FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Signali i sustavi

    (FELO05)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika; Primijenjena matematika
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu Fourierove transformacije u obradi signala
    • razumijevanje problema prijenosa signala kroz realne kanale
    • razumijevanje metoda optimalnog kodiranja i prenošenja informacije kroz kanale sa šumom

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati i izračunati Fourierovu transformaciju aperiodičkih i periodičkih signala
    2. definirati i izračunati korelaciju, autokrelaciju i konvoluciju
    3. definirati linearne sustave
    4. objasniti probleme prijenosa signala kroz realne kanale
    5. definirati osnovne značajke slučajnih signala
    6. primijeniti metode optimalnog kodiranja
    7. objasniti prijenos informacije kroz kanale sa šumom

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 6 tjedana
    sadržaj

    Tipovi signala; govorni, audio, slikovni i video signali; Fourierova transformacija; Osnovna svojstva Fourierove transformacije; Korelacija i autokorelacija; Konvolucija; Linearni sustavi; Prijenos signala kroz realne kanale (amplitudno-fazna izobličenja); Kriterij kvalitete prijenosa (kriterij energije, kriterij oblika); Intersimbolna interferencija i Nyquistovi kriteriji; Periodički i slučajni signali; Detekcija signala u šumu; Analogno-digitalna pretvorba (A/D); Diskretna Fourierova transformacija (DFT); Brza Fourierova transformacija (FFT); Izvor informacije; Kapacitet izvora i kapacitet kanala; Optimalno kodiranje, Shannon-Fano metoda kodiranja; Huffman-ova metoda kodiranja; Ovisni događaji i prirodni jezici; Preneseni sadržaj informacije i kapacitet kanala sa šumom, Kodovi s detekcijom i ispravljanjem pogreški

    preporučena literatura
    • N.Rožić: Teorija informacija, interna skripta

    dopunska literatura
    • Haykin and Van Veen: Signals and Systems, John Wiley, 1999, ISBN 0-471-13820-7

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana nastave i treći nakon 14 tjedana nastave.
    Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Međuispit se sastoji od 10 pitanja i zadataka (7-8 pitanja i 2-3 zadatka). Uvjet za izlazak na kolokvij je 70% prisustva nastavi.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz kolokvija je 45% bodova te da se iz svakog od dijelova (pitanja i zadaci) ostvari barem 20% mogućih bodova (ako kolokvij ima 2 zadatka i maksimalno 20 bodova to znači ostvariti 4 boda iz zadataka).

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i položeni svi kolokviji.

    Ocjena=0,167*L+0,833*(0,5*M1 + 0,5*M2)
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    M1, M2– ocjene na međuispitima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 10 pitanja i zadataka (u pravilu 7 pitanja i 3 zadatka). Uvjet za pozitivnu ocjenu iz ispita je 45% bodova od ukupnog broja bodova i iz pitanja i iz zadataka (ako pismeni ispit ima 3 zadatka i ukupno 30 bodova to znači ostvariti 13.5 bodova iz zadataka).

    Ispitni rokovi: Ispiti će se održavati prema rasporedu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Općenito o signalima i sustavima.

    3 sata
    2.

    Signali i njihova svojstva: govorni, audio, slikovni, video, podaci, smetnje.

    3 sata
    3.

    Definicija Fourierove transformacije. Osnovna svojstva Fourierove transformacije.

    3 sata
    4.

    Svojstvo simetričnosti Fourierove transformacije. Fourierova transformacija realnih funkcija. Korelacija. Autokorelacija. Konvolucija.

    3 sata
    5.

    Linearni sustavi. Odziv na jedinični impuls. Prijenosna funkcija. Prijenos signala kroz realne kanale. Kriterij kvalitete prijenosa.

    3 sata
    6.

    Periodički signali. Korelacija i autokorelacija periodičkih signala. Konvolucija periodičkih signala.

    3 sata
    7.

    Slučajni signali. Transformacija gustoće vjerojatnosti. Skupovi slučajnih varijabli. Spektralna gustoća slučajnog signala.

    3 sata
    8.

    Linearni sustav uz slučajni signal. Detekcija signala u šumu.

    9.

    Analogno/digitalna pretvorba. Uzorkovanje. Teorem o uzorkovanju. Kvantiziranje. Kodiranje.

    3 sata
    10.

    Diskretna Fourierova transformacija. Brza Fourierova transformacija.

    3 sata
    11.

    Izvor informacije. Kapacitet alfabeta. Kapacitet kanala. Vlastiti sadržaj informacije. Srednji sadržaj informacije.

    3 sata
    12.

    Kodiranje. Optimalni kod. Kodiranje po blokovima. Shannon-Fano metoda.
    Huffman-ova metoda.

    3 sata
    13.

    Združeni događaji (izvori s memorijom). Preneseni sadržaj informacije. Govorni jezik kao izvor s memorijom. Kapacitet kanala sa smetnjama. Prenošenje informacije kroz kanal sa šumom.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Općenito o signalima i sustavima.

    1 sat
    2.

    Signali i njihova svojstva: govorni, audio, slikovni, video, podaci, smetnje.

    1 sat
    3.

    Definicija Fourierove transformacije. Osnovna svojstva Fourierove transformacije.

    1 sat
    4.

    Svojstvo simetričnosti Fourierove transformacije. Fourierova transformacija realnih funkcija. Korelacija. Autokorelacija. Konvolucija.

    1 sat
    5.

    Linearni sustavi. Odziv na jedinični impuls. Prijenosna funkcija. Prijenos signala kroz realne kanale. Kriterij kvalitete prijenosa.

    1 sat
    6.

    Periodički signali. Korelacija i autokorelacija periodičkih signala. Konvolucija periodičkih signala.

    1 sat
    7.

    Slučajni signali. Transformacija gustoće vjerojatnosti. Skupovi slučajnih varijabli. Spektralna gustoća slučajnog signala.

    1 sat
    8.

    Linearni sustav uz slučajni signal. Detekcija signala u šumu.

    9.

    Analogno/digitalna pretvorba. Uzorkovanje. Teorem o uzorkovanju. Kvantiziranje. Kodiranje.

    1 sat
    10.

    Diskretna Fourierova transformacija. Brza Fourierova transformacija.

    1 sat
    11.

    Izvor informacije. Kapacitet alfabeta. Kapacitet kanala. Vlastiti sadržaj informacije. Srednji sadržaj informacije.

    1 sat
    12.

    Kodiranje. Optimalni kod. Kodiranje po blokovima. Shannon-Fano metoda.
    Huffman-ova metoda.

    1 sat
    13.

    Združeni događaji (izvori s memorijom). Preneseni sadržaj informacije. Govorni jezik kao izvor s memorijom. Kapacitet kanala sa smetnjama. Prenošenje informacije kroz kanal sa šumom.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Fourierova transformacija

    2 sata
    2.

    Linearni sustavi

    2 sata
    3.

    Korelacija i autokorelacija

    2 sata
    4.

    Diskretna fourierova transformacija

    2 sata
    5.

    PCM sustavi

    2 sata
    6.

    Optimalno kodiranje

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.