FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnika visokog napona

    (FENI06)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih svojstava izolacijskih materijala
    • razumijevanje načina provedbe ispitivanja izolacijskih svojstava visokonaponskih aparata i opreme u visokonaponskom ispitnom laboratoriju
    • analizu (analitičku i numeričku) elektromagnetskih tranzijenata u elektroenergetskom sustavu
    • osnove projektiranja sustava prenaponske zaštite visokonaponskih rasklopnih postrojenja i trafostanica
    • odabir tehničkih podataka metaloksidnih odvodnika prenapona
    • provedbu koordinacije izolacije visokonaponskih postrojenja

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. razumijeti sastav i način funkcioniranja pojedinih dijelova visokonaponskog ispitnog laboratorija
    2. objasniti postupak ispitivanja izolacijskih svojstava visokonaponskih aparata i opreme u visokonaponskom ispitnom laboratoriju
    3. provesti analitičku i numeričku analizu karakterističnih sklopnih prenapona u elektroenergetskom sustavu
    4. provesti analizu karakterističnih atmosferskih prenapona u elektroenergetskom sustavu
    5. izabrati tehničke podatke metaloksidnog odvodnika prenapona
    6. provesti koordinaciju izolacije visokonaponskog postrojenja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Plinoviti, tekući, kruti izolacijski materijali. Mehanizam izbijanja u zraku. Izolatorski lanac. Prirodno i umjetno onečišćenje izolacije i zaštitne mjere. Njega izolacije transformatora. Visokonaponski laboratorij (VNL). Ispitna postrojenja: izmjenično, udarno, istosmjerno. Mjerenja u VNL i pomoćni uređaji. Napregnutost izolacije postrojenja. Abnormalni stacionarni pogon. Sklopni prenaponi. Atmosferski prenaponi. Putni valovi, refleksije. Metode proračuna putnih valova u mreži. Povratni preskok na dalekovodu. Uređaji za zaštitu od prenapona; iskrišta, klasični (SiC) i metaloksidni (ZnO) odvodnici. Elektrogeometrijski model razvoja udara groma. Elektrogeometrijski modeli zaštite dalekovoda i postrojenja. Gromobranska zaštita. Koordinacija izolacije.

    preporučena literatura
    • Sarajčev, P.: Autorizirana predavanja, FESB, Split.

    • Ožegović, K.: Tehnika visokog napona, Sveučilište u Splitu, Split, 1988.

    dopunska literatura
    • Kuffel, J.; Kuffel, E.; Zaengl, W. S.: High voltage engineering fundamentals, Second Edition, Newnes, Oxford, 2000. ISBN: 0 7506 3634 3

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija, prema rasporedu. Student može putem kolokvija položiti cjelokupni ispit. Da bi se studentu računalo da je položio kolokvij mora istovremeno položiti barem 50 % teorijskog dijela i 50 % zadataka na kolokviju. Ne prizaje se parcijalno položen kolokvij. Na dva završna ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima; nije moguće "prenositi" položeni dio gradiva između dvaju završnih ispitnih rokova. Na popravnim ispitnim rokovima studenti polažu cjelokupno gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela teorije i 50 % bodova iz pojedinog dijela zadataka na kolokviju ili na završnom ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:
        Ocjena (%) 0,08 NP NV 0,14 T Z T Z T Z           1 1 2 2 3 3
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - NP – nazočnost na predavanjima,
    - NV – nazočnost na auditornim vježbama,
    - Ti, i =1, 2, 3 – bodovi iz pojedinog dijela teorije,
    - Zi, i =1, 2, 3 – bodovi iz pojedinog dijela zadataka.
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti u rujnu iste godine na tzv. popravnom ispitu. Zadnja prilika za polaganje ispita u ovoj školskoj godini je tzv. komisijski ispit koji će biti krajem rujna iste godine.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i komisijskom ispitu je da student ima najmanje 50 % bodova iz cjelokupne teorije i 50 % bodova iz cjelokupnih zadataka, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:
    Ocjena (%) 0,08 NP NV 0,42 T Z          
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - NP – nazočnost na predavanjima,
    - NV – nazočnost na auditornim vježbama,
    - T – bodovi iz cjelokupne teorije,
    - Z – bodovi iz cjelokupnih zadataka.
    Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.
    Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:
    Postotak Ocjena
    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)
    Na svakom od kolokvija bit će 10 teorijskih pitanja i 2 zadatka. Na završnim ispitima bit će ukupno 12 teorijskih pitanja i 3 zadatka, a na popravnom i komisijskom ispitu 12 teorijskih pitanja i 3 zadatka.
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti
    Prvi završni ispiti:
    Drugi završni ispiti:.
    Popravni ispit:
    Komisijski ispit:
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati, auditornim vježbama najmanje 70 % nastavnih sati.
    Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Plinoviti, tekući i kruti izolacijski materijali.

    3 sata
    2.

    Mehanizam izbijanja u zraku. Townsendova teorija.

    3 sata
    3.

    Prirodno i umjetno onečišćenje izolacije i zaštitne mjere. Njega izolacije transformatora.

    3 sata
    4.

    Visokonaponski ispitni laboratorij (VNL).

    3 sata
    5.

    Izmjenično ispitno postrojenje. Način dobivanja visokih izmjeničnih napona. Ispitni transformator.

    3 sata
    6.

    Istosmjerno ispitno postrojenje. Način dobivanja visokih istosmjernih napona. Greinacherov generator.

    3 sata
    7.

    Udarno ispitno postrojenje. Način generiranja atmosferskih ispitnih napona. Marxov generator.

    3 sata
    8.

    Abnormalni stacionarni pogon i privremeni prenaponi. Sklopni prenaponi. Atmosferski prenaponi.

    3 sata
    9.

    Teorija putnih valova, višestruke refleksije. Metode proračuna putnih valova u mreži. Bewley-jev dijagram.

    3 sata
    10.

    Uređaji za zaštitu od prenapona; iskrišta, klasični (SiC) i metaloksidni (ZnO) odvodnici prenapona. Povratni preskok.

    3 sata
    11.

    Elektrogeometrijski model razvoja udara groma. Elektrogeometrijski modeli zaštite dalekovoda i postrojenja. Gromobranska zaštita.

    3 sata
    12.

    Koordinacija izolacije visokonaponskih postrojenja.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Numeričke simulacije sklopnih prenapona korištenjem programskog paketa MATLAB / Simulink

    3 sata
    2.

    Numeričke simulacije sklopnih prenapona korištenjem programskog paketa EMTP-ATP

    3 sata
    3.

    Metaloksidni odvodnici prenapona. Numeričko modeliranje rada odvodnika prenapona, korištenjem računalnih programa. IEEE model MO-nog odvodnika.

    3 sata
    4.

    Numerička analiza propagacije putnih valova, usljed nastupa atmosferskih prenapona, u vanjskom rasklopnom postrojenju.

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.