FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Teorija informacija i kodiranje

    (FELH02)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Kompetencije i vještine koje se stječu položenim ispitom iz općih predmeta i predmeta Informacije i komunikacije
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - Razumijevanje i primjenu temeljnih načela u području teorije informacija, redundantnog kodiranja i kriptografije
    - Usvajanje i produbljivanje znanja iz područja teorije informacije, redundantnog kodiranja i kriptografije

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Osmisliti jednostavnije modele izvora koristeći prikupljene podatke od realnih izvora
    2. Osmisliti jednostavne Markovljeve modele
    3. Analizirati jednostavnije izvore informacije
    4. Objasniti ulogu zaštitnog kodiranja i kriptografije u komunikacijskom sustavu
    5. Analizirati svojstva komunikacijskog sustava sa zaštitnim kodiranjem putem simulacije
    6. Izračunati kapacitet prema modelu komunikacijskog kanala
    7. Izabrati odgovarajući koncept odlučivanja u komunikacijskom sustavu s obzirom na svojstva komunikacijskog kanala i izvora

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Modeliranje izvora informacije sa i bez redundancije, Markovljevi modeli, skriveni
    Markovljevi modeli (HMM), redundancija, umjetni i prirodni jezici, uvjetni sadržaj
    informacije, relativna entropija, uzajamna informacija, drugi zakon termodinamike, teorija
    informacije i učenje, igre na sreću, kodiranje izvora informacije sa i bez memorije i
    sažimanje podataka, Shannonov model zaštitnog kodiranja, sustavi s tajnim i javnim
    ključem, prijenos informacije putem kanala sa šumom, matrica kanala, simetrični kanali,
    kapacitet kanala sa šumom, kontrola griješki i redundantno kodiranje, teorija informacije i
    statistika, filtriranje signala iz šuma, procjena i odlučivanje (MAP, MMAP, ML i MS), soft
    dekodiranje i iterativni (turbo) dekoderi, teorija iznosa distorzije za binarne i Gaussove
    izvore, teorija informacijskih mreža, superpozicijsko i višerazinsko kodiranje u mrežama,
    kanali s višestrukim pristupom, teorija čekanja, M/M/1 i M/G/1 modeli, kanali s
    razašiljanjem i relejni kanali.

    preporučena literatura
    • Rožić, N.: Teorija informacija, elektronička knjiga, http://www. fesb.lab405/TINF, Split 2001.

    • Cover, T. : Elements of Information Theory, J. Wiley & Sons., 1991.

    dopunska literatura
    • Rožić, N.: Informacije i komunikacije: kodiranje s primjenama, Zagreb, 1992.

    • Sinković, V.: Informacija, simbolika i semantika, Školska knjiga, Zagreb, 1997

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti
    nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Završni ispit i međuispiti se održavaju prema kalendaru nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ako nemaju pozitivnih ocjena na međuispitima, ili polažu gradivo međuispita koje(ga) nisu položili. Na popravnom i komisijskom ispitu se polaže cjelovito gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena(%)= 0,75*(M1+M2) + 0,25*M3; M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postotcima, a M3 su laboratorijske vježbe.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni završni ispit.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih barem 50% bodova.
    Ispitni rokovi se održavaju u terminima predviđenim kalendarom nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Modeli izvora informacije, Ergodični izvori , izvori s memorijom

    3 sata
    2.

    Markovljevi lanci, Markovljevi modeli, skriveni Markovljevi modeli, umjetni jezici

    3 sata
    3.

    Mjera informacije, vlastiti sadržaj informacije, srednji sadržaj informacije

    3 sata
    4.

    Združeni izvori, preostala informacija, uzajamna informacija, Vennovi dijagrami

    3 sata
    5.

    Zaštitno kodiranje i kriptografija,

    3 sata
    6.

    Detekcija i ispravljanje pogrješaka

    3 sata
    7.

    Redundantno kodiranje, blok kodovi

    3 sata
    8.

    Dualni kod, Ciklički kodovi

    3 sata
    9.

    Konvolucijski kodovi, Turbo kodovi

    3 sata
    10.

    Kanali sa smetnjama, binarni simetrični kanal

    3 sata
    11.

    Kanali s brisanjem, kapacitet kanala, kodiranje u kanalima sa šumom

    3 sata
    12.

    Deterministički i slučajni signali i sustavi

    3 sata
    13.

    MAP i ML odlučivanje

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Modeli izvora informacije, Ergodični izvori , izvori s memorijom

    1 sat
    2.

    Markovljevi lanci, Markovljevi modeli, skriveni Markovljevi modeli, umjetni jezici

    1 sat
    3.

    Mjera informacije, vlastiti sadržaj informacije, srednji sadržaj informacije

    1 sat
    4.

    Združeni izvori, preostala informacija, uzajamna informacija, Vennovi dijagrami

    1 sat
    5.

    Zaštitno kodiranje i kriptografija,

    1 sat
    6.

    Detekcija i ispravljanje pogrješaka

    1 sat
    7.

    Redundantno kodiranje, blok kodovi

    1 sat
    8.

    Dualni kod, Ciklički kodovi

    1 sat
    9.

    Konvolucijski kodovi, Turbo kodovi

    1 sat
    10.

    Kanali sa smetnjama, binarni simetrični kanal

    1 sat
    11.

    Kanali s brisanjem, kapacitet kanala, kodiranje u kanalima sa šumom

    1 sat
    12.

    Deterministički i slučajni signali i sustavi

    1 sat
    13.

    MAP i ML odlučivanje

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.