FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Digitalna obrada i analiza slike

    (FELK18)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Osnovno znanje matematike. Za praćenje kolegija potrebno je poznavanje engleskog jezika.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje biološkog i strojnog vida
    • Razumijevanje načina formiranja i pohrane digitalne slike
    • Korištenje matematičkog prikaza digitalne slike
    • Korištenje geometrijskih, aritmetičkih i logičkih operacija za popravljanje slike
    • Razumijevanje statističkih obilježja digitalne slike, izdvajanje značajki korisnih za razumijevanje slike
    • Korištenje matematičkih operacija za obradu sekvence slika

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Opisati principe biološkog i strojnog vida.
    2. Imenovati standarde za dohvat, pohranu i prijenos digitalne slike
    3. Imenovati vrste fotoreceptora uljudskom oku i opisati njihovu namjenu
    4. Imenovati najvažnije prostore boja i opisati njihove razlike i područja primjene
    5. Razumijeti matematički prikaz digitalne slike
    6. Razumijeti i primijeniti metode analize digitalne slike temeljene na statističkom prikazu značajki slike histogramom.
    7. Opisati i primijeniti metode obrade digitalne slike temeljene na susjedstvu piksela.
    8. Opisati i primijeniti morfološke operacije na binarnoj slici
    9. Razumijeti i primijeniti metode izdvajanja objekta korištenjem segmentacije
    10. Razumijeti metode izdvajanja i prepoznavanja značajki slike
    11. Razumijeti metode obrade sekvence slika

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Biološki i strojni vid. Slika i dobivanje slike. Perspektivna projekcija. Homogene koordinate. Geometrijska izobličenja. CCD kamera i pretvorba slike u analogni električni signal. Standardi: RGB, Y-C (SuperVHS), kompozitni VBS video signal (NTCS, PAL) Komponente sustava za digitalizaciju i dobivanje digitalne slike. Optimizacija slike za vrijeme digitalizacije. Teorija digitalne slike. Elementi digitalne slike (pixels). Vrste digitalne slike.Kolor slika u RGB i HSI prikazu. Matematički prikaz digitalne slike. Analiza digitalne slike histogramima. Pohrana digitalne slike. Obrada digitalne slike: optimizacija, rekonstrukcija i transformacija. Unarne operacije i LUT-ovi, geometrijske, aritmetičke i logičke operacije, konvolucija i filtriranje. Analiza digitalne slike: Ekstrakcija značajki slike. Analiza oblika (morfometrijska analiza), analiza svjetline (luminiscentna analiza) i analiza boja (kolorimetrijska analiza). Izdvajanje objekata postupkom segmentacija. Obrada binarne slike (matematička morfologija). Morfometrijske značajke objekata. Analiza slike temeljena na morfometrijskim značajkama objekata (prebrojavanje, klasifikacija, prepoznavanje, sortiranje). Programi za obradu i analizu digitalne slike. Primjena digitalne obrade i analize slike.

    preporučena literatura
    • D.Stipaničev, D.Krstinić, Uvod u digitalnu obradu i analizu slike, materijali s predavanja, FESB 2011.

    • A.K.Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall Int., London, 1989.

    • B.Jahne, Digital Image Processing, Springer-Verlag, Berlin, 1991.

    • L.J.Galbiati, Machine Vision and Digital Image Processing Fundamentals, PrenticeHall, London, 1990.

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu su odrađene laboratorijske vježbe, predan i obranjen seminarski rad te minimalno 50% bodova na svakom od kolokvija.

    Ocjena se utvrđuje temeljem:
    • ocjene laboratorijskih vježbi (20%)
    • ocjene seminarskog rada te njegove usmene prezentacije (20%)
    • ocjene ostvarene na oba kolokvija, ili ispitu, ukoliko na jednom ili oba kolokvija nije ostvarena pozitivna ocjena (60%)

    Konačna ocjena utvrđuje se prema postotku ostvarenih bodova:
    • 51% do 65% dovoljan (2)
    • 66% do 76% dobar (3)
    • 77% do 89% vrlo dobar (4)
    • 90% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u digitalnu obradu i analizu slike s ilustracijom primjena.

    2 sata
    2.

    Biološki i strojni vid. Slika i dobivanje slike. Osnovni pojmovi teorije vida.

    2 sata
    3.

    CCD kamera i pretvorba slike u analogni električni signal. Standardi: RGB, Y-C (SuperVHS), kompozitni VBS video signal (NTCS, PAL) . Komponente sustava za digitalizaciju i dobivanje digitalne slike . Optimizacija slike za vrijeme digitalizacije.

    2 sata
    4.

    Teorija digitalne slike. Elementi digitalne slike (pixels). Vrste digitalne slike. Kolor slika u RGB i HSI prikazu. Matematički prikaz digitalne slike. Pohrana digitalne slike. Histogrami.

    2 sata
    5.

    Obrada digitalne slike: optimizacija, rekonstrukcija i transformacija.

    2 sata
    6.

    Unarne operacije i LUT-ovi. Geometrijeke operacije na slici.

    2 sata
    7.

    Binarne i multimodalne operacije - aritmetičke i logičke operacije na digitalnim slikama.

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    Konvolucija i filtriranje.

    2 sata
    10.

    Analiza digitalne slike: Ekstrakcija značajki slike. Izdvajanje objekata postupkom segmentacija i dobivanje binarne slike.

    2 sata
    11.

    Obrada binarne slike (matematička morfologija).

    2 sata
    12.

    Analiza oblika (morfometrijska analiza).

    2 sata
    13.

    Analiza slike temeljena na morfometrijskim značajkama objekata (prebrojavanje, klasifikacija, prepoznavanje, sortiranje).

    2 sata
    14.

    Analiza svjetline (luminiscentna analiza) i analiza boja (kolorimetrijska analiza).

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Programi za obradu i analizu digitalne slike I dio

    2 sata
    2.

    Programi za obradu i analizu digitalne slike II dio

    2 sata
    3.

    Histogrami, RGB i HSI dijagrami.

    2 sata
    4.

    Transformacije prostora boja.

    2 sata
    5.

    Unarne operacije i LUT-ovi (svjetlina, kontrast, inverzija tonova).

    2 sata
    6.

    Geometrijeske operacije na slici.

    2 sata
    7.

    Binarne operacije na slikama (aritmetičke i logičke)

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    Konvolucija i filtriranje (zamučivanje, izoštravanje). Izdvajanje rubova na slici

    2 sata
    10.

    Segmentacija i dobivanje binarne slike

    2 sata
    11.

    Analiza binarne slike – matematička morfologija

    2 sata
    12.

    Analiza oblika – morfometrijska analiza objekata na slici

    2 sata
    13.

    Prebrojavanje i sortiranje.

    2 sata
    14.

    Prepoznavanje osnovnih oblika. Analiza svjetline i analiza boja.

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.