaracije i dodjeljivanje. Konstrukcija i inicijalizacija objekata. Reference. Konvencije kodiranja Java programa.

    2 sata
    5.

    Vidljivost varijabli. Operatori. Kontrola toka izvršavanja (petlje i grananja). Nizovi.

    2 sata
    6.

    Nasljeđivanje. Izvođenje klasa. Polimorfizam. Kontrola pristupa.

    2 sata
    7.

    Preopterećenje naziva metoda, preopterećenje konstruktora. Premošćivanje metoda. Klasa Objekt. Klase omotači.

    2 sata
    8.

    Napredne osobine klasa. Abstraktne klase. Sučelja.

    2 sata
    9.

    Iznimke. Rukovanje iznimkama. Kategorije iznimki. Kreiranje vlastitih iznimki.

    2 sata
    10.

    Tekstualne Java aplikacije. Argumenti linije naredbe. Korištenje konzolnih U/I funkcija. Korištenje datotečnih I/O funkcija.

    2 sata
    11.

    Pomoćne Java klase.

    2 sata
    12.

    Java GUI. Komponente Frame, Panel.

    2 sata
    13.

    Niti u Javi. Upravljanje nitima. Sinkronizacija niti.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Java virtualni stroj i Hello World aplikacija

    2 sata
    2.

    Eclipse razvojna okolina

    2 sata
    3.

    Brojevi i znakovni nizovi – čitanje ulaza

    2 sata
    4.

    Dizajn klase - Klasa Student

    2 sata
    5.

    Java Applet

    2 sata
    6.

    Ispitivanje uvjeta

    2 sata
    7.

    Definicija klase – klasa Robot

    2 sata
    8.

    Nizovi i složene strukture podataka

    2 sata
    9.

    Nadogradnja klasa, Kombiniranje srodnih klasa

    2 sata
    10.

    Iznimke u ulazno izlaznim operacijama

    2 sata
    11.

    Niti u Javi. Upravljanje nitima. Sinkronizacija niti.

    2 sata
    12.

    Java GUI. Upravljanje događajima

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.