FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Materijali 3

    (FETL01)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali 1, Materijali 2, Tehnologija 1 i Tehnologija 2.
    ciljevi predmeta
    prazno
    očekivani ishodi učenja
    prazno
    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Konstruiranje i materijali. Kriteriji izbora materijala. Laki metali- podjela. Magnezij i njegove legure. Laki metali: podjela; Magnezij i njegove legure. Aluminij i njegove legure. Osnovna stanja aluminijskih legura. Toplinska obrada aluminijskih legura. Titan i njegove legure. Polimerni materijali. Keramički materijali. Kompozitni materijali. Korozija i zaštita od korozije - mehanizam kemijske i elektrokemijske korozije, ispitivanje otpornosti. Materijali otporni na koroziju. Utjecaj legirnih elemenata na čelik. Mikrolegirani i ultračvrsti čelici. Materijali za rad na povišenim temperatzurama. Materijali za rad na niskim. Materijali za ležajeve. Materijali za opruge. Materijali otporni trošenju. Čelici povećane obradivosti. Tehnologije površina. PVD i CVD postupci, mehanička tretiranja površine. Materijali s mogućnošću pamćenja oblika. Amorfni materijal. Recikliranje materijala i proizvoda.

    preporučena literatura
    • Duplančić, I. Krnić, N.: "Materijali 3", rukopis predavanja na e – learningu FESBa

    • Deželić R., Osnove konstrukcijskih materijala, Sveučilište u Splitu, FESB Split, 1996.

    • Deželić R., Metali II, FESB Split, 1987.

    dopunska literatura
    • WEB stranice o materijalima

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Za predavanja:
    Tijekom semestra bit će jedan međuispit (kolokvij) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 7 ili 8 tjedana nastave, a drugi na kraju nastave. Na završnom ispitu studenti polažu preostali dio gradiva i dio nepoloženog gradiva s međuispita.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova sa svakog međuispita.

    Prolazna ocjena (%) = 0,5 (MI + ZI)
    MI i ZI - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit na predloženi način polažu usmeni ispit koji pokriva cjelokupno gradivo.

    Ispitni rokovi:
    Završni ispiti (obavezni):
    Popravni ispiti (dva od):
    Komisijski ispit:

    Za seminare: Pozitivno ocjenjeni i usmeno obranjeni seminari pred svim studentima

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    UVOD - Povijesni razvoj korištenja i osnovne vrste materijala. Konstruiranje i materijali; faze konstruiranja; razmatranja u procesu konstruiranja; faktor sigurnosti; izbor materijala i kriteriji za izbor.

    3 sata
    2.

    LAKI METALI – Podjela; Magnezij i njegove legure. Građa i svojstva. Postupci obrade i zavarivanje. Osnovne familije aluminijskih legura. Utjecaj legirajućih elemenata. Osnovna stanja aluminijskih legura za lijevanje i gnječenje.

    3 sata
    3.

    PRERADA ALUMINIJA I NJEGOVIH LEGURAToplinska obrada. Oblikovanje deformiranjem. Rezanje. Procesi zavarivanja aluminijskih legura. Zavarljivost toplinski neočvrstivih i toplinski očvrstivih aluminijskih legura.
    PRERADA TITANA I NJEGOVIH LEGURA Toplinska obrada. Oblikovanje deformiranjem. Rezanje. Procesi zavarivanja i zavarljivost titana i legura titana.

    3 sata
    4.

    POLIMERNI MATERIJALI - Osnovne građe i svojstva, vrste.

    3 sata
    5.

    KERAMIČKI MATERIJALI - Osnovna svojstva i vrste, vlakna, proizvodnja keramike, grješke i problemi uporabe.

    3 sata
    6.

    KOMPOZITNI MATERIJALI - Raspodjela, izotropna i anizotropna struktura, pojačani kompoziti, površinske prevlake, materijali matice i niti, mehanička svojstva kompozita.

    3 sata
    7.

    KOROZIJA I ZAŠTITA OD KOROZIJE - mehanizam kemijske i elektrokemijske korozije, ispitivanje otpornosti, povećanje otpornosti: izborom materijala, toplinske obrade, konstrukcijskim oblikovanjem, elektrokemijskom zaštitom, presvlačenjem, materijali prevlaka.
    MATERIJALI OTPORNI NA KOROZIJU - Nehrđajući čelici, dual čelici, neželjezne antikorozivnje slitine, čisti metali.

    3 sata
    8.

    UTJECAJ LEGIRNIH ELEMENATA NA ČELIK - Utjecaj pojedinog legirnog elementa na fizikalna, kemijska i ostala svojstva te na novonastale faze.

    3 sata
    9.

    MIKROLEGIRANI I ULTRAČVRSTI ČELICI

    3 sata
    10.

    MATERIJALI ZA RAD NA POVIŠENIM TEMPERATURAMA - Čelici, superslitine, metali visokog tališta, srasline, zaštitni slojevi.
    MATERIJALI ZA RAD NA NISKIM TEMPERATURAMA - čelici, neželjezni metali i slitine, polimeri.

    3 sata
    11.

    MATERIJALI ZA LEŽAJEVE - Čelici za normalne i specijalne uvjete, keramika.
    MATERIJALI ZA OPRUGE - Čelici neželjezni metali polimerni i keramički kompoziti.
    MATERIJALI OTPORNI TROŠENJU - Mehanizmi adhezivnog, abrazivnog, zamaranjem, korozionog i erozionog trošenja. Utjecajni parametric trošenja. Čelici, lijevovi, keramički slojevi.

    3 sata
    12.

    ČELICI POVEĆANE OBRADIVOSTI
    LEGIRANI ALATNI ČELICI - Rezni, za obradu deformiranjem, za trajni rad, za oblikovanje polimera, za rad u toplom stanju, Brzorezni čelici.

    3 sata
    13.

    TEHNOLOGIJA POVRŠINA - Uvod, PVD i CVD postupci, implantiranje jona, fosfatiranje, cementiranje pri niskom pritisku, povećanje otpornosti trošenju Al slitina, dijamantirani ugljik, kugličenje.

    3 sata
    14.

    AMORFNI MATERIJALI; METALNE PJENE
    MATERIJALI S MOGUĆNOŠĆU PAMĆENJA OBLIKA

    3 sata
    15.

    RECIKLIRANJE MATERIJALA I PROIZVODA

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Zavarljivost toplinski neočvrstivih i toplinski očvrstivih aluminijskih legura. Procesi zavarivanja aluminijskih legura.

    3 sata
    2.

    Procesi zavarivanja i zavarljivost titana i njegovih legura.

    2 sata
    3.

    Laminiranje staklo-plastike

    2 sata
    4.

    Ispitivanje udarnog rada loma i vlačni pokus kompozitnih materijala

    2 sata
    5.

    2Vrste korozije i mjerenje elektro-kemijskog potencijala

    3 sata
    6.

    Radna posjeta industrijskom pogonu – polimerni materijali, kompozitni materijali ili laki metali

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.