FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Planiranje i upravljanje proizvodnjom

    (FETL06)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    ­Upoznati studente s osnovnim načelima upravljanja proizvodnim sustavom i vođenjem proizvodnog procesa.
    ­Upoznati studente s osnovnim metodama i alatima proizvodnog menadžmenta.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti strategije uvođenja novog proizvoda na tržište
    2. Analizirati i vrjednovati pristupe planiranju i upravljanju proizvodnjom.
    3. Preporučiti organizacijske oblike proizvodnje
    4. Planirati potrebne proizvodne kapacitete
    5. Kreirati osnovni prostorni raspored sredstava za proizvodnju
    6. Konstruirati gantogram i mrežni dijagram projekta
    7. Optimirati ukupne troškove projekta
    8. Vrjednovati značajke suvremenih proizvodnih strategija.
    9. Planirati zalihe materijala kod neovisne i ovisne potražnje
    10. Prosuditi sustave upravljanja kvalitetom

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Proizvodna funkcija. Vrste organizacijskih struktura u poduzeću. Proizvodna strategija. Oblikovanje (dizajn) proizvoda. Životni ciklus proizvoda. Osnove projektiranja tehnološkog i proizvodnog procesa. Planiranje kapaciteta. Projektiranje proizvodnih prostorne struktura: grupe po vrsti, grupe po svrsi, linijska proizvodnja. Ciklusi proizvodnje. Upravljanje projektima. Upravljanje kvalitetom. Upravljenje zalihama: upravljanje zalihama kod neovisne potražnje; MRP; Just-in-Time sustavi. Osnove upravljanja ljudskim resursima.

    preporučena literatura
    • 1. DILWORTH, J., B.: "Operations Management: Providing Value in Goods and Services", South-Western College Pub; 1999.

    • 2. STEVENSON, J., W.: "Production/Operations Management", McGraw-Hill Higher Education, 1999.

    • 3. SHROEDER, R., G.: "Upravljanje proizvodnjom: Odlučivanje u funkciji proizvodnje", MATE d.o.o., Zagreb, 1999.

    dopunska literatura
    • 1. BILIĆ, B.: Predavanja postavljena na e-learning portalu FESB-a

    • 2. ***Inženjerski priručnik IP4 – sv. 3, str. 195-236, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

    • 3. VILA, A., LEICHER, Z.: "Planiranje proizvodnje i kontrola rokova", Informator, Zagreb,1983.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Uvjet za izlazak na prvi međuispit je redovito pohađanje nastave od strane studenta/studentice. Uvjeti za izlazak na drugi međuispit su: redovito pohađanje nastave te najmanje 33 % bodova ostvarenih na prvom međuispitu.
    Međuispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i u usmenoj formi. Uvjet za dobivanje ukupne pozitivne ocjene iz predmeta je najmanje 50 % bodova na svakom međuispitu:
    Ocjena predmeta (%) = 0,5 (M1 + M2)
    M1, M2 – postoci bodova ostvareni na prvom, odnosno drugom međuispitu.
    Na završni, popravni i komisijski ispit mogu pristupiti studenti/studentice koji su redovito pohađali nastavu.
    Na završnim ispitima studenti/studentice polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom i komisijskom ispitu studenti/studentice polažu cjelokupno gradivo predmeta. Student/studentica će dobiti pozitivnu ocjenu iz predmeta ako je na ispitu ostvario/ostvarila najmanje 50% bodova. Ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i u usmenoj formi.
    Ocjena predmeta (%): Ocjena ispita:
    50 % do 60 % dovoljan (2)
    61 % do 75 % dobar (3)
    76 % do 90 % vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % izvrstan (5)
    I% – prosječni broj bodova ostvaren na međuispitima izražen u postotku, odnosno broj bodova ostvaren na ispitu izražen u postotku.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Organizacija rada i proizvodnje.

    2 sata
    2.

    Organizacijske strukture.

    3 sata
    3.

    Vizija, misija, ciljevi i strategija organizacije.

    1 sat
    4.

    Proizvod i proizvodni program.

    1 sat
    5.

    Oblikovanje proizvoda.

    3 sata
    6.

    Osnove projektiranja tehnoloških i proizvodnih procesa.

    3 sata
    7.

    Vrste planova proizvodnje. Ciklusi proizvodnje. Koeficijent protoka.

    1 sat
    8.

    Kolokvij 1

    2 sata
    9.

    Proizvodne prostorne strukture.

    2 sata
    10.

    Upravljanje projektima.

    2 sata
    11.

    Upravljanje zalihama: Zalihe kod neovisne potražnje.

    3 sata
    12.

    Upravljanje zalihama: Zalihe kod ovisne potražnje.

    1 sat
    13.

    Upravljanje kvalitetom.

    4 sata
    14.

    Kolokvij 2

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    QFD metoda

    2 sata
    2.

    Taguchi metoda

    3 sata
    3.

    Metode višekriterijskog odlučivanja (kod odabira proizvoda)

    2 sata
    4.

    Proizvodne prostorne strukture

    5 sati
    5.

    Grupna tehnologija

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Projektiranje tehnološkog procesa

    2 sata
    2.

    Upravljanje projektima. Tehnike mrežnog planiranja - Analiza vremena projekta.

    4 sata
    3.

    Upravljanje projektima: Tehnike mrežnog planiranja - Optimiranje troškova projekta.

    2 sata
    4.

    Upravljanje projektima: Tehnike mrežnog planiranja - Optimiranje resursa projekta.

    2 sata
    5.

    Alati upravljanja (7MT).

    2 sata
    6.

    FMEA

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.