FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Suvremeni materijali i njihova zavarljivost

    (FETL24)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    1. Proširiti studentska znanja o suvremenim konstrukcijskim metalima i njihovim legurama,
    2. osigurati studentima bolje razumijevanje i dublji uvid u ponašanje suvremenih konstrukcijskih metala tijekom zavarivanja uz taljenje ili u čvrstom agregatnom stanju,
    3. olakšati izbor metalnih materijala za različite konstrukcijske primjene i radne uvjete,
    4. upoznati studente s greškama zavarenih spojeva i dati im osnove za sprječavanje otkaza zavarenih spojeva i
    5. pripremiti studente za moderne i globalno kompetitivne industrije koje se bave zavarenim konstrukcijama

    očekivani ishodi učenja

    Nakon položenog kolegija studenti bi trebali biti sposobni:
    1. prikupiti informacije o naprednim konstrukcijskim metalima i njihovoj zavarljivosti te ih kritički isčitavati i primjenjivati,
    2. razlučiti i poznavati temeljna svojstva i razloge za odabir pojedinog metala za određenu primjenu u zavarenim konstrukcijama,
    3. pojasniti ponašanje pojedinog konstrukcijskog metala pri zavarivanju,
    4. predvidjeti općenite ishode tj. svojstva i ponašanje zavarenih spojeva od različitih konstrukcijskih metala,
    5. općenito odabrati procese zavarivanja i okvirne postupke zavarivanja za određeni konstrukcijski metal i
    6. poznavati testove zavarljivosti i greške zavarenih spojeva.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Uvodno o suvremenim konstrukcijskim materijalima i metalima. Kratki pregled adekvatnih procesa zavarivanja. Značajke, primjene i svojstva lakih metala - aluminij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.Značajke, primjene i svojstva lakih metala - aluminij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju. Značajke, primjene i svojstva lakih metala - titan i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju Značajke, primjene i svojstva lakih metala - magnezij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju Značajke, primjene i svojstva neželjeznih metala – nikal, kobalt i njihove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju. Značajke, primjene i svojstva specifičnih metala – iridij, platina i ostali s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.Značajke, primjene i svojstva specifičnih metala – iridij, platina i ostali s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju. Značajke, primjene i svojstva višekomponentnih legura visoke entropije s osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost Značajke, primjene i svojstva čelika visoke i vrlo visoke čvrstoće, TRIP čelika i nehrđajućih čelika s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanjuTestovi zavarljivosti. Diskontinuiteti i greške zavarivanja. Osvrt na metalno matrične kompozite, nanokristalne legure, funkcionalno slojevite metale i hibridne koncepte poput prepreg metalnih laminata

    preporučena literatura
    • 1. Prezentacije

    • 2. Znanstveni i stručni članci prema ključnim riječima – dostupno s mreže

    • 3. R. B. Ross: Metallic Materials Specification Handbook, Volume I, IV Edition, Springer-Science+Business Media, B.v., 1992.

    • 4. Odabrana poglavlja iz: New developments in advanced welding, N. Ahmed, Editor, Woodhead Publishing and Maney Publishing, CRC Press, England, 2005.

    • 5. I. Hrivnjak: Zavarljivost čelika, Građevinska knjiga, 2005.

    • 6. Odabrana poglavlja iz: S. Kožuh: Specijalni čelici, skripta, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, 2010.

    • 7. Odabrana poglavlja iz: H. Zhang, J. Senkara: Resistance Welding - Fundamentals and Applications, CRC, Boca Raton, London, New York, 2006.

    • 8. Odabrana poglavlja iz: Handbook of Manufacturing Engineering and Technology, A. Y. C. Nee, Editor, Springer-Verlag, London, 2015.

    dopunska literatura
    • Po potrebi prema preporuci predmetnog nastavnika

    jezik poduke
    prazno
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    Samoevaluacija nastavnika

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva parcijalna pismena ispita (kolokvija) - prvi nakon 7 tjedana nastave, a drugi na kraju nastave. Za pozitivnu ocjenu pismenog dijela trebaju oba parcijalna ispita biti iznad 50 %. Ocjena pismenog dijela se formira na temelju ostvarenog postotka:
    postotak ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5).
    Studenti koji ne polože ispit putem parcijalnih ispita polažu gradivo na regularnim ispitnim rokovima prema kalendaru nastave. Konačna ocjena se dodjeljuje nakon kratke usmene provjere i ocjene seminarskog rada.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodno o suvremenim konstrukcijskim materijalima i metalima. Kratki pregled adekvatnih procesa zavarivanja.

    3 sata
    2.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - aluminij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju

    4 sata
    3.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - titan i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju

    4 sata
    4.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - magnezij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju

    3 sata
    5.

    Značajke, primjene i svojstva neželjeznih metala – nikal, kobalt i njihove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    4 sata
    6.

    Značajke, primjene i svojstva specifičnih metala – iridij, platina i ostali s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    2 sata
    7.

    Značajke, primjene i svojstva višekomponentnih legura visoke entropije s osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost

    3 sata
    8.

    Značajke, primjene i svojstva čelika visoke i vrlo visoke čvrstoće, TRIP čelika i nehrđajućih čelika s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    4 sata
    9.

    Testovi zavarljivosti. Diskontinuiteti i greške zavarivanja.

    2 sata
    10.

    Osvrt na metalno matrične kompozite, nanokristalne legure, funkcionalno slojevite metale i hibridne koncepte poput prepreg metalnih laminata.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - aluminij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    2 sata
    2.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - titan i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    3 sata
    3.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - magnezij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    2 sata
    4.

    Značajke, primjene i svojstva neželjeznih metala – nikal, kobalt i njihove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    2 sata
    5.

    Značajke, primjene i svojstva čelika visoke i vrlo visoke čvrstoće, TRIP čelika i nehrđajućih čelika s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    1 sat
    6.

    Testovi zavarljivosti. Diskontinuiteti i greške zavarivanja.

    4 sata
    7.

    Osvrt na metalno matrične kompozite, nanokristalne legure, funkcionalno slojevite metale i hibridne koncepte poput prepreg metalnih laminata.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvodno o suvremenim konstrukcijskim materijalima i metalima. Kratki pregled adekvatnih procesa zavarivanja.

    2 sata
    2.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - aluminij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    4 sata
    3.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - titan i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    2 sata
    4.

    Značajke, primjene i svojstva lakih metala - magnezij i njegove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju

    2 sata
    5.

    Značajke, primjene i svojstva neželjeznih metala – nikal, kobalt i njihove legure s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    1 sat
    6.

    Značajke, primjene i svojstva čelika visoke i vrlo visoke čvrstoće, TRIP čelika i nehrđajućih čelika s posebnim osvrtom na metalurgiju zavarivanja i zavarljivost procesima zavarivanja taljenjem i u čvrstom stanju.

    4 sata
      prazno
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.