FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Upravljanje i zaštita električnih postrojenja

    (FENO14)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje i stjecanje znanja o zaštitnim uređajima u električnim postrojenjima te osnovna znanja o formiranju sustava zaštite.
    • Stjecanje znanja o klasičnim i modernim sustavima lokalnog i daljinskog upravljanja u električnim postrojenjima.
    • Dizajniranje i održavane sekundarnih strujnih krugova u električnim postrojenjima.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Analizirati i projektirati krugove zaštite u električnim postrojenjima.
    2. Izračunati udešenja zaštitnih releja u električnim postrojenjima.
    3. Analizirati i sintetizirati logičke sklopove.
    4. Realizirati krugove upravljanja u električnim postrojenjima.
    5. Opisati i identificirati zahtjeve na SCADA sustav na razini električnog postrojenja.
    6. Opisati Sustav daljinskog vođenja i upravljanja unutar elektroenergetskog sustava HEP-a.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Osnovni zadaci relejne zaštite u električnim postrojenjima. Mjerni transformatori za zaštitu. Konstrukcija zaštitnih releja. Razvoj zaštitnih releja. Osnovni principi rada: nadstrujnih releja, dinstantnih releja, diferencijalnih releja, prenaponskih releja, ostalih releja. Zaštita vodova. Zaštita transformatora.
    Osnovni pojmovi i definicije o kodovima i kodiranju. Sigurnost pri prijenosu informacija. Sklopna algebra. Analiza i sinteza logičkih sklopova. Programabilni logički automati. Osnovni pojmovi i definicije lokalnog i daljinskog upravljanja u električnim postrojenjima. Lokalno i daljinsko mjerenje. Sustavi za nadzor i prikupljanje podataka (SCADA). Sustav daljinskog vođenja u Hrvatskoj elektroprivredi (HEP-u).

    preporučena literatura
    • Šodan, M.: Automatizacija logičkim sklopovima, Tehnička knjiga, Zagreb

    • Marušić A.:Osnove numeričke zaštite sustava za distribuciju električne energije, skripta FER, Zagreb

    • Sutlović, E.: Upravljanje i zaštita električnih postrojenja, interna skripta

    dopunska literatura
    • Požar, H.:Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb

    • Božuta, F.:Automatski zaštitni uređaji elektroenergetskih postrojenja, Svjetlost, Sarajevo

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon zadnjeg tjedna nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Prvi međuispit se sastoji od 5 pitanja (2 numerička zadatka i 3 teoretska), a drugi od 6 pitanja (3 kraća numerička zadatka i 3 teoretska). Oba međuispita se provode kao pisani ispit u trajanju od 90 minuta.
    Uvjet za polaganje ispita je 50% od ukupnog broja bodova na svakom međuispitu ili ispitu s tim da se iz svake skupine pitanja (numerički zadaci i teoretska pitanja) riješi minimalno 40% i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi.
    Ocjena(%)= 0,1L+ 0,45(M1 + M2)
    L – nazočnost i aktivnost na nastavi i laboratorijskim vježbama
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo u trajanju od 135 minuta i sastoji se od ukupno 8 pitanja također podijeljenih u dvije skupine (4 numerička zadatka i 4 teoretska).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Općenito o zaštitnim relejima u električnim postrojenjima. Mjerni transformatori.

    2 sata
    2.

    Nadstrujni relej. Nadstrujni relej s vremenskim stupnjevanjem. Usmjerni relej. Dinstantni relej.

    2 sata
    3.

    Naponski relej. Diferencijalni relej.

    2 sata
    4.

    Diferencijalna zaštita transformatora. Buchholz relej. Zaštita kotla transformatora.

    2 sata
    5.

    Zaštita transformatora od vanjskih kvarova. Primjeri zaštite transformatora

    2 sata
    6.

    Zaštita vodova od spojeva sa zemljom. Primjeri zaštite vodova.

    2 sata
    7.

    Kodiranje. Karakteristike i primjena raznih kodova.

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    Sigurnost pri kodiranju i prijenosu informacija.

    2 sata
    10.

    Sklopna algebra: definicija, osnovne funkcije, realizacija osnovnih f-ja sa NI i NILI, pozitivna i negativna logika, složeni elementi, paralelno spajanje. Ulazni i izlazni elementi.

    2 sata
    11.

    Analiza i sinteza logičkog sklopa, minterme i maxterme.
    Minimizacija logičkog izraza i sklopa. Primjer blokade rastavljača.

    2 sata
    12.

    Sklopovi s vremenskom ovisnošću. Bistabili. Brojači i registri. Programabilni logički automati.

    2 sata
    13.

    Daljinsko upravljanje, daljinsko mjerenje, analogni i digitalni prijenos informacija. SCADA sustavi.

    2 sata
    14.

    Sustav daljinskog vođenja i upravljanja unutar HEP-a : nivoi upravljanja , centri daljinskog upravljanja, sekundarni sustavi upravljanja na proizvodno –prijenosnoj i distribucijskoj razini.

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Nadstrujni relej s vremenskim stupnjevanjem.

    2 sata
    2.

    Usmjerni relej.

    2 sata
    3.

    Diferencijalni relej. Diferencijalna zaštita transformatora.

    2 sata
    4.

    Računske operacije s raznim kodovima.

    1 sat
    5.

    I kolokvij

    6.

    Sigurnost pri kodiranju i prijenosu informacija.

    1 sat
    7.

    Realizacija osnovnih f-ja sa NI i NILI, .

    1 sat
    8.

    Analiza logičkog sklopa

    1 sat
    9.

    Minimizacija logičkog izraza i sklopa.

    1 sat
    10.

    Sinteza logičkog sklopa

    2 sata
    11.

    II kolokvij

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Elektromehanička diferencijalna zaštita transformatora

    2 sata
    2.

    Elektrostatička diferencijalna i nadstrujna zaštita transformatora.

    2 sata
    3.

    Numerički sustav zaštite transformatora

    2 sata
    4.

    Minimizacija logičkog sklopa

    2 sata
    5.

    Sinteza logičkog sklopa

    2 sata
    6.

    Memorijski elementi; registri, brojač

    2 sata
    7.

    Programabilni logički automati

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.