FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Obradni strojevi i sustavi

    (FETM01)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    - upoznati studente s osnovnim dijelovima, izvedbama strojeva i mogućnostima njihove primjene.
    - stjecanje znanja o suvremenim obradnim sustavima.
    - savladavanje osnova ručnog programiranja i programiranje u CAD/CAM sustavima kod izrade dijelova jednostavne i složene geometrije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Prezentirati načela rada i primjenu obradnih strojeva
    2. Karakterizirati značajke obradnih strojeva
    3. Identificirati motive razvoja visokobrzinskih i višeoperacijskih obradnih strojeva
    4. Analizirati ulogu CAD/CAM sustava u suvremenom projektiranju i proizvodnji
    5. Generirati program za automatsku izradu dijelova na CNC stroju
    6. Usporediti i istaknuti razlike između ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima).

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u obradne strojeve i sustave: osnovni pojmovi, značaj, razvoj, trendovi, klasifikacije. Osnove konstruiranja obradnih strojeva. Ispitivanje točnosti obradnog stroja. Tribologija. Vodilice i uležištenja. Pogoni za glavno i pomoćno gibanje. Upravljanje obradnim strojevima: NC/CNC/DNC/AC. Sustavi mjerenja položaja. Klasični obradni strojevi za obradu alatima definirane geometrije oštrice. Klasični obradni strojevi za obradu alatima nedefinirane geometrije oštrice. Posluživanje obradnog stroja. Transport obradaka. Višeoperacijski CNC obradni strojevi: obradni centar, tokarski centar i brusni centar. Fleksibilne proizvodne strukture: ćelije, sustavi i transfer linije. Visokodinamički obradni strojevi: kartezijski i nekartezijski. Osnove programiranja računalom upravljanih obradnih strojeva: ručno i automatsko programiranje. Primjeri izrade NC programa. CAD/CAM softveri.

    preporučena literatura
    • Xun Xu: „Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and Numerical Control: Principles and Implementations“, University of Auckland, New Zealand, 2009

    • Hoffmann M.: „CAD/CAM mit CATIA V5“, Hanser Verlag, Muenchen, 2005.

    • Lopez de Lacalle, Lamikiz "Machine tools for high performance machining", Springer, 2008.

    dopunska literatura
    • – Cebalo, R., "Alatni strojevi – Odabrana poglavlja", Vlastito izdanje, Zagreb, 2001.

    • – Pahole, I., Balič, J., "Obdelovalni stroji", Univerza v Mariboru, Maribor 2003

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupnio gradivo.
    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. Predan i pozitivno ocijenjen programski zadatak "Ručno programiranje CNC tokarilice"
    2. 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena (%) = 0,2 L + 0,4 ( M 1 + M 2 )
    L - ocjena iz programskog zadatka "Ručno programiranje CNC tokarilice" izražena u postotcima
    M 1, M 2 - ocjena na prvom i drugom međuispitu izražena u postotcima.
    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

    Prema Članku 71. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima najmanje 70% nastavnih sati, a laboratorijskim vježbama 100%. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, Značaj, stanje i pravci razvoja obradnih strojeva, Klasifikacija obradnih strojeva i sustava

    2 sata
    2.

    Osnove konstruiranja obradnih strojeva, Ispitivanje točnosti obradnih strojeva

    2 sata
    3.

    Osnovni dijelovi obradnih strojeva. Nosivi elementi, vodilice, uležištenja glavnog vretena.

    2 sata
    4.

    Pogonski sustavi obradnih strojeva

    2 sata
    5.

    Upravljanje obradnim strojevima

    2 sata
    6.

    Tokarilice: klasifikacija i osnovni pojmovi, Glodalice: klasifikacija i osnovni pojmovi

    2 sata
    7.

    Bušilice, blanjalice, provlakačice i pile: klasifikacija i osnovni pojmovi, Obradni strojevi za izradu ozubljenja

    2 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    Posluživanje obradnih strojeva, sustavi za prihvat alata i obradaka

    2 sata
    10.

    Višeoperacijski računalom upravljani obradni strojevi: obradni centar, tokarski obradni centar, brusni obradni centar

    2 sata
    11.

    Visokodinamički obradni strojevi: kartezijski i nekartezijski.

    2 sata
    12.

    Fleksibilne obradne strukture: fleksibilne obradne stanice, fleksibilni obradni sustavi, fleksibilne transfer linije.

    2 sata
    13.

    Osnove programiranja računalom upravljanih obradnih strojeva: ručno i automatsko programiranje

    2 sata
    14.

    Primjeri izrade NC programa. CAD/CAM softveri

    2 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Gibanja, tipični dijelovi i mehanizmi obradnih strojeva instaliranih u laboratoriju, Određivanje proizvodnog stupnja dimenzijskog iskorištenja obradnog stroja

    2 sata
    2.

    Određivanje proizvodnog stupnja iskorištenja posmaka, Određivanje proizvodnosti

    2 sata
    3.

    Određivanje proizvodnog stupnja iskorištenja brzine

    2 sata
    4.

    Ispitivanje geometrijske točnost tokarilice i bušilice, Utjecaj odabira stroja i postupka obrade na točnost tokarilice

    2 sata
    5.

    Ručno programiranje CNC tokarilice - osnove programiranja

    2 sata
    6.

    Ručno programiranje CNC tokarilice

    2 sata
    7.

    Ručno programiranje CNC tokarilice

    2 sata
    8.

    Krutost sustava stroj-alat-predmet obrade, Prednamještanje obratka i alata kod vertikalnog obradnog centra

    2 sata
    9.

    Prednamještanje obratka i alata kod vertikalnog obradnog centra

    2 sata
    10.

    Modeliranje i strojna obrada u programskom paketu CATIA

    2 sata
    11.

    Modeliranje i strojna obrada u programskom paketu CATIA

    2 sata
    12.

    Modeliranje i strojna obrada u programskom paketu CATIA

    2 sata
    13.

    Izrada CNC programa za vertikalni obradni centar

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.