FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektrane

    (FENI08)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Stjecanje naprednih znanja o procesima pretvorbi različitih oblika energije u električnu.
    • Detaljno upoznavane s osnovnim dijelovima i izvedbama različitih tipova elektrana.
    • produbljivanje znanja o pogonskim karakteristikama različitih tipova elektrana.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Detaljno razumjeti procese pretvorbe u parnim, plinskim te plinsko-parnim termoelektranama.
    2. Prikazati procese pretvorbe u nuklearnim elektranama.
    3. Usporediti i odabrati najpovoljniji tip i varijantu izvedbe termoelektrane prema zadanim uvjetima.
    4. Odrediti optimalne osnovne parametre hidroelektrane prema mogućnosti vodotoka, te izračunati najvažnije karakteristike.
    5. Odabrati varijantu izvedbe hidroelektrane za date uvjete, predložiti idejno rješenje, definirati karakteristike krupne opreme.
    6. Odabrati varijantu izvedbe vjetroelektrane, odnosno fotonaponske elektrane, za date uvjete, predložiti idejno rješenje, definirati karakteristike krupne opreme.
    7. Oblikovat, usporediti i obrazložiti varijante rješenja glavnih strujnih krugova u elektrani.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Pregled mogućih pretvorba drugih oblika energije u električnu. Osnovne karakteristike proizvodnje i potrošnje el. energije. Vrste i podjela elektrana.
    Osnovni pojmovi i relacije iz tehničke termodinamike: I i II gl. zakon, kružni procesi, agregatne pretvorbe, parne tablice i dijagrami stanja . Parne termoelektrane (TE): kružni procesi s parom, podjela TE, proces u parnim TE, unaprjeđenje stupnja iskoristivosti, termoelektrane –toplane, dijelovi klasične TE.
    Nuklearne elektrane (NE): nuklearne reakcije, nuklearna goriva, tipovi reaktora, primarni i sekundarni krug NE, sigurnost NE i utjecaj na okoliš.
    Plinske TE. Plinsko-parne elektrane.
    Regulacija, pogon i karakteristike TE. Utjecaj TE na okoliš. Europski sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova.
    Strujanje tekućina. Hidroelektrana (HE): tipovi HE, prednosti i mane HE, utjecaj HE na okoliš. energetske karakteristike HE, osnovni dijelovi HE, kavitacija, područja upotrebe tipova vodnih turbina, izbor brzine vrtnje.
    Vjetroelektrane (VE): energija vjetra i snaga VE, podjele VE, dijelovi VE, kontrola snage vjetroturbina, tipovi generatora u VE, priključak VE na električnu mrežu, prednosti i nedostaci VE.
    Fotonaponske elektrane (FNE): količina energije sunčeva zračenja, korištenje energije sunčeva zračenja, tehnologije fotonaponskih ćelija, prednosti i nedostaci FNE.
    Sheme spoja u elektranama: sheme spoja parnih turbina, shema spoja vodnih turbina, sheme glavnih strujnih krugova, sheme spoja priključka vlastite potrošnje.
    Generatori u elektrani: izvedbe sinkronog generatora, uzbudni sustav, sinkronizacija i rad na mreži, pogonska karta. Osnovne zaštite generatora od kvarova ili nenormalnih stanja u elektroenergetskom sustavu.

    preporučena literatura
    • Požar, H.: Osnove energetike I, II i III, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

    • E. Sutlović: Prezentacije s predavanja

    dopunska literatura
    • Feretić D i dr.:Elektrane i okoliš, Sveučilišni udžbenik, Element, Zagreb, 2000.

    • Požar, H.: Proizvodnja električne energije, I i II dio, skripta, ETF, Zagreb, 1966.

    • Begović, K.: Hidroenergetska postrojenja, Delit, Sisak, 1986.

    • Pilić-Rabadan LJ., Stipaničev D., Milas Z.: Hidroenergetska i aeroenergetska postrojenja, Školska knjiga Zagreb, 1996.

    • Petric N., Vojnović I, Martinac V.: Tehnička termodinamika, Sveučilišni udžbenik, Split, 2015.

    • Tehnička enciklopedija, svezak: 3, 4, 6 i 13, JLZ, Zagreb.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 90 minuta i sastoji se od ukupno 6 teoretskih pitanja. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima i to pismenim putem, a po potrebi i usmenim putem.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,05 (NP + LV) + 0,45 (M1 + M2)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    NP - nazočnost na predavanjima,
    LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi
    M1, M2 - bodovi na međuispitima. .
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo u trajanju od 135 minuta i sastoji se od ukupno 10 teoretskih pitanja.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Ponavljanje: klasifikacija oblika energije, pretvorbe oblika energije u električnu. Osnovne karakteristike proizvodnje i potrošnje el. energije. Vrste i podjela elektrana. Elektroenergetski sustav Hrvatske.

    3 sata
    2.

    Osnovni pojmovi, veličine, relacije u tehničkoj termodinamici. Kružni procesi otvorenih i zatvorenih sustava. Promjene stanja idealnog plina.

    3 sata
    3.

    II gl. zakon termodinamike, entropja, entalpija, prikaz promjena stanja u T-s dijagramu.
    Agregatne pretvorbe. Parne tablice i dijagrami stanja za vodu.

    3 sata
    4.

    Parne termoelektrane (TE): kružni procesi s parom, podjela TE, proces u parnim TE, unaprjeđenje stupnja iskoristivosti, termoelektrane -toplane.

    3 sata
    5.

    Dijelovi klasične TE: generatori pare; odvođenje i tretman plinova izgaranja; parne turbine.

    3 sata
    6.

    Dijelovi klasične TE: kondenzatori, napojna voda.
    Nuklearne elektrane (NE): nuklearne reakcije - fizikalne osnove, nuklearna goriva, tipovi reaktora, primarni i sekundarni krug NE, sigurnost NE i utjecaj na okoliš.

    3 sata
    7.

    Plinske termoelektrane. Plinsko-parne elektrane.
    Regulacija, pogon i karakteristike TE. Utjecaj TE na okoliš. Europski sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova.

    3 sata
    8.

    I Kolokvij

    3 sata
    9.

    Strujanje tekućina: jednadžba strujanja, stacionarno i nestacionarno strujanje.
    Hidroelektrana (HE): tipovi HE, prednosti i mane HE, utjecaj HE na okoliš. energetske karakteristike HE, osnovni dijelovi HE.

    3 sata
    10.

    Vodne turbine: karakteristike pojedinih tipova vodnih turbina, gubici snage u turbini, uvjeti sličnog rada i specifični broj okretaja, kavitacija, područja upotrebe tipova vodnih turbina, izbor brzine vrtnje.

    3 sata
    11.

    Vjetroelektrane (VE): energija vjetra i snaga VE, podjele VE, dijelovi VE, kontrola snage vjetroturbina, tipovi generatora u VE, priključak VE na električnu mrežu, prednosti i nedostaci VE.

    3 sata
    12.

    Fotonaponske elektrane (FNE): količina energije sunčeva zračenja, korištenje energije sunčeva zračenja, tehnologije fotonaponskih ćelija, prednosti i nedostaci FNE.
    Sheme spoja u elektranama: sheme spoja parnih turbina, shema spoja vodnih turbina, sheme glavnih strujnih krugova, sheme spoja priključka vlastite potrošnje.

    3 sata
    13.

    Generatori u elektrani: izvedbe sinkronog generatora (SG), uzbudni sustav SG, osnovni podaci SG, sinkronizacija i rad na mreži, režimi rada SG. pogonska karta turbogeneratora i hidrogeneratora.

    3 sata
    14.

    Osnovne zaštite generatora od kvarova ili nenormalnih stanja u elektroenergetskom sustavu.

    3 sata
    15.

    II Kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Matematički model i računalni program na PC-u za izračun tropolnog kratkog spoja na stezaljkama generatora s istaknutim polovima. (Istraživanje utjecaja pojedinih parametara generatora s pomoću PC-a.)

    3 sata
    2.

    Strujne sheme krugova upravljanja, signalizacije, mjerenja i zaštite generatora. (Opis i način djelovanja krugova u slučaju kućnog agregata HE Zakučac)

    3 sata
    3.

    Sekundarni strujni krugovi upravljanja uzbudom generatora i regulacijom otvora turbine konkretnog kućnog agregata.

    3 sata
    4.

    Paralelni rad generatora na mrežu. Uvjeti, metode i strujni krugovi sinkronizacije.

    3 sata
    5.

    Upoznavanje sa shemom spoja glavnih strujnih krugova i shemom spoja vlastite potrošnje elektrane na primjeru HE Zakučac. Tehnički posjet HE Zakučac

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.